Karrier

Dolgozz velünk

Ha sze­ret­ne egy iga­zán jó csa­pat tag­ja len­ni, jelent­kez­zen hoz­zánk! Az aláb­bi pozí­ci­ók­ba kere­sünk kol­lé­gá­kat. Jelent­ke­zé­se­ket fény­ké­pes önélet­rajz­zal az allas@pascaldoor.hu e-mail cím­re vár­juk, pozí­ció meg­je­lö­lé­sé­vel. Az jelent­ke­zé­sek fel­dol­go­zá­sá­ig szí­ves türel­mét kér­jük.

Nyílászáró beépítő

Ami­re a csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • magas kere­se­ti lehe­tő­sé­gek
 • fize­tett túl­óra
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal (beta­nu­lás után)
 • Úti­költ­ség támo­ga­tás
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Beta­nu­lá­si lehe­tő­ség
 • szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • modern, jól fel­sze­relt szer­szám­park, Maki­ta, Meta­bo akku­mu­lá­to­ros gépek­kel
 • Nap­in­dí­tó kávé­zás

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • Mini­mum 1–2 éves nyí­lás­zá­ró beépí­tői tapasz­ta­lat, vagy asz­ta­los ipar­ban szer­zett tapasz­ta­lat
 • Fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás
 • ter­hel­he­tő­ség
 • B kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány
 • Jó prob­lé­ma meg­ol­dó képes­ség

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • Bel­té­ri ajtók beépí­té­se és finom beál­lí­tá­sa
 • Hely­szí­ni fel­mé­rés
 • Érté­ke­sí­tő kol­lé­gák­kal kap­cso­lat­tar­tás

Pálya­kez­dők­nek: Ha műsza­ki beál­lí­tott­sá­gú vagy, ha érdek­lődsz az asz­ta­los ipa­ri szak­ma iránt és szí­ve­sen bele­ta­nul­nál a bel­té­ri ajtók beépí­tés szak­má­ba akkor jelent­kezz bát­ran. De jelent­ke­zés­kor tün­tesd fel, hogy „pálya­kez­dő” vagy.

Mun­ka­vég­zés helye:
Buda­pest és von­zás­kör­ze­te.

Hogyan jelent­kez­het:

Küld­je el fény­ké­pes önélt­raj­zát az allas@pascaldoor.hu e-mail­cím­re. Ha ren­del­ke­zik bér­igénnyel és moti­vá­ci­ós levél­lel kér­jük tün­tes­se fel.
A beér­ke­zett jelent­ke­zé­se­ket 1 mun­ka­na­pon belül fel­dol­goz­zuk és min­den eset­ben e-mail­ben vagy tele­fo­non meg­vá­la­szol­juk.

Bemutatótermi beltéri ajtó értékesítő

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • Ver­seny­ké­pes jöve­de­lem
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal
 • Kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támo­ga­tás­sal
 • Úti­költ­ség támo­ga­tás
 • Igény ese­tén infor­ma­ti­kai tovább­kép­zés
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive bemu­ta­tó­te­rem
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebéd­szü­net
 • Spor­to­lá­si lehe­tő­ség

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • Ügy­fe­lek­kel, part­ne­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás az aján­lat­ké­szí­tés­től a beépí­té­sig
 • Meg­ren­de­lé­sek tel­jes­kö­rű keze­lé­se
 • Gyár­tás elő­ké­szí­té­se, támo­ga­tá­sa, meg­va­ló­sí­tás ellen­őr­zé­se nyo­mon köve­té­se
 • Beszál­lí­tók­kal való kap­cso­lat­tar­tás, egyez­te­tés

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • Közép­fo­kú vagy fel­ső­fo­kú vég­zett­ség
 • Jó kom­mu­ni­ká­ció, ügy­fél­ori­en­tált­ság
 • Ápolt, meg­nye­rő meg­je­le­nés
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te előny

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.

Ha jelent­kez­ni sze­ret­nél vagy több infor­má­ci­ót sze­ret­nél meg­tud­ni a lehe­tő­ség­ről, úgy fény­ké­pes önélet­raj­zo­dat és a fel­me­rült kér­dé­se­det küld el az allas@pascaldoor.hu email-címünk­re.

Webáruház asszisztens, bemutatótermi értékesítő

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • bemu­ta­tó­te­rem­be érke­ző ügy­fe­lek kiszol­gá­lá­sa
 • beér­ke­ző ren­de­lé­sek fel­dol­go­zá­sa
 • ter­mé­kek össze­ké­szí­té­se cso­ma­go­lá­sa
 • kap­cso­lat­tar­tás a beszál­lí­tók­kal és a szál­lí­tó kol­lé­gá­val
 • prob­lé­más ren­de­lé­sek keze­lé­se
 • kézi áru­moz­ga­tás

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • közép­fo­kú vég­zett­ség
 • fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás, kre­a­ti­vi­tás
 • jó szer­ve­ző és prob­lé­ma­meg­ol­dó kész­ség
 • nagy fokú ter­hel­he­tő­ség
 • kivá­ló és hatá­ro­zott kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te (excel, world, out­lo­ok)

Az állás betöl­té­sé­hez előnyt jelent:

 • angol vagy német nyelv­tu­dás (doku­men­tá­ció olva­sás)

Amit kíná­lunk:

 • csa­lá­di­as kör­nye­zet
 • beta­ní­tás biz­to­sí­tá­sa
 • szak­mai fej­lő­dés

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.

Műszaki tanácsadó, értékesítő

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

   • Bel­ső­épí­té­sze­ti kon­cep­ció meg­ha­tá­ro­zá­sa
   • Bel­té­ri ajtók, fal­bur­ko­la­ti rend­sze­rek ter­ve­zé­se, kon­szig­ná­lá­sa
   • Bel­té­ri ajtók érté­ke­sí­té­se
   • Pro­jec­tek nyo­mon köve­té­se
   • Gyár­tás elő­ké­szí­té­se, támo­ga­tá­sa, meg­va­ló­sí­tás ellen­őr­zé­se nyo­mon köve­té­se.

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

   • Műsza­ki vég­zett­ség
   • Fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás, kre­a­ti­vi­tás
   • Jó szer­ve­ző és prob­lé­ma­meg­ol­dó kész­ség
   • Nagy fokú ter­hel­he­tő­ség
   • Maga­biz­tos fel­lé­pés, meg­nye­rő meg­je­le­nés
   • Kivá­ló és hatá­ro­zott kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség
   • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te

Az állás betöl­té­sé­hez előnyt jelent:

   • Épí­tész­mér­nök, faipa­ri mér­nök, épí­tész, épí­tő­mér­nök vagy bel­ső­épí­tész képe­sí­tés
   • Angol vagy német nyelv­tu­dás (doku­men­tá­ció olva­sás)
   • Buda­pest kör­nyé­ki lakó­hely

Amit kíná­lunk:

   • Magas fize­tés
   • Csa­lá­di­as kör­nye­zet
   • Beta­ní­tás biz­to­sí­tá­sa
   • Magas szín­vo­na­lú kiemelt és egye­di pro­jec­tek
   • Szak­mai fej­lő­dés

Állás, mun­ka terü­le­tei:

   • Érté­ke­sí­tés, Keres­ke­de­lem
   • Mér­nök, Műsza­ki érté­ke­sí­tő
   • Mér­nök
   • Épí­tész­mér­nök
   • Épí­tő­mér­nök
   • Tel­jes mun­ka­idő

Szük­sé­ges tapasz­ta­lat:

   • 1–3 év szak­mai tapasz­ta­lat

Mun­ka­vég­zés helye:
2040 Buda­örs Károly király u.82/b.