Általános Szerződési Feltételek

Az Ajtógyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

TARTALOMJEGYZÉK

 • PREAMBULUM
 • A TÁRSASÁG ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
 • AZ ÁSZF HATÁLYA
 • A MEGRENDELÉS MENETE
 • FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
 • GYÁRTÁSI ÉS SZÁLLÍTÁS HATÁRIDŐK
 • SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÁROLÁS, CSERE
 • BEÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS
 • HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
 • SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
 • SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖTBÉR; ÁRVÁLTOZTATÁS JOGA
 • FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, ILLETŐLEG KORLÁTOZÁSA, ELÉVÜLÉS
 • PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLAT
 • ADATKEZELÉS
 • VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Preambulum

A jelen álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek (a továb­bi­ak­ban: ÁSZF) a Ajtó­gyár Keres­ke­del­mi Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Tár­sa­ság (továb­bi­ak­ban: Tár­sa­ság) ter­mé­ke­it és a szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő ügy­fél (a továb­bi­ak­ban: Ügy­fél) (Tár­sa­ság és Ügy­fél a továb­bi­ak­ban együtt: Felek) joga­it és köte­le­zett­sé­ge­it tartalmazza.

A Tár­sa­ság szab­vány és egye­di bel­té­ri ajtók, kilin­csek, vasa­la­tok, vala­mint azok tar­to­zé­kai, kiegé­szí­tői (továb­bi­ak­ban: Ter­mék, vagy Ter­mé­kek) for­gal­ma­zá­sá­val, gyár­tá­sá­val és beépí­té­sé­vel (továb­bi­ak­ban össze­fog­la­ló­an: Szol­gál­ta­tás) fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság. A tevé­keny­sé­ge köré­ben nyúj­tott Ter­mé­kek és Szol­gál­ta­tá­sok a keres­ke­del­mi for­ga­lom szá­má­ra nyit­va álló 1038 Buda­pest, Für­dő utca 2., 2040 Buda­örs Károly király u. 82/b, 2000 Szent­end­re, Dózsa György út 22. alat­ti áru­há­zak­ban (továb­bi­ak­ban külön-külön: Áru­ház, vagy együtt Áru­há­zak), ille­tő­leg elekt­ro­ni­kus úton írás­ban ren­del­he­tők meg.


A Társaság adatai és elérhetőségei

cég­név: Ajtó­gyár Keres­ke­del­mi Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Társaság
szék­hely: 1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.
nyil­ván­tar­tó ható­ság: Fővá­ro­si Tör­vény­szék Cégbírósága
nyil­ván­tar­tá­si szám (cég­jegy­zék­szám): Cg.01–09-279646
adó­szám: 14376209–2‑41
tör­vé­nyes kép­vi­se­lő: Németh Zol­tán Gábor ügy­ve­ze­tő (veze­tő tisztségviselő) 

 Áru­há­zak:

Ajtó­gyár / Kilincs­gyár Óbuda
Bel­té­ri Ajtó és Kilincs Áruház
1038 Buda­pest, Für­dő u. 2.Web: www.ajtogyar.hu
Köz­pon­ti email: info@ajtogyar.hu 

Köz­pon­ti telefonszám:
+361 998 8833

Webshop: www.kilincsgyar.hu

Email: webaruhaz@kilincsgyar.hu

Nyit­va tartás:
Hét­fő: 12:00–17:00
Kedd: 9:00–17:00
Szer­da: 9:00–17:00
Csü­tör­tök: 9:00–17:00
Pén­tek: 9:00–17:00
Szom­bat: 9:00–13:00
Vasár­nap: zárva

Ajtó­gyár / Kilincs­gyár Budaörs
Bel­té­ri Ajtó és Kilincs Áruház
2040 Buda­örs Károly király u. 82/b Web: www.ajtogyar.hu 

Köz­pon­ti email: info@ajtogyar.hu

Köz­pon­ti telefonszám:
+361 998 8833

Webshop: www.kilincsgyar.hu

Email: webaruhaz@kilincsgyar.hu

Nyit­va tartás:
Hét­fő: 12:00–17:00
Kedd: 9:00–17:00
Szer­da: 9:00–17:00
Csü­tör­tök: 9:00–17:00
Pén­tek: 9:00–17:00
Szom­bat: 9:00–13:00
Vasár­nap: zárva

Ajtó­gyár / Kilincs­gyár Szentendre
Bel­té­ri Ajtó és Kilincs Rak­tár Áruház
2000 Szent­end­re, Dózsa György út 22. Web: www.ajtogyar.hu 

Köz­pon­ti email: info@ajtogyar.hu

Köz­pon­ti telefonszám:
+361 998 8833

Webshop: www.kilincsgyar.hu

Email: webaruhaz@kilincsgyar.hu

Nyit­va tartás:
Hét­fő: 7:00 – 15:30
Kedd: 7:00 – 15:30
Szer­da: 7:00 – 15:30
Csü­tör­tök: 7:00 – 15:30
Pén­tek: 7:00 – 15:30
Szom­bat: zárva
Vasár­nap: zárva

Az ÁSZF hatá­lya1. Az ÁSZF hatá­lya – attól elté­rő egy­ér­tel­mű írás­be­li meg­ál­la­po­dás hiá­nyá­ban – a Tár­sa­ság által kínált vala­mennyi Ter­mék és Szol­gál­ta­tás vonat­ko­zá­sá­ban meg­kö­tött min­den jog­ügy­let­re kiter­jed.2. Az ÁSZF hatá­lya mind a fogyasz­tók­kal, mind a fogyasz­tó­nak nem minő­sü­lő Ügy­fe­lek­kel meg­kö­tött jog­ügy­le­tek­re kiter­jed. [A Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont­ja alap­ján fogyasz­tó: a szak­má­ja, önál­ló fog­lal­ko­zá­sa vagy üzle­ti tevé­keny­sé­ge körén kívül eljá­ró ter­mé­sze­tes sze­mély; míg 4. pont­ja alap­ján vál­lal­ko­zás: a szak­má­ja, önál­ló fog­lal­ko­zá­sa vagy üzle­ti tevé­keny­sé­ge köré­ben eljá­ró személy]

3. Az ÁSZF-ben nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­ben a vonat­ko­zó magyar jog­sza­bá­lyok, így külö­nö­sen a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 2013. évi V. tör­vény (továb­bi­ak­ban: ), a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szó­ló 45/2014. (II. 26.) Korm. ren­de­let ren­del­ke­zé­sei az iránydók.

4. Az Ügy­fél bár­mely Ter­mék meg­vá­sár­lá­sá­val, avagy Szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel a jelen ÁSZF-et magá­ra néz­ve tel­jes egé­szé­ben köte­le­ző­nek isme­ri el.

A megrendelés menete

5. A Tár­sa­ság által kínált Ter­mé­kek és Szol­gál­ta­tá­sok meg­ren­de­lé­se a Ptk. 6:238. §-ban meg­ha­tá­ro­zott vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­nek minő­sül, mely alap­ján a Tár­sa­ság tevé­keny­ség­gel elér­he­tő ered­mény meg­va­ló­sí­tá­sá­ra, míg az Ügy­fél annak átvé­te­lé­re és a vál­lal­ko­zói díj meg­fi­ze­té­sé­re köte­les. A Ter­mé­kek kife­je­zet­ten az Ügy­fél egye­di és egyé­ni meg­ren­de­lé­se alap­ján, ille­tő­leg kife­je­zett kéré­sé­re kerül­nek elő­ál­lí­tás­ra az Ügy­fél által meg­adott ter­mék­jel­lem­zők alap­ján (pl.: méret, szín, kiala­kí­tás, stb), ugyan­így a Szol­gál­ta­tá­sok (pl.: fel­mé­rés, szál­lí­tás, beépí­tés) szin­tén az Ügy­fél leadott ren­de­lés sze­rint kerül­nek ellátásra.

6. A Tár­sa­ság az Ügy­fél részé­re min­den eset­ben rész­le­tes írás­be­li aján­la­tot készít „Áraján­lat” néven (továb­bi­ak­ban: Aján­lat). Az Aján­lat min­den eset­ben tar­tal­maz­za a pon­tos műsza­ki tar­tal­mat, így külö­nö­sen a meg­ren­delt Ter­mé­kek típu­sát, mére­tét, szí­nét, egyéb jel­lem­ző­it, a vár­ha­tó gyár­tá­si határ­időt, a vétel­árat, a fize­té­si fel­té­te­le­ket és – amennyi­ben az Ügy­fél igényt tart rá – a szál­lí­tás és beépí­tés feltételeit.7. Az Aján­lat – ettől elté­rő írás­be­li ren­del­ke­zés hiá­nyá­ban – 30 (har­minc) napig érvényes.

8. A Ptk. 6:66. §-nak meg­fe­le­lő­en az Ügy­fél az Aján­la­tot az azzal való egyet­ér­tést kife­je­ző írás­be­li jog­nyi­lat­ko­za­tá­val fogad­ja el, oly módon, hogy az Aján­lat erre fel­tün­te­tett részén a „Fen­ti aján­la­tot egye­ző tar­ta­lom­mal elfo­ga­dom, az itt meg­je­lölt Ter­mé­ke­ket és Szol­gál­ta­tá­so­kat – az Ajtó­gyár Kft. által ren­del­ke­zé­sem­re bocsá­tott, álta­lam meg­is­mert és elfo­ga­dott álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lei sze­rint – meg­ren­de­lem” szö­veg­rész alatt saját­ke­zű­leg (jogi sze­mély ese­té­ben a fel­jo­go­sí­tott kép­vi­se­lő­je által) alá­ír­ja. A Ptk. 6:69. § alap­ján a szer­ző­dés tehát akkor jön lét­re a Felek között, ami­kor az itt meg­ha­tá­ro­zott módon az Aján­la­tot elfo­ga­dó jog­nyi­lat­ko­zat hatá­lyos­sá válik, azaz ha annak alá­írt pél­dá­nyát az Ügy­fél az Aján­lat ide­je alatt sze­mé­lye­sen, vagy email útján eljut­tat­ta, továb­bá ha az Aján­lat­ban meg­ha­tá­ro­zott elő­le­get hiány­ta­la­nul meg is fizet­te a Tár­sa­ság részére.

9. Az Aján­lat­tól elté­rő tar­tal­mú elfo­ga­dást az Ügy­fél részé­ről új aján­lat­nak kell tekin­te­ni, mely kizá­ró­lag akkor hoz­za lét­re a szer­ző­dést, ha azt a Tár­sa­ság egy­ér­tel­mű­en, írás­ban elfogadta.

10. Az el nem foga­dott Aján­lat a felek között jog­vi­szonyt nem hoz lét­re, arra sem­mi­fé­le igény nem alapítható.

11. Az Aján­lat kizá­ró­lag az abban téte­le­sen fel­so­rolt és fel­tün­te­tett Ter­mé­kek­re és Szol­gál­ta­tá­sok­ra ter­jed ki. Az Aján­lat kizá­ró­lag akkor ter­jed ki szál­lí­tás­ra, sze­re­lés­re, ille­tő­leg beépí­tés­re, amennyi­ben az az Aján­lat­ban egy­ér­tel­mű­en fel­tün­te­tés­re került.

12. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy (i) az ajtó­to­kok beépí­té­sé­hez fal­ká­va szük­sé­ges; (ii) az utó­la­gos kőmű­ves javí­tás az Ügy­fél fel­ada­ta és költ­sé­ge; (iii) a nyí­lás­zá­rók beépí­tés­re vonat­ko­zó díjak a taka­rá­sok költ­sé­gét, fes­tés, kőmű­ves és egyéb szak­ipa­ri mun­ká­kat nem tar­tal­maz­zák; (iv) az Aján­lat tar­tal­ma eltér­het az aján­lat­ké­rés alap­já­ul szol­gá­ló kon­szig­ná­ci­ó­tól, így annak elfo­ga­dá­sa előtt az Ügy­fél fel­ada­ta és fele­lős­sé­ge ellen­őriz­ni azt, szük­ség ese­tén pedig műsza­ki egyez­te­tést kez­dem­néyez­ni a Társasággal.

13. Az Ügy­fél a már leadott ren­de­lést – a Tár­sa­ság ettől elté­rő egye­di dön­té­sé­nek hiá­nyá­ban – nem jogo­sult módo­sí­ta­ni. A Tár­sa­ság tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let, hogy amennyi­ben a ren­de­lés módo­sí­tá­sa műsza­ki­lag meg­va­ló­sít­ha­tó, úgy az több­let­költ­ség­gel és határ­idő­hosszab­bo­dás­sal jár­hat, mely­nek mér­té­két a Tár­sa­ság elő­ze­te­sen köz­li az Ügy­fél­lel. Amennyi­ben a meg­ren­de­lés nem módo­sít­ha­tó, úgy az az Ügy­fél fize­té­si és átvé­te­li köte­le­zett­sé­gét nem érinti.

14. A Tár­sa­ság nem külön­böz­te­ti meg a Magyar­or­szág terü­le­tén és az azon kívü­li vásá­rókat. A kom­mu­ni­ká­ció és a vásár­lás nyel­ve első­sor­ban a magyar nyelv, a Tár­sa­ság nem köte­les más nyel­ven kom­mu­ni­kál­ni. A Tár­sa­ság nem köte­les meg­fe­lel­ni az Ügy­fél álla­ma sze­rin­ti nem­ze­ti jog­ban az érin­tett Ter­mék­kel kap­cso­lat­ban meg­ha­tá­ro­zott szer­ző­dé­sen kívü­li köve­tel­mé­nyek­nek, pél­dá­ul cím­ké­zé­si vagy ága­zat­spe­ci­fi­kus köve­tel­mé­nyek­nek, vagy hogy tájé­koz­tas­sa a kül­föl­di Ügy­fe­let ezek­ről a köve­tel­mé­nyek­ről. A Tár­sa­ság elté­rő ren­del­ke­zés hiá­nyá­ban a magyar­or­szá­gi ÁFÁ‑t alkal­maz­za min­den Ter­mék ese­té­ben. Elekt­ro­ni­kus fize­té­si meg­ol­dás alkal­ma­zá­sa ese­tén a fize­tés a Tár­sa­ság által meg­ha­tá­ro­zott pénz­nem­ben való­sul meg.

15. Kife­je­zett írás­be­li meg­ál­la­po­dás hiá­nyá­ban a Tár­sa­ság részé­re járó díja­zás kizá­ró­lag a meg­ren­de­lés­ben sze­rep­lő Ter­mé­kek ellen­ér­té­ke, az nem tar­tal­maz­za sem a szál­lí­tás, sem a fel­mé­rés, sem a beépí­tés díját, sem egyéb, meg­ren­de­lés­ben nem sze­rep­lő ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok költségét.

Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

16. A Ter­mék átadá­sa kizá­ró­lag a tel­jes, ren­de­lés sze­rin­ti vétel­ár, vala­mint az eset­le­ges egyéb díjak meg­fi­ze­té­sét köve­tő­en történik.

17. A Tár­sa­ság kizá­ró­lag abban az eset­ben vég­zi el a Ter­mé­kek kiszállítását/beépítését, ha azt az Aján­lat kife­je­zet­ten tar­tal­maz­za és annak díja­zá­sát az Ügy­fél a beépí­tés meg­kez­dé­se előtt hiány­ta­la­nul megfizette.

18. Meg­ren­de­lés ese­tén a fize­tés bank­kár­tyá­val, ban­ki átuta­lás­sal, vagy az Áru­há­zak­ban kész­pénz­ben lehetséges.

19. Bár­mely Ter­mék ren­de­lé­se ese­tén a Tár­sa­ság a gyár­tást kizá­ró­lag az Aján­lat­ban pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott – de leg­ke­ve­sebb 50% – elő­leg meg­fi­ze­té­sét (bank­szám­lá­ján való jóvá­írá­sát) és a tel­jes műsza­ki tar­ta­lom tisz­tá­zá­sát köve­tő­en kez­di meg. Az elő­leg­ről elő­leg­szám­la (vagy díj­be­ké­rő) kerül kiál­lí­tás­ra. A szer­ző­dé­ses összeg fenn­ma­ra­dó részét a Tár­sa­ság által kiál­lí­tott vég­szám­lán (vagy díj­be­ké­rőn) sze­rep­lő fize­té­si határ­idő­ig köte­les az Ügy­fél a Tár­sa­ság részé­re meg­fi­zet­ni. Az Ügy­fél részé­re tör­té­nő átadás fel­té­te­le a tel­jes vétel­ár (és adott eset­ben szál­lí­tá­si és beépí­té­si költ­ség) elő­ze­tes meg­fi­ze­té­se. A vég­szám­la (vagy az arra vonat­ko­zó díj­be­ké­rő) Ügy­fél részé­re tör­té­nő meg­kül­dé­se – ettől elté­rő érte­sí­tés hiá­nyá­ban – a ren­de­lés kész­re­je­len­té­sé­nek tekin­ten­dő (mely azon­ban nem azo­nos az adott Ter­mék átadá­sá­nak, ille­tő­leg átvé­te­li lehe­tő­sé­gé­nek időpontjával).

20. Ban­ki átuta­lás­hoz szük­sé­ges adatok:
Ked­vez­mé­nye­zett neve: Ajtó­gyár Kft. 
Ked­vez­mé­nye­zett szám­la­szá­ma: 10700763–47746408-51100005 (CIB Bank); vagy
Ked­vez­mé­nye­zett szám­la­szá­ma: 18400010–10000516-10386739 (OBER Bank)

21. A Tár­sa­ság a fize­tés tel­je­sí­té­sét köve­tő­en elekt­ro­ni­kus szám­lát állít ki az Ügy­fél által meg­adott email cím­re. Az Ügy­fél a vásár­lá­sá­val kife­je­zet­ten elfo­gad­ja, hogy részé­re elekt­ro­ni­kus szám­la kerül­jön kiál­lí­tás­ra, mely egy­ben elekt­ro­ni­kus szám­la­be­fo­ga­dó bele­egye­zé­sé­nek minősül.

22. Bár­mely fize­té­si kése­de­lem a tel­je­sí­tés idő­tar­ta­mát auto­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bít­ja. A meg­ren­de­lés tel­jes ellen­ér­té­ké­nek meg­fi­ze­té­sé­ig a Tár­sa­ság a tel­je­sí­tést jog­sze­rű­en megtagadhatja.

23. A Ptk. 6:246. § alap­ján a Tár­sa­sá­got a vál­lal­ko­zói díj és a költ­sé­gek biz­to­sí­tá­sá­ra zálog­jog ille­ti meg az Ügy­fél­nek azo­kon a vagyon­tár­gya­in, ame­lyek a vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés követ­kez­té­ben bir­to­ká­ba kerültek.

24. Kése­del­mes fize­tés ese­tén a Tár­sa­ság a Ptk.-ban meg­ha­tá­ro­zott mér­té­kű kése­del­mi kamat fel­szá­mí­tá­sá­ra jogo­sult. Amennyi­ben az Ügy­fél gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet­nek minő­sül, úgy a Tár­sa­ság a Ptk. 6:155. §-ban meg­ha­tá­ro­zott mér­té­kű vál­lal­ko­zá­sok közöt­ti kése­del­mi kama­tot, vala­mint a behaj­tá­si költ­ség­áta­lány­ról szó­ló 2016. évi IX. tör­vény­ben meg­je­lölt behaj­tá­si költ­ség­áta­lányt jogo­sult érvé­nye­sí­te­ni. Fize­té­si kése­de­lem ese­tén a kamat­szá­mí­tás kez­dő idő­pont­ja az ese­dé­kes­sé­gi idő lejár­tát köve­tő első nap.

25. Amennyi­ben az Ügy­fél koráb­ban már úgy ren­delt ter­mé­ket, hogy azt a kiszál­lí­tás során nem vet­te át a Tár­sa­ság a meg­ren­de­lés tel­je­sí­té­sét a koráb­bi díjak elő­re tör­té­nő meg­fi­ze­té­sé­hez köti. A Tár­sa­ság vissza­tart­hat­ja a Ter­mék átadá­sát, amed­dig nem győ­ző­dik meg arról, hogy a Ter­mék árá­nak kifi­ze­té­se sike­re­sen meg­tör­tént az elekt­ro­ni­kus fize­té­si meg­ol­dás hasz­ná­la­tá­val (ide­ért­ve azt az ese­tet is, ami­kor az átuta­lás­sal fize­tett Ter­mék ese­tén az Ügy­fél más pénz­nem­ben utal­ja el a vétel­árat és az átvál­tás, vala­mint a ban­ki juta­lé­kok, költ­sé­gek miatt a Tár­sa­ság nem kap­ja meg tel­jes mér­ték­ben a vétel­ár és a szál­lí­tá­si díj össze­gét). Amennyi­ben a Ter­mék díja nem került tel­jes mér­ték­ben kifi­ze­tés­re, a Tár­sa­ság a díja­zás kiegé­szí­té­sé­re hív­hat­ja fel az Ügyfelet.

Gyártási és Szállítás határidők

26. Amennyi­ben az Aján­lat ettől elté­rő­en nem ren­del­ke­zik a gyár­tá­si határ­idő ter­mék­tí­pu­son­ként elté­rő­en jel­lem­ző­en 4 — 20 hét, mely a vég­le­ges műsza­ki tar­ta­lom után kiala­kult meg­ren­de­lés vissza­iga­zo­lás tel­jes körű írás­be­li elfo­ga­dá­sá­nak és az elő­leg Tár­sa­ság szám­lá­ján tör­té­nő jóvá­írá­sá­nak nap­já­val kez­dő­dik. Az egyes ter­mék­tí­pu­sok aktu­á­lis (vár­ha­tó) gyár­tá­si idő­tar­ta­má­ról a Tár­sa­ság a hon­lap­ján a ajtogyar.hu/ASZF link alatt folya­ma­tos ad tájékoztatást.

27. Amennyi­ben a gyár­tá­si határ­idő a nyá­ri és téli gyár­tá­si szü­net idő­tar­ta­má­ra esik, úgy a gyár­tá­si, ille­tő­leg szál­lí­tá­si határ­idő auto­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dik a szü­net idő­tar­ta­má­val. A gyár­tá­si szü­ne­tek idő­pont­ja éven­te vál­toz­hat, az aktu­á­lis idő­pon­tok­ról a Tár­sa­ság a hon­lap­ján szin­tén tájé­koz­ta­tást nyújt.

28. A Tár­sa­ság kife­je­zet­ten fel­hív­ja az Ügy­fe­lek figyel­mét, egy­út­tal kéri, hogy a ren­de­lés leadá­sa­kor legye­nek figye­lem­mel arra, hogy a tény­le­ges gyár­tá­si határ­idő az adott gyár­tó­üzem föld­raj­zi elhe­lyez­ke­dé­se, az aktu­á­lis gyár­tói és beszál­lí­tói kapa­ci­tá­sok, az alap­anyag­el­lá­tás, ille­tő­leg a szál­lí­tás függ­vé­nyé­ben folya­ma­to­san vál­to­zik, így a Tár­sa­ság törek­szik min­den Ügy­fél leg­rö­vi­debb időn belü­li kiszol­gá­lá­sá­ra, azon­ban a tény­le­ges szál­lí­tás idő­pont­ját garan­tál­ni elő­re nem tud­ja. Ennek meg­fe­le­lő­en a jelen feje­zet­ben, ille­tő­leg a hon­la­pon meg­je­lölt idő­tar­tam nem a Tár­sa­ság által vál­lalt maxi­mum határ­idő, csu­pán a keres­ke­del­mi tapasz­ta­la­to­kon ala­pu­ló folya­ma­to­san aktu­a­li­zált leg­gya­ko­ribb gyár­tá­si idő­tar­tam. A Tár­sa­ság köte­le­zett­sé­get vál­lal arra, hogy a ren­de­lés és a szál­lí­tás becsült idő­tar­ta­má­ról tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let, ezen túl­me­nő­en azon­ban min­den­ne­mű fele­lős­sé­gét kizár­ja a szál­lí­tá­si idő nem várt elhú­zó­dá­sá­ból eredően.

29. A Tár­sa­ság szin­tén fel­hív­ja az Ügy­fe­lek figyel­mét, hogy a gyár­tá­si idő­tar­ta­mot meg­hosszab­bít­hat­ja külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san bár­mi­ne­mű vis mai­or ese­mény (pl.: bel­föl­di vagy kül­föl­di kor­mány­za­ti vagy jár­vány­ügyi ható­sá­gi intéz­ke­dé­sek, karan­tén­in­téz­ke­dé­sek, a keres­ke­del­mi kor­lá­to­zá­sok, a jár­vány­ügyi okból elren­delt üzem­le­ál­lá­sok, az üze­mek kor­lá­to­zá­sok­ból ere­dő kapa­ci­tás­csök­ke­nés, cso­por­tos meg­be­te­ge­dé­sek, hábo­rú, zavar­gá­sok, poli­ti­kai kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek, idő­já­rá­si körül­mé­nyek, útzár, áru­szál­lí­tá­si nehéz­sé­gek, sztrájk, ter­mé­sze­ti csa­pá­sok, stb), az Ügy­fél részé­ről fel­me­rü­lő pót­mun­ka igény és/vagy design módo­sí­tás, az Ügy­fél által vál­lalt épí­té­sze­ti-ter­ve­zé­si mun­kák, adat­szol­gál­ta­tás, avagy a fel­mé­rés kése­del­me, ille­tő­leg az Ügy­fél egyéb olyan kése­del­me, amely a kivi­te­le­zést hát­rál­tat­ja, avagy gátolja.

Átadás-Átvétel, Szállítási Szolgáltatás, Tárolás, Csere

30. A Tár­sa­ság az elké­szült Ter­mé­ke­ket – ettől elté­rő ren­del­ke­zés hiá­nyá­ban – a vég­szám­la, avagy a vonat­ko­zó díj­be­ké­rő Ügy­fél részé­re tör­té­nő meg­kül­dé­sé­vel jelen­ti kész­re. A kész­re­je­len­tés nem azo­nos az adott Ter­mék átadás- átvé­te­li lehe­tő­sé­gé­nek, ille­tő­leg a szál­lí­tá­si és/vagy beépí­tés idő­pont­já­nak köz­lé­sé­vel, mely­ről a Tár­sa­ság min­den eset­ben külön érte­sí­ti az Ügyfelet.

31. Amennyi­ben az Ügy­fél szál­lí­tá­si, ille­tő­leg beépí­té­si szol­gál­ta­tást nem kért, úgy az elké­szült Ter­mé­kek a Tár­sa­ság szent­end­rei rak­tá­rá­ba kerül­nek leszál­lí­tás­ra, ahol az Ügy­fél azt egyez­te­tést köve­tő­en átve­he­ti. Egye­di írás­ban egyez­te­tett ese­tek­ben az átvé­tel vala­mely Áru­ház­ban is meg­tör­tén­het, azon­ban a nagy­mé­re­tű ter­mé­kek átvé­te­lé­re (pl. ajtók, tokok, vasa­la­tok vagy egyéb nagy­mé­re­tű kiegé­szí­tők) az Áru­há­zak­ban nincs lehetőség.

32. Amennyi­ben az Ügy­fél szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tást kíván igény­be van­ni, úgy annak költ­sé­gé­ről Tár­sa­ság elő­ze­te­sen, a meg­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se­kor tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let. A szál­lí­tás díja egy­sze­ri alka­lom­ra vonat­ko­zik. Amennyi­ben Ügy­fél kéré­sé­re, vagy mulasz­tá­sá­ból a szál­lí­tás nem egy ütem­ben, hanem több rész­let­ben, több­szö­ri alka­lom­mal tör­té­nik, úgy Ügy­fél köte­les Tár­sa­ság részé­re a több­let kiszál­lí­tás díját megfizetni.

33. A Tár­sa­ság a Ter­mé­kek átvé­te­li lehe­tő­sé­gé­ről, avagy kiszál­lí­tás válasz­tá­sa ese­tén a szál­lí­tá­si idő­pont­ról tele­fo­non és/vagy emai­len tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let. A 10 tételt meg­ha­la­dó vásár­lás ese­tén az átvé­tel, ille­tő­leg a szál­lí­tás üte­me­zet­ten is tör­tén­het. Az Ügy­fél köte­les a meg­ren­delt Ter­mé­ket az érte­sí­tés­től szá­mí­tott 14 nap­tá­ri napon belül sze­mé­lye­sen átven­ni, avagy – kiszál­lí­tá­si szol­gál­ta­tás meg­ren­de­lé­se ese­tén – az ered­mé­nyes szál­lí­tást lehe­tő­vé tenni.

34. A Ter­mé­kek épü­le­ten belül­re tör­té­nő behor­dá­sát, szét­hor­dá­sát, pin­ce­szint­re lehor­dást a szál­lí­tás díja kizá­ró­lag akkor tar­tal­maz­za, ha az Ügy­fél beépí­té­si szol­gál­ta­tást is ren­delt. Amennyi­ben a Tár­sa­ság szál­lí­tást és/vagy beépí­tést vég­ző szak­em­be­re a hely­szí­nen az Aján­lat­ban nem sze­rep­lő, szok­vá­nyos­tól elté­rő fel‑, vagy lehor­dá­si lehe­tő­sé­ge­ket tapasz­tal (pl.: lép­cső, vagy kor­lát, vagy vilá­gí­tás hiá­nya, stb.), úgy továb­bi meg­ál­la­po­dá­sig jogo­sult a behor­dás, ille­tő­leg a beépí­tés fel­füg­gesz­té­sé­re. A mun­kák fel­füg­gesz­tés­ből ere­dő eset­le­ges több­let­költ­sé­gek az Ügy­fe­let terhelik.
Abban az eset­ben, ha az Ügy­fél kizá­ró­lag szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tást ren­delt, úgy a Tár­sa­ság szál­lí­tá­si köte­le­zett­sé­ge az Ügy­fél által szál­lí­tá­si cím­ként meg­je­lölt ingat­lan hatá­rá­ig ter­jed (telek­ha­tár, avagy lakás ese­tén a lép­cső­há­zi kapu) és nem tar­tal­maz­za az eme­let­re, lakás­ba, ház­ba tör­té­nő beszállítást/behordást. A lera­ko­dás tel­je­sí­té­sé­hez az Ügy­fél köte­les leg­alább egy arra alkal­mas sze­mélyt saját fele­lős­sé­gé­re és költ­sé­gé­re biztosítani.

35. Az Ügy­fél az átadás-átvé­tel­kor mennyi­sé­gi és minő­sé­gi szem­re­vé­te­le­zést tart, mely­ről szál­lí­tó­le­vél és/vagy jegy­ző­könyv készül. A doku­men­tu­mok meg­jegy­zés nél­kü­li alá­írá­sá­val az Ügy­fél elis­me­ri, hogy a Ter­mék sérü­lé­sek­től men­tes és min­den­ben meg­fe­lel a ren­de­lés­ben fog­lal­tak­nak. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi, hogy az alá­írást köve­tő­en mennyi­sé­gi vagy minő­sé­gi rek­la­má­ci­ót a Tár­sa­ság nem fogad el. Amennyi­ben átvé­tel­kor a Ter­mék­kel mennyi­sé­gi, minő­sé­gi hiba merül fel, az Ügy­fél köte­les ezt nyom­ban írás­ban jelez­ni a vonat­ko­zó doku­men­tu­mo­kon való meg­jegy­zés fel­tün­te­té­sé­vel és írás­be­li beje­len­tést ten­ni a Tár­sa­ság hon­lap­ján talál­ha­tó beje­len­tő adat­lap­ján (a https://ajtogyar.hu/aszf lin­ken keresz­tül), vagy a garan­ci­á­lis igény­be­je­len­tő tar­tal­mi min­tá­já­ra a garancia@ajtogyar.hu e‑mail címen. Ennek elma­ra­dá­sa ese­tén a Tár­sa­ság utó­la­gos rek­la­má­ci­ót nem fogad el.

36. Ha az Ügy­fél fogyasz­tó és a Tár­sa­ság vál­lal­ja a Ter­mék Ügy­fél­hez tör­té­nő eljut­ta­tá­sát, a kár­ve­szély akkor száll át az Ügy­fél­re, ami­kor az Ügy­fél vagy az álta­la kije­lölt har­ma­dik sze­mély bir­tok­ba veszi a Ter­mé­ket. A kár­ve­szély a fuva­ro­zó­nak tör­té­nő átadás­kor átszáll az Ügy­fél­re, ha a fuva­ro­zót az Ügy­fél bíz­ta meg, fel­té­ve, hogy a fuva­ro­zót nem a Tár­sa­ság ajánlotta.

37. Az Ügy­fél köte­les az egyez­te­tett idő­pont­ban az átvé­tel­ről gon­dos­kod­ni. Ennek elma­ra­dá­sa siker­te­len kéz­be­sí­tés­nek minő­sül, az újbó­li kiszál­lí­tás pedig ismé­telt fize­té­si köte­le­zett­ség­gel jár az Ügy­fél szá­má­ra. Abban az eset­ben, ha az Ügy­fél a kész­re jelen­tett Ter­mék nem vet­te át, avagy a kész­re jelen­tett Ter­mék azért nem kerül kiszál­lí­tás­ra, mert az Ügy­fél a fenn­ma­ra­dó vétel­ár­hát­ra­lék meg­fi­ze­té­sét elmu­laszt­ja, úgy a Tár­sa­ság a Ter­mé­ket a kész­re­je­len­tés­től szá­mí­tott 14 (tizen­négy) nap­tá­ri napon belül díj­men­te­sen saját rak­tá­rá­ban tárol­ja. A 15. (tizen­ötö­dik) nap­tá­ri nap­tól kez­dő­dő­en a Tár­sa­ság a jelen ÁSZF alap­ján – az Ügy­fél költ­sé­gé­re és fele­lős­sé­gé­re – táro­lá­si díj elle­né­ben tárol­ja a Ter­mé­ket, mely­nek mér­té­ke brut­tó 400 Ft/Termék/nap. Táro­lá­si díj fel­me­rü­lé­se ese­tén a Tár­sa­ság a Ter­mék átadá­sát (kiszál­lí­tá­sát) a táro­lá­si díj elő­ze­tes meg­fi­ze­té­sé­hez köt­he­ti, ille­tő­leg azt az Ügy­fél által koráb­ban bár­mi­lyen jog­cí­men tel­je­sí­tett összeg­be beszá­mít­hat­ja. Amennyi­ben a táro­lá­si költ­ség beszá­mí­tá­sa az Ügy­fél által már tel­je­sí­tett össze­get meg­ha­lad­ja, úgy ezt köve­tő­en a Tár­sa­ság a Ter­mék­kel sza­ba­don ren­del­kez­ni jogo­sult (pl.: meg­sem­mi­sít­he­ti, más részé­re érté­ke­sít­he­ti stb.). A 365 napot meg­ha­la­dó táro­lás ese­tén – amennyi­ben az Ügy­fél által már tel­je­sí­tett össze­get az nem halad­ja meg – a Tár­sa­ság a szer­ző­dés­től egy­ol­da­lú­an írás­ban, meg­hi­ú­su­lá­si köt­bér fel­szá­mí­tá­sa mel­lett eláll­ni jogo­sult. A köt­bér mér­té­ke az Ügy­fél által fize­tett díj, vala­mint a táro­lá­si költ­ség külön­bö­ze­te, mely az Ügy­fél részé­re eset­le­ge­sen vissza­já­ró díj­ba tel­jes egé­szé­ben beszá­mít­ha­tó a Tár­sa­ság által. A szer­ző­dés meg­szű­né­sét köve­tő­en a Tár­sa­ság a Ter­mék­kel sza­ba­don ren­del­kez­ni jogo­sult (pl.: meg­sem­mi­sít­he­ti, más részé­re érté­ke­sít­he­ti stb.)

38. Elszál­lí­tott ter­mé­kek utó­la­gos cse­ré­jé­re kizá­ró­lag rak­tá­ri, szab­vány ter­mé­kek ese­tén bon­tat­lan, sér­tet­len gyá­ri cso­ma­go­lás­ban van lehe­tő­ség. A ter­mék­cse­re díja a cse­ré­len­dő Ter­mé­kek brut­tó vétel­árá­nak 20%-a, de mini­mum 5000 Ft + áfa/alkalom. A 60 nap­nál régeb­bi, illet­ve egyé­ni ren­de­lés alap­ján gyár­tott (egye­di mére­tű, szí­nű vagy felü­le­tű és egyéb egye­di spe­ci­fi­ká­ci­ó­jú stb) ter­mék cse­ré­jé­re nincs mód!

Beépítési szolgáltatás

39. A Tár­sa­ság kizá­ró­lag abban az eset­ben vál­lal­ja a Ter­mé­kek beépí­té­sét, ha azt az Aján­lat kife­je­zet­ten tar­tal­maz­za és annak díja­zá­sát az Ügy­fél a beépí­tés meg­kez­dé­se előtt hiány­ta­la­nul meg­fi­zet­te. A beépítés/telepítés díja a Tár­sa­ság szak­em­be­ré­nek a hely­szín­re tör­té­nő kiszál­lá­sát és a beépí­tés mun­ka­dí­ját tar­tal­maz­za. Abban az eset­ben, ha az Ügy­fél­nek fel­ró­ha­tó okból a beépítés/telepítés nem végez­he­tő el az elő­re meg­be­csült idő­tar­ta­mon belül, avagy, ha a beépí­tést köve­tő­en az Ügy­fél­nek (avagy az álta­la meg­bí­zott egyéb alvál­lal­ko­zók­nak) fel­ró­ha­tó okból a beépí­tett álla­pot meg­vál­toz­ta­tás­ra kerül, úgy a Tár­sa­ság az újbó­li mun­ka­vég­zést külön díja­zás­hoz köti, mely­nek mér­té­két és idő­be­li üte­me­zé­sét ille­tő­en a Felek külön álla­pod­nak meg.

40. A beépítés/telepítés idő­pont­ját a felek tele­fo­non és/vagy e‑mailben elő­re egyez­te­tik egymással.

41. A Ter­mé­kek beépít­he­tő­sé­gé­ért a Tár­sa­ság kizá­ró­lag, egy a Tár­sa­ság által kije­lölt szak­em­ber meg­elő­ző fel­mé­ré­sé­nek meg­tör­tén­te után vál­lal felelősséget.

42. A Tár­sa­ság a nem új épí­tés (fel­újí­tás, nyí­lás­zá­ró cse­re) ese­tén kizá­ró­lag abban az eset­ben vál­lal méret­ga­ran­ci­át, amennyi­ben a hely­szí­ni fel­mé­rés során a nyí­lá­sok sza­ba­don mér­he­tő­ek. Amennyi­ben a hely­szí­ni fel­mé­rés során a nyí­lá­sok sza­ba­don tör­té­nő méré­sé­nek lehe­tő­sé­ge az Ügy­fél részé­ről nem biz­to­sí­tott, úgy az eset­le­ges pon­tat­lan­sá­gok­ból ere­dő hibák az Ügy­fél fele­lős­sé­gi köré­be tar­toz­nak. A Tár­sa­ság kizár­ja a fele­lős­sé­gét azon ese­tek­ben, ami­kor a fel­mé­rés idő­pont­já­ban a fal­nyí­lás­ban még a régi ajtó meg­ta­lál­ha­tó (azaz nem került onnan kibon­tás­ra), figye­lem­mel arra, hogy ez eset­ben nem tény­le­ges fel­mé­rés, csu­pán a mére­tek meg­becs­lé­se tör­tén­het. A Tár­sa­ság tel­jes egé­szé­ben kizár­ja a fele­lős­sé­gét min­dent olyan eset­ben, amennyi­ben az Ügy­fél a fel­mé­rés elvég­zé­sé­hez szük­sé­ges sza­bad ajtó­nyí­lá­so­kat nem, vagy hibá­san bocsá­tot­ta. A Tár­sa­sá­got ez eset­ben nem ter­he­li fele­lős­ség a nem meg­fe­le­lő gyár­tás­ból, beépí­tés­ből ere­dő hibá­kért, hiá­nyos­sá­go­kért. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi, hogy ez eset­ben a Tár­sa­ság az Ügy­fél fele­lős­sé­gé­re veszi fel a mére­te­ket és az Ügy­fél köte­le­zett­sé­ge és költ­sé­ge utóbb az ajtó­nyí­lá­sok átala­kí­tá­sa a beépí­tés­hez szük­sé­ges méret­re. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi továb­bá azt is, hogy amennyi­ben a hely­szí­ni fel­mé­rést nem a Tár­sa­ság vég­zi, úgy a fel­mé­rés eset­le­ges hibá­i­ból adó­dó méret­kü­lönb­ség­ből ere­dő beépí­té­si nehéz­sé­gek, több­let­költ­sé­gek és pót­mun­kák kizá­ró­lag az Ügy­fe­let terhelik.

43. A Ptk. 6:239. § (1) bekez­dé­se alap­ján a tevé­keny­ség vég­zé­sé­nek fel­té­te­le­it a Tár­sa­ság úgy köte­les meg­szer­vez­ni, hogy biz­to­sít­sa a tevé­keny­ség biz­ton­sá­gos, szak­sze­rű, gaz­da­sá­gos és határ­idő­re tör­té­nő befejezését.

44. A Ptk. 6:240. § alap­ján a Tár­sa­ság az Ügy­fél uta­sí­tá­sa sze­rint köte­les eljár­ni. Az uta­sí­tás nem ter­jed­het ki a tevé­keny­ség meg­szer­ve­zé­sé­re, és nem tehe­ti a tel­je­sí­tést ter­he­seb­bé. Ha az Ügy­fél cél­sze­rűt­len vagy szak­sze­rűt­len uta­sí­tást ad, a Tár­sa­ság köte­les őt erre figyel­mez­tet­ni. Ha az Ügy­fél a figyel­mez­te­tés elle­né­re uta­sí­tá­sát fenn­tart­ja, a Tár­sa­ság a szer­ző­dés­től eláll­hat vagy a fel­ada­tot az Ügy­fél uta­sí­tá­sai sze­rint, az Ügy­fél koc­ká­za­tá­ra ellát­hat­ja. A Tár­sa­ság köte­les meg­ta­gad­ni az uta­sí­tás tel­je­sí­té­sét, ha annak vég­re­haj­tá­sa jog­sza­bály vagy ható­sá­gi hatá­ro­zat meg­sér­té­sé­hez vezet­ne, vagy veszé­lyez­tet­né mások sze­mé­lyét vagy vagyonát.

45. A Ptk. 6:241. § alap­ján, ha a tevé­keny­sé­get az Ügy­fél által kije­lölt mun­ka­te­rü­le­ten kell végez­ni, az Ügy­fél köte­les azt a tevé­keny­ség vég­zé­sé­re alkal­mas álla­pot­ban a Tár­sa­ság ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­ta­ni. A Tár­sa­ság a tevé­keny­ség meg­kez­dé­sét mind­ad­dig meg­ta­gad­hat­ja, amíg a mun­ka­te­rü­let a tevé­keny­ség vég­zé­sé­re nem alkalmas.

46. A Tár­sa­ság a beépí­tést meg­elő­ző­en – a mun­ka­te­rü­let alkal­mas­sá­gá­nak fel­mé­ré­se cél­já­ból – a meg­kül­di az Ügy­fél­nek az ún. „Beépí­tést meg­elő­ző kér­dő­ívet” e‑mail for­má­já­ban (mely egye­bek­ben elér­he­tő a ajtogyar.hu/ASZF alatt is). Az Ügy­fél az egyez­te­tett beépí­tés nap­ját meg­elő­ző 36 órá­val köte­les a kér­dő­ívet a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en kitöl­te­ni és Tár­sa­ság részé­re válasz­üze­net­ben vissza­kül­de­ni. Amennyi­ben az Ügy­fél a kér­dő­ív­ben sze­rep­lő összes kér­dést „igen” válasszal kül­di vissza, úgy a Tár­sa­ság a meg­ren­de­lést tel­je­sí­ti. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi, hogy amennyi­ben nem kül­di vissza a kér­dő­ívet a fen­ti határ­idő­ben, úgy az az összes beépí­té­si fel­té­tel tel­je­sü­lé­sé­nek minő­sül – összes „igen” válasszal – mely alap­ján a Tár­sa­ság a beépí­tést köte­les megkísérelni.

47. Abban az eset­ben, ha a Tár­sa­ság a beépí­tés hely­szí­nén azt tapasz­tal­ja, hogy az „igen” vála­szok elle­né­re a fel­té­te­lek nem meg­fe­le­lő­ek, a vissza­iga­zol­tak­tól elté­rő körül­mé­nye­ket tapasz­tal és ezért a mun­ká­la­to­kat nem tud­ja szak­sze­rű­en elvé­gez­ni, úgy a Tár­sa­ság a beépí­tést – jegy­ző­könyv fel­vé­te­le mel­lett – meg­ta­gad­hat­ja. A kér­dő­ív hibás, hiá­nyos, vagy való­ság­tól elté­rő tar­tal­mú kitöl­té­se szer­ző­dés­sze­gés­nek tekin­ten­dő az Ügy­fél részé­ről, mely eset­re a Felek köt­bér­ki­kö­tést alkal­maz­nak, ahol a köt­bér mértéke000,- Ft (azaz negy­ven­ezer forint). A Tár­sa­ság a „nem” választ tar­tal­ma­zó vissza­iga­zo­lás, ille­tő­leg a nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek jegyz­kő­köny­ben tör­té­nő rög­zí­té­sét köve­tő­en az Ügy­fél ezirá­nyú kife­je­zett írás­be­li uta­sí­tá­sa ese­tén – az Ügy­fél fele­lős­sé­gé­re, a jót­ál­lás elvesz­té­se mel­lett – a beépí­té­si mun­ká­la­to­kat elvég­zi (ezeset­ben az Ügy­fél men­te­sül a jelen pont­ban meg­je­lölt köt­bér­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség alól). Amennyi­ben az Ügy­fél a beépí­tés elha­lasz­tá­sa mel­lett dönt a kér­dő­ív­ben sze­rep­lő fel­té­te­lek tel­je­sí­té­se érde­ké­ben, úgy a Tár­sa­ság a beépí­tés idő­pont­já­ra az Ügy­fél­lel egyez­tet­ve 20 mun­ka­na­pon belül újabb határ­na­pot tűz ki, mely során újbó­li kiszál­lá­si és/vagy szál­lí­tá­si díjat szá­mít fel.

48. A Ptk. 6:243. § alap­ján, ha ugyan­azon a mun­ka­te­rü­le­ten egy­ide­jű­leg vagy egy­mást köve­tő­en több vál­lal­ko­zó tevé­keny­ke­dik, a mun­kák gaz­da­sá­gos és össze­han­golt elvég­zé­sé­nek fel­té­te­le­it az Ügy­fél köte­les megteremteni.

49. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy az álta­la for­gal­ma­zott bel­ső ajtók utó­la­gos elhe­lye­zés­re készül­nek, ami azt jelen­ti, hogy kizá­ró­lag az épít­ke­zés utol­só fázi­sá­ban, a tel­jes sze­rel­vé­nye­zés, a pad­ló- és fal­bur­ko­la­tok és a fes­tés elké­szül­te, vala­mint a fal­szer­ke­ze­tek tel­jes kiszá­ra­dá­sa után épít­he­tő­ek be. A Tár­sa­ság szin­tén fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét arra, hogy a sze­re­lés idő­pont­ját érde­mes a szak­ipa­ri mun­kák elké­szül­te után­ra idő­zí­te­ni, így az Ügy­fél meg­véd­he­ti nyí­lás­zá­ró­ját az eset­le­ges sérü­lé­sek­től, defor­má­ló­dá­sá­tól. Beépí­tés előtt a helyi­sé­get jól ki kell szel­lőz­tet­ni, hogy a leve­gő pára­tar­tal­ma ne halad­ja meg az elő­írt mér­té­ket (55%). A Tár­sa­ság kizár­ja a fele­lős­sé­gét arra az eset­re, ha a beépí­tés az Ügy­fél kéré­sé­re a fen­ti­ek­ben leírt, vál­lal­ko­zói aján­lás­ban meg­ha­tá­ro­zott idő­pont­nál koráb­bi idő­pont­ra esik. A Tár­sa­ság kife­je­zet­ten fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét arra, hogy tapasz­ta­la­tai sze­rint a külön­bö­ző szak­mák mes­te­rei által levett, újra fel­ra­kott ajtó­la­pok és taka­ró­lé­cek a szak­sze­rűt­len keze­lés és hanyag anyag­moz­ga­tás miatt gya­kor­ta meg­sé­rül­nek. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi, hogy amennyi­ben az Ügy­fél, vagy az álta­la meg­bí­zott épí­tő­ipa­ri szak­em­be­rek szak­sze­rűt­len keze­lé­sé­ből adó­dó­an a ter­mé­kek sérül­nek, úgy a Tár­sa­ság ezek cse­ré­jét kizá­ró­lag új meg­ren­de­lés kere­té­ben tud­ja biz­to­sí­ta­ni. Az Ügy­fél tudo­má­sul veszi, hogy a Tár­sa­ság a fele­lős­sé­gét fen­ti mun­ka­fá­zi­sok fel­cse­ré­lé­se ese­tén abban az eset­ben is kizár­ja, amennyi­ben a tele­pí­tést a Tár­sa­ság végzi.

50. A Ptk. 6:247. § alap­ján a Tár­sa­ság a művet átadás-átvé­te­li eljá­rás kere­té­ben, jegy­ző­könyv fel­vé­te­le mel­lett köte­les átad­ni, amely­nek során a Felek elvég­zik az szo­ká­sos azon vizs­gá­la­to­kat, ame­lyek a tel­je­sí­tés szer­ző­dés­sze­rű­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz szük­sé­ge­sek (pl.: a beépí­tés ténye és idő­pont­ja, az eset­le­ges hibák és kifo­gá­sok fel­so­ro­lá­sa). Szer­ző­dés­sze­rű­en és határ­idő­ben tel­je­sít a Tár­sa­ság, ha az átadás-átvé­tel során az Ügy­fél a Ter­mé­ke­ket és Szol­gál­ta­tá­so­kat oly módon veszi át, hogy annak ter­mék­hi­ányt nem jelez, ille­tő­leg az átadás idő­pont­ját az átadás­kor nem kifo­gá­sol­ja. Nem tagad­ha­tó meg az átvé­tel a mű olyan hibá­ja miatt, amely, illet­ve amely­nek kija­ví­tá­sa vagy pót­lá­sa nem aka­dá­lyoz­za a ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tot. Ha az Ügy­fél az átadás-átvé­te­li eljá­rást nem foly­tat­ja le, a tel­je­sí­tés jog­ha­tá­sai a tény­le­ges bir­tok­ba­vé­tel alap­ján áll­nak be. Ha a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­hez a Tár­sa­ság az adott Ter­mék tulaj­don­jo­gá­nak átru­há­zá­sá­ra köte­les, a Ter­mék a mű átadá­sá­val és az ellen­ér­ték meg­fi­ze­té­sé­vel kerül az Ügy­fél tulajdonába.

51. Az átadás-átvé­te­li jegy­ző­könyv – ettől elté­rő írás­be­li nyi­lat­ko­zat hiá­nyá­ban – egy­ben tel­je­sí­té­si iga­zo­lás­nak is tekintendő.

52. Amennyi­ben az Ügy­fél fogyasz­tó, úgy a Tár­sa­ság az átadás-átvé­tel során átad­ja részé­re a jót­ál­lá­si jegyet. A ter­mék­cso­por­tok kar­ban­tar­tá­si útmu­ta­tó­ja a Tár­sa­ság már­ka­ol­da­la­i­ról letölt­he­tők, vagy szük­ség ese­tén az a Tár­sa­ság ügy­fél­szol­gá­la­tán keresz­tül is besze­rez­he­tő a jelen ÁSZF-ben meg­je­lölt elér­he­tő­sé­ge­ken. Amennyi­ben az Ügy­fél a Ptk. 8:1. § (1) bek. 4. pont­ja sze­rint vál­lal­ko­zás­nak minő­sül, úgy a Tár­sa­ság az átadás-átvé­tel után kérés­re átad­ja részé­re elekt­ro­ni­kus for­má­ban az aláb­bi dokumentumokat:

 • Kivi­te­le­zői nyilatkozat
 • Tel­je­sít­mény nyilatkozat
 • Kar­ban­tar­tá­si útmutató
 • Jog­sza­bá­lyok­ban elő­írt, itt nem rész­le­te­zett vala­mennyi doku­men­tum vagy igazolás.

Hibás teljesítés, Szavatosság és jótállás

53. A Ptk. 6:157. § (1) bekez­dé­se sze­rint a Tár­sa­ság hibá­san tel­je­sít, ha a szol­gál­ta­tás a tel­je­sí­tés idő­pont­já­ban nem felel meg a szer­ző­dés­ben vagy jog­sza­bály­ban meg­ál­la­pí­tott minő­sé­gi köve­tel­mé­nyek­nek. Nem szá­mít hibás tel­je­sí­tés­nek, ha a Tár­sa­ság a meg­ren­de­lés­ben sze­rep­lő ter­mék­jel­lem­zők­nek meg­fe­le­lő, tel­jes egé­szé­ben és hibát­la­nul műkö­dő Ter­mé­ket ad át az Ügy­fél részé­re, azon­ban az Ügy­fél az alkal­ma­zot­tól elté­rő műsza­ki meg­ol­dást kíván­na igény­be venni.

54. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy az egyes ter­mék­min­ták, szín­min­ták ille­tő­leg a hon­la­pon elér­he­tő min­ta­ké­pek cse­kély mér­ték­ben elté­rő­ek lehet­nek a tény­le­ges Ter­mék­től (melyet okoz­hat külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san a fény­ké­pe­zé­si eljá­rás, moni­tor­be­ál­lí­tás, a gyár­tás­tech­no­ló­gi­á­ban bekö­vet­ke­zett módo­sí­tás, bizo­nyos egye­di szí­nek keve­ré­si eljá­rá­sa, az adott felü­let éré­se, ter­mé­sze­tes anya­gok elté­rő felü­le­te, vagy ere­ze­te, stb). Az ilyen elté­ré­sek nem szá­mí­ta­nak hibás tel­je­sí­tés­nek, így a Tár­sa­ság e kör­ben min­den­ne­mű garan­ci­á­lis, sza­va­tos­sá­gi és kár­té­rí­té­si fele­lős­sé­gét kizárja.

55. A Tár­sa­ság fel­hív­ja a figyel­met, hogy a Ter­mé­ke­ket beépí­tés után, ille­tő­leg adott eset­ben a hasz­ná­lat­ból ere­dő elál­lí­tó­dá­sok okán finom­be­ál­lí­ta­ni lehet szük­sé­ges. A finom­be­ál­lí­tá­sok elvég­zé­se – amennyi­ben beépí­tés nem került meg­ren­de­lés­re – az Ügy­fél fel­ada­ta és költ­sé­ge. Az ennek elma­ra­dá­sá­ból ere­dő eset­le­ges kor­lá­to­zott hasz­nál­ha­tó­ság nem szá­mít hibás tel­je­sí­tés­nek, így e kör­ben a Tár­sa­ság a sza­va­tos­sá­gi, ille­tő­leg kár­té­rí­té­si fele­lős­sé­gét kizárja.

56. A Tár­sa­ság kife­je­zet­ten fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy a nyi­tott teher­au­tón, nyi­tott után­fu­tón, avagy tető­cso­mag­tar­tón tör­té­nő szál­lí­tás garan­cia­vesz­tés­sel jár.

57. A Tár­sa­ság jót­ál­lá­si és sza­va­tos­sá­gi igé­nye­ket csak érvé­nyes meg­ren­de­lés alap­ján fogad el, a szám­la és a jót­ál­lá­si jegy bemutatásával.

58. A Tár­sa­ság jót­ál­lá­si és sza­va­tos­sá­gi igé­nyek beje­len­té­sét kizá­ró­lag írás­ban, a garancia@ajtogyar.hu e‑mail címen fogad, a hibá­ról készült fotók csa­to­lá­sá­val és a https://ajtogyar.hu/aszf/ alatt talál­ha­tó garan­ci­á­lis igény­be­je­len­tő nyom­tat­vány egy­ide­jű kitöltésével.

59. A Tár­sa­ság tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let, hogy hibás tel­je­sí­tés ese­tén a Ptk. 6:159. § sze­rint az Ügy­fél a) kija­ví­tást vagy kicse­ré­lést igé­nyel­het; vagy b) az ellen­szol­gál­ta­tás ará­nyos leszál­lí­tá­sát igé­nyel­he­ti, a hibát a köte­le­zett költ­sé­gé­re maga kija­vít­hat­ja vagy más­sal kija­vít­tat­hat­ja, vagy a szer­ző­dés­től eláll­hat, ha a köte­le­zett a kija­ví­tást vagy a kicse­ré­lést nem vál­lal­ta. Jelen­ték­te­len hiba miatt elál­lás­nak nincs helye. Ezen ren­del­ke­zé­sek­nek meg­fe­le­lő­en a Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy – a Ptk. két­lép­csős sza­va­tos­sá­gi rend­sze­re sze­rint – az Ügy­fél árle­szál­lí­tás­ra és elál­lás­ra akkor tér­het át, illet­ve akkor ille­ti meg a maga álta­li kija­ví­tás, vagy más­sal tör­té­nő kija­vít­ta­tás joga, ha a Tár­sa­ság a kija­ví­tást, illet­ve a kicse­ré­lést nem vál­lal­ta. Az Ügy­fél szin­tén nem jogo­sult az árle­szál­lí­tá­si igény­re való átté­rés­re pusz­tán azért, mert a hiba kija­ví­tá­sát (kicse­ré­lé­sét) nem tet­te lehe­tő­vé, avagy kife­je­zet­ten meg­aka­dá­lyoz­ta azt. A Ptk. 6:159. § (4) bekez­dé­se sze­rint a kija­ví­tást vagy kicse­ré­lést – a dolog tulaj­don­sá­ga­i­ra és a jogo­sult által elvár­ha­tó ren­del­te­té­sé­re figye­lem­mel – meg­fe­le­lő határ­időn belül, a jogo­sult érde­ke­it kímél­ve kell elvé­gez­ni azzal, hogy annak mód­ját szak­mai szem­pon­tok alap­ján a Tár­sa­ság maga hatá­roz­za meg, mely során az Ügy­fél­nek uta­sí­tás­adá­si joga nincsen.

60. A Tár­sa­ság a nem álta­la vég­zett szál­lí­tás és beépí­tés során kelet­ke­ző, vala­mint a nem meg­fe­le­lő táro­lá­si és beépí­té­si körül­mé­nyek­ből adó­dó ter­mék­mi­nő­ség­rom­lás­ból ere­dő jót­ál­lá­si és sza­va­tos­sá­gi igé­nye­ket kizá­ró­lag a gyár­tá­si- vagy anyag­hi­bák vonat­ko­zá­sá­ban fogad el.

61. A Tár­sa­ság az eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő jót­ál­lá­si és sza­va­tos­sá­gi igé­nyek tekin­te­té­ben a vonat­ko­zó 151/2003. (IX. 22.) Korm. Ren­de­let­ben fog­lalt köte­le­zett­sé­ge­ket vál­lal­ja. Felek rög­zí­tik ugyan­ak­kor, hogy jót­ál­lá­si és sza­va­tos­sá­gi igény nem érvé­nye­sít­he­tő a Tár­sa­ság­gal szem­ben azon hiba­je­len­sé­gek ese­té­ben, amelyek:

 • ille­ték­te­len beavatkozásból,
 • nem meg­fe­le­lő kel­lék­anyag­nak a Tár­sa­sá­gon kívü­li sze­mé­lyek álta­li felhasználásából,
 • hely­te­len üze­mel­te­té­si, hasz­ná­la­ti körülményekből,
 • ele­mi csapásból,
 • erő­sza­kos beha­to­lás­ból, ron­gá­lás­ból, nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat­ból adódnak.

62. Fogyasz­tó­val szem­be­ni sza­va­tos­sá­gi és jót­ál­lá­si többletkövetelmények
A Tár­sa­ság  a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szó­ló 45/2014. (II. 26.) Korm. ren­de­let 3. szá­mú mel­lék­le­te alap­ján az aláb­bi­ak­ról tájé­koz­tat­ja a fogyasz­tó­nak minő­sü­lő Ügyfelet:

3 mel­lék­let a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kel­lék­sza­va­tos­ság­ról, a ter­mék­sza­va­tos­ság­ról és a jót­ál­lás­ról szó­ló mintatájékoztató

1 Kellékszavatosság

Milyen eset­ben élhet Ön a kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jogával?
Ön hibás tel­je­sí­tés ese­tén a vál­lal­ko­zás­sal szem­ben kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igényt érvé­nye­sít­het a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv sza­bá­lyai szerint.

Milyen jogok ille­tik meg Önt kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igé­nye alapján?
Ön — válasz­tá­sa sze­rint-az aláb­bi kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igé­nyek­kel élhet:
Kér­het kija­ví­tást vagy kicse­ré­lést, kivé­ve, ha az ezek közül az Ön által válasz­tott igény tel­je­sí­té­se lehe­tet­len vagy a vál­lal­ko­zás szá­má­ra más igé­nye tel­je­sí­té­sé­hez képest arány­ta­lan több­let­költ­ség­gel jár­na. Ha a kija­ví­tást vagy a kicse­ré­lést nem kér­te, illet­ve nem kér­het­te, úgy igé­nyel­he­ti az ellen­szol­gál­ta­tás ará­nyos leszál­lí­tá­sát vagy a hibát a vál­lal­ko­zás költ­sé­gé­re Ön is kija­vít­hat­ja, illet­ve más­sal kija­vít­tat­hat­ja vagy — vég­ső eset­ben — a szer­ző­dés­től is elállhat.
Válasz­tott kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jogá­ról egy másik­ra is áttér­het, az átté­rés költ­sé­gét azon­ban Ön vise­li, kivé­ve, ha az indo­kolt volt, vagy arra a vál­lal­ko­zás adott okot.

Milyen határ­idő­ben érvé­nye­sít­he­ti Ön kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igényét?
Ön köte­les a hibát annak fel­fe­de­zé­se után hala­dék­ta­la­nul, de nem később, mint a hiba fel­fe­de­zé­sé­től szá­mí­tott ket­tő hóna­pon belül közöl­ni. Ugyan­ak­kor fel­hí­vom a figyel­mét, hogy a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­től szá­mí­tott két éves elévü­lé­si határ­időn túl kel­lék­sza­va­tos­sá­gi joga­it már nem érvényesítheti.

Kivel szem­ben érvé­nye­sít­he­ti kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igényét?
Ön a vál­lal­ko­zás­sal szem­ben érvé­nye­sít­he­ti kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igényét.

Milyen egyéb fel­té­te­le van kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jogai érvényesítésének?
A tel­je­sí­tés­től szá­mí­tott hat hóna­pon belül a kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igé­nye érvé­nye­sí­té­sé­nek a hiba köz­lé­sén túl nincs egyéb fel­té­te­le, ha Ön iga­zol­ja, hogy a ter­mé­ket, illet­ve a szol­gál­ta­tást a vál­lal­ko­zás nyúj­tot­ta. A tel­je­sí­tés­től szá­mí­tott hat hónap eltel­te után azon­ban már Ön köte­les bizo­nyí­ta­ni, hogy az Ön által fel­is­mert hiba már a tel­je­sí­tés idő­pont­já­ban is megvolt.

2. Ter­mék­sza­va­tos­ság

Milyen eset­ben élhet Ön a ter­mék­sza­va­tos­sá­gi jogával?
Ingó dolog (Ter­mék) hibá­ja ese­tén Ön — válasz­tá­sa sze­rint — az 1. pont­ban meg­ha­tá­ro­zott jogát vagy ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igényt érvényesíthet.

Milyen jogok ille­tik meg Önt ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igé­nye alapján?
Ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igény­ként Ön kizá­ró­lag a hibás ter­mék kija­ví­tá­sát vagy kicse­ré­lé­sét kérheti.

Milyen eset­ben minő­sül a ter­mék hibásnak?
A Ter­mék akkor hibás, ha az nem felel meg a for­ga­lom­ba hoza­ta­la­kor hatá­lyos minő­sé­gi köve­tel­mé­nyek­nek vagy pedig, ha nem ren­del­ke­zik a gyár­tó által adott leírás­ban sze­rep­lő tulajdonságokkal.

Milyen határ­idő­ben érvé­nye­sít­he­ti Ön ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igényét?
Ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igé­nyét Ön a Ter­mék gyár­tó álta­li for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­tól szá­mí­tott két éven belül érvé­nye­sít­he­ti. E határ­idő eltel­té­vel e jogo­sult­sá­gát elvesz­ti.Kivel szem­ben és milyen egyéb fel­té­tel­lel érvé­nye­sít­he­ti ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igényét?
Ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igé­nyét kizá­ró­lag az ingó dolog gyár­tó­já­val vagy for­gal­ma­zó­já­val szem­ben gya­ko­rol­hat­ja. A Ter­mék hibá­ját ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igény érvé­nye­sí­té­se ese­tén Önnek kell bizonyítania.

A gyár­tó (for­gal­ma­zó) milyen eset­ben men­te­sül ter­mék­sza­va­tos­sá­gi köte­le­zett­sé­ge alól?
A gyár­tó (for­gal­ma­zó) kizá­ró­lag akkor men­te­sül ter­mék­sza­va­tos­sá­gi köte­le­zett­sé­ge alól, ha bizo­nyí­ta­ni tud­ja, hogy:

 • a Ter­mé­ket nem üzle­ti tevé­keny­sé­ge köré­ben gyár­tot­ta, illet­ve hoz­ta for­ga­lom­ba, vagy
 • a hiba a tudo­mány és a tech­ni­ka állá­sa sze­rint a for­ga­lom­ba hoza­tal idő­pont­já­ban nem volt fel­is­mer­he­tő vagy
 • a Ter­mék hibá­ja jog­sza­bály vagy köte­le­ző ható­sá­gi elő­írás alkal­ma­zá­sá­ból ered.

A gyár­tó­nak (for­gal­ma­zó­nak) a men­te­sü­lés­hez ele­gen­dő egy okot bizonyítania.
Fel­hí­vom figyel­mét, hogy ugyan­azon hiba miatt kel­lék­sza­va­tos­sá­gi és ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igényt egy­szer­re, egy­más­sal pár­hu­za­mo­san nem érvé­nye­sít­het. Ter­mék­sza­va­tos­sá­gi igé­nyé­nek ered­mé­nyes érvé­nye­sí­té­se ese­tén azon­ban a kicse­rélt ter­mék­re, illet­ve kija­ví­tott rész­re vonat­ko­zó kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igé­nyét a gyár­tó­val szem­ben érvényesítheti.

Jót­ál­lás

Milyen eset­ben élhet Ön a kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jogával?
Hibás tel­je­sí­tés ese­tén a vál­lal­ko­zás jót­ál­lás­ra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határ­időn belül ille­tik meg jót­ál­lás alap­ján? Mikor men­te­sül a vál­lal­ko­zás a jót­ál­lá­si köte­le­zett­sé­ge alól?
A vál­lal­ko­zás jót­ál­lá­si köte­le­zett­sé­ge alól csak abban az eset­ben men­te­sül, ha bizo­nyít­ja, hogy a hiba oka a tel­je­sí­tés után keletkezett.

Fel­hí­vom a figyel­mét, hogy ugyan­azon hiba miatt kel­lék­sza­va­tos­sá­gi és jót­ál­lá­si igényt, illet­ve ter­mék­sza­va­tos­sá­gi és jót­ál­lá­si igényt egy­szer­re, egy­más­sal pár­hu­za­mo­san nem érvé­nye­sít­het, egyéb­ként viszont Önt a jót­ál­lás­ból faka­dó jogok az 1. és a 2. pont­ban meg­ha­tá­ro­zott jogo­sult­sá­gok­tól füg­get­le­nül megilletik.

Szerződés megszűnése

53. A jelen ÁSZF alap­ján lét­re­jö­vő szer­ző­dés megszűnik

 • a mind­két fél által tör­té­nő szer­ző­dés­sze­rű teljesítéssel;
 • bár­mely fél álta­li fel­mon­dás­sal, avagy elál­lás­sal (amennyi­ben azt az ÁSZF, vagy jog­sza­bály lehe­tő­vé teszi);
 • a felek közös megegyezésével;
 • a jelen ÁSZF-ben rész­le­te­zett egyéb esetekben.

64. Abban az eset­ben, ha a szer­ző­dés tel­je­sí­té­se (azaz az egye­di­leg ren­delt Ter­mék gyár­tá­sa, ille­tő­leg alvál­lal­ko­zó részé­re tör­té­nő ren­de­lés­be adá­sa) még nem kez­dő­dött meg az Ügy­fél indok­lás nél­kül eláll­hat a szer­ző­dés­től, azon­ban az elál­lás jogát a Ptk. 6:213. § (2) bekez­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott bánat­pénz fize­té­se elle­né­ben gya­ko­rol­hat­ja. A bánat­pénz mér­té­ke a brut­tó meg­ren­de­lés össze­gé­nek 25%-a (a tel­je­sí­tés meg­kez­dé­se tekin­te­té­ben a Tár­sa­ság nyi­lat­ko­za­ta az irány­adó). A bánat­pénz össze­gét a Tár­sa­ság az Ügy­fél részé­re eset­le­ge­sen vissza­té­rí­ten­dő díj­elő­leg­be beszá­mí­ta­ni (azaz abból levon­ni) jogo­sult. A tel­je­sí­tés meg­kez­dé­sét köve­tő­en az Ügy­fél a szer­ző­dés­től eláll­ni (avagy azt fel­mon­da­ni) nem jogosult.
A Tár­sa­ság az egy­ér­tel­mű­ség ked­vé­ért fel­hív­ja a figyel­met, hogy – a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szó­ló 45/2014. (II. 26.) Korm. ren­de­let 29. § (1) bek. c) pont­ja alap­ján – sem a fogyasz­tó­nak nem minő­sü­lő, sem a fogyasz­tó­nak minő­sü­lő Ügy­fél nem gya­ko­rol­hat­ja a 14 napon beüli elál­lá­si jogát a Tár­sa­ság által készí­tett Ter­mé­kek vonat­ko­zá­sá­ban, figye­lem­mel arra, hogy azok mind olyan nem elő­re gyár­tott ter­mék ese­té­ben, ame­lyet az Ügy­fél uta­sí­tá­sa alap­ján vagy kife­je­zett kéré­sé­re állí­tot­tak elő, vagy olyan ter­mék ese­té­ben, ame­lyet egy­ér­tel­mű­en a fogyasz­tó sze­mé­lyé­re szabtak.

65. Súlyos szer­ző­dés­sze­gés ese­tén bár­me­lyik fél jogo­sult a szer­ző­dést azon­na­li hatállyal írás­ban fel­mon­da­ni. Súlyos szer­ző­dés-sze­gés­nek minő­sül különösen

 • ha a bíró­ság jog­erő­sen meg­ál­la­pít­ja a másik fél fizetésképtelenségét;
 • ha az Ügy­fél két­sze­ri fel­szó­lí­tás­ra sem tel­je­sí­ti a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­hez szük­sé­ges köte­le­zett­sé­ge­it (így külö­nö­sen az elő­leg, a vég­szám­la, ille­tő­leg ezek díj­be­ké­rői teljesítését).

66. Elő­for­dul­hat, hogy a Tár­sa­ság kíná­la­tá­ban sze­rep­lő egyes ter­mé­kek gyár­tá­sa meg­szűnt. Erre tekin­tet­tel a Tár­sa­ság fenn­tart­ja a jogot a már vissza­iga­zolt meg­ren­de­lé­sek tekin­te­té­ben tör­té­nő elál­lás­ra (avagy a szer­ző­dés fel­mon­dá­sá­ra) rész­ben, vagy egész­ben, fel­ajánl­hat­ja továb­bá más hason­ló Ter­mék­kel való helyet­te­sí­tést. Rész­ben tör­té­nő tel­je­sí­tés­re, ille­tő­leg más Ter­mék­kel való helyet­te­sí­tés­re kizá­ró­lag az Ügy­fél egy­ér­tel­mű elő­ze­tes elfo­ga­dá­sa ese­tén kerül­het sor. Amennyi­ben a meg­ren­de­lés vissza­uta­sí­tás­ra kerül, de annak díját az Ügy­fél már meg­fi­zet­te, részé­re az összeg 14 mun­ka­na­pon belül hiány­ta­la­nul vissza­jár, egyéb jog­kö­vet­kez­mény, ille­tő­leg igény (pl.: kár­té­rí­tés) érvé­nye­sít­he­tő­sé­gét azon­ban a Tár­sa­ság kizár­ja. Rész­ben tör­té­nő tel­je­sí­tés, ille­tő­leg más Ter­mék­kel való helyet­te­sí­tés ese­tén a felek az árkü­lön­bö­ze­tet 5 mun­ka­na­pon belül elszá­mol­ják egymással.

67. A szer­ző­dés bár­mely jog­cí­men és idő­ben tör­té­nő meg­szű­né­se nem érin­ti a Felek meg­szű­nés előtt kelet­ke­zett joga­it és köte­le­zett­sé­ge­it. Az Ügy­fél a szer­ző­dés meg­szű­né­sé­vel egy­ide­jű­leg köte­les meg­fi­zet­ni Tár­sa­ság részé­re a Tár­sa­ság által elvég­zett tevé­keny­ség ellen­ér­té­ke­ként rög­zí­tett vál­lal­ko­zói díját, ille­tő­leg egyéb kiadásait.

Szerződésszegés és kötbér; Árváltoztatás joga

68. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy bizo­nyos szer­ző­dés­sze­gő maga­tar­tá­sok ese­té­re a jelen feje­zet­ben, ille­tő­leg az ÁSZF egyéb ren­del­ke­zé­se­i­ben köt­bér­ki­kö­tés került alkal­ma­zás­ra, melyet az Ügy­fél a Tár­sa­ság­gal való jog­vi­szo­nya léte­sí­té­sé­vel tel­jes körű­en elfo­gad. A Tár­sa­ság által fel­szá­mí­tott köt­bér az Ügy­fél Tár­sa­ság­gal szem­be­ni eset­le­ges köve­te­lé­se­i­be egy­ol­da­lú­an beszámítható.

69. Abban az eset­ben, ha az Ügy­fél két­sze­ri fel­szó­lí­tás­ra sem tel­je­sí­ti a szer­ző­dé­ses köte­le­zett­sé­ge­it (így külö­nö­sen az elő­leg, a vég­szám­la, ille­tő­leg ezek díj­be­ké­rői meg­fi­ze­té­sét), úgy az súlyos szer­ző­dés­sze­gés­nek szá­mít, mely vonat­ko­zá­sá­ban a Tár­sa­ság egy­ol­da­lú­an eláll­hat a szer­ző­dés­től (avagy tel­je­sí­tés álla­po­tá­tól füg­gő­en fel­mond­hat­ja azt). Felek a tel­je­sí­tés ekként elma­ra­dá­sa ese­té­re köt­bér­ki­kö­tést alkal­maz­nak, mely­nek mér­té­ke a meg­ren­de­lés össze­gé­nek 50%-a.

70. A Tár­sa­ság a köt­bér­igé­nyét attól füg­get­le­nül érvé­nye­sít­he­ti, hogy az Ügy­fél szer­ző­dés­sze­gé­sé­ből kára származott‑e. A tel­je­sí­tés elma­ra­dá­sa ese­té­re kikö­tött köt­bér érvé­nye­sí­té­se a tel­je­sí­tés köve­te­lé­sét kizár­ja. A kése­de­lem ese­té­re kikö­tött köt­bér meg­fi­ze­té­se nem men­te­sít a tel­je­sí­té­si köte­le­zett­ség alól.

71. A Tár­sa­ság a köt­bér mel­lett érvé­nye­sít­he­ti a köt­bért meg­ha­la­dó kárát. A Tár­sa­ság a szer­ző­dés­sze­gés­sel oko­zott kárá­nak meg­té­rí­té­sét akkor is köve­tel­he­ti, ha köt­bér­igé­nyét nem érvényesítette.

72. Abban az eset­ben, ha a szer­ző­dés tel­je­sí­té­se az Ügy­fél­nek fel­ró­ha­tó okból szen­ved 30 napot meg­ha­la­dó kése­del­met (pl.: az Ügy­fél a fel­mé­rést nem teszi lehe­tő­vé, az elő­le­get nem fize­ti meg, a meg­ren­de­lést több­ször módo­sít­ja, stb), úgy a Tár­sa­ság fenn­tart­ja az árvál­toz­ta­tás jogát az idő köz­ben eset­le­ge­sen bekö­vet­ke­ző árfo­lya­min­ga­do­zá­sok, ille­tő­leg gyár­tói, beszál­lí­tói árvál­to­zá­sok érvé­nye­sí­té­se céljából.

Felelősség kizárása, illetőleg korlátozása, Elévülés

73. A Tár­sa­ság a jelen feje­zet­ben, ille­tő­leg az ÁSZF egyéb ren­del­ke­zé­se­i­ben külön is neve­sí­tett módon és mér­ték­ben kife­je­zet­ten kizár­ja, ille­tő­leg kor­lá­toz­za fele­lős­sé­gét, melyet az Ügy­fél a Tár­sa­ság­gal való jog­vi­szo­nya léte­sí­té­sé­vel tel­jes körű­en elfogad.

74. A Ter­mé­kek lénye­ges tulaj­don­sá­ga­i­ra vonat­ko­zó tájékoztatás
Az Ügy­fél a Ter­mé­kek lénye­ges tulaj­don­sá­ga­i­ról az Aján­lat­ból, ille­tő­leg adott eset­ben a Tár­sa­ság által átadott infor­má­ci­ós anya­gok­ból és az Áru­há­zak kiál­lí­tó­ter­mé­ben beépí­tett min­ta­ter­mé­kek bemu­ta­tá­sán keresz­tül kap­hat tájé­koz­ta­tást. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét, hogy egyes képek ese­ten­ként illuszt­rá­ci­ók, ille­tő­leg a képe­ken a Ter­mék részét nem képe­ző kiegé­szí­tők is szerepelhetnek.

75. Fele­lős­ség kizárása
A jelen ÁSZF alap­ján lét­re­jött jog­vi­szo­nyok ese­té­ben a Tár­sa­ság – a sza­va­tos­sá­gi (jót­ál­lá­si), ille­tő­leg a szán­dé­ko­san oko­zott, továb­bá embe­ri éle­tet, tes­ti épsé­get vagy egész­sé­get meg­ká­ro­sí­tó szer­ző­dés­sze­gé­sért való fele­lős­sé­get leszá­mít­va – a fele­lős­sé­gét tel­jes egé­szé­ben kizár­ja (ide­ért­ve külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san a jogo­sult vagyo­ná­ban kelet­ke­zett káro­kat, elma­radt vagyo­ni előnyt, jöve­de­lem­ki­esést, a jogo­sult­ra áthá­rí­tott köt­bér­igé­nye­ket és egyéb kár­igé­nye­ket, stb).

76. A Ter­mé­kek kése­del­mes szál­lí­tá­sá­ra vonat­ko­zó felelősségkizárás
A Tár­sa­ság külön is kizár­ja a fele­lős­sé­gét min­den vélt, vagy valós kése­del­mes tel­je­sí­tés­ből ere­dő bár­mi­ne­mű kárért. A Tár­sa­ság szin­tén kizár­ja a fele­lős­sé­gét min­den olyan kése­de­le­mért, mennyi­sé­gi hibás tel­je­sí­té­sért vagy egyéb kárért, amely­nek oka a vis mai­or ese­mé­nyen ala­pul (így külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san bel­föl­di vagy kül­föl­di kor­mány­za­ti vagy jár­vány­ügyi ható­sá­gi intéz­ke­dé­sek, karan­tén­in­téz­ke­dé­sek, a keres­ke­del­mi kor­lá­to­zá­sok, a jár­vány­ügyi okból elren­delt üzem­le­ál­lá­sok, az üze­mek kor­lá­to­zá­sok­ból ere­dő kapa­ci­tás­csök­ke­nés, cso­por­tos meg­be­te­ge­dé­sek, hábo­rú, zavar­gá­sok, poli­ti­kai kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek, idő­já­rá­si körül­mé­nyek, útzár, áru­szál­lí­tá­si nehéz­sé­gek, sztrájk, ter­mé­sze­ti csa­pá­sok, stb). Jelen ren­del­ke­zé­sek nem érin­ti az Ügy­fél azon jogát, hogy a jelen ÁSZF-ben, ille­tő­leg jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben és módon eláll­jon a meg­ren­de­lé­sé­től, avagy bár­mely fél a lehe­tet­le­nü­lés jog­kö­vet­kez­mé­nye­i­re hivatkozzon.

77. Az elévü­lés­re vonat­ko­zó elté­rő szabályok
A Ptk. 6:163. § sze­rint a jogo­sult kel­lék­sza­va­tos­sá­gi igé­nye a tel­je­sí­tés idő­pont­já­tól szá­mí­tott egy év alatt, ha az Ügy­fél fogyasz­tó két év alatt évül el. A jelen ÁSZF alap­ján lét­re­jött Tár­sa­ság­gal szem­be­ni bár­mi­ne­mű egyéb köve­te­lés elévü­lé­si ide­je – amennyi­ben ettől jog­sza­bály rövi­debb határ­időt nem álla­pít meg – a tel­je­sí­tés­től (avagy annak elma­ra­dá­sa ese­tén a jog­vi­szony lét­re­jöt­té­től) szá­mí­tott két év.

Panaszkezelés és jogorvoslat

78. A vásár­lók köny­ve a Tár­sa­ság Áru­há­zé­ben elér­he­tő. A Tár­sa­ság min­den bejegy­zés­re 30 napon belül írás­ban válaszol.

79. A Tár­sa­ság tájé­koz­tat­ja az Ügy­fe­let, hogy a Ter­mé­kek­kel kap­cso­la­tos eset­le­ges panasz ese­tén, a szer­ző­dés meg­kö­té­sé­vel és tel­je­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos vitás ügyek­ben a vitás ügy bíró­sá­gi eljá­rá­son kívü­li ren­de­zé­se érde­ké­ben a lakó­he­lyük vagy tar­tóz­ko­dá­si helyük sze­rint ille­té­kes békél­te­tő tes­tü­let­hez A békél­te­tő tes­tü­let eljá­rá­sá­ról rész­le­te­sen a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szó­ló 1997. évi CLV. tör­vény ren­del­ke­zik. Az egyes békél­te­tő­tes­tü­le­tek elér­he­tő­sé­gei a https://bekeltetes.hu/ címen meg­ta­lál­ha­tó­ak. A Tár­sa­ság szék­he­lye sze­rint ille­té­kes békél­te­tő tes­tü­let neve és szék­he­lye, elérhetőségei:

Buda­pes­ti Békél­te­tő Tes­tü­let elérhetőségei:
1016 Buda­pest, Krisz­ti­na krt. 99. III. em. 310.
Leve­le­zé­si cím: 1253 Buda­pest, Pf.: 10.
E‑mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Köz­pon­ti tele­fon­szám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Adatkezelés

80. A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­ban fog­lalt ren­del­ke­zé­sek mara­dék­ta­lan betar­tá­sa mel­lett, azok­nak meg­fe­le­lő­en történik.

81. Az Ügy­fél a Szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel a https://www.ajtogyar.hu/aszf link alatt, vala­mint az Áru­há­zak­ban papír­ala­pon is hoz­zá­fér­he­tő és meg­is­mer­he­tő adat­ke­ze­lé­si és adat­vé­del­mi sza­bály­za­tát magá­ra néz­ve köte­le­ző­nek fogad­ja el. Sze­mé­lyes ada­tok har­ma­dik fél­nek tör­té­nő átadá­sa kizá­ró­lag az adat­ke­ze­lé­si és adat­vé­del­mi sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő­en történik.

82. A Tár­sa­ság fel­hív­ja az Ügy­fél figyel­mét arra, hogy a jel­sza­vát bizal­ma­san kezel­je, ne adja át arra ille­ték­te­le­nek­nek. A Tár­sa­ság a jel­szó­val, annak kiadá­sá­val, annak elvesz­té­sé­vel össze­füg­gő kár­ral kap­cso­la­tos min­den­ne­mű fele­lős­sé­gét kizárja.

Vegyes rendelkezések

83. Az Áru­há­zak­ban az Ügy­fél szá­má­ra kihe­lye­zett szá­mí­tó­gé­pen lehe­tő­ség van a Tár­sa­ság part­ner­cé­gé­től (Kilincs­gyár Keres­ke­del­mi Szol­gál­ta­tó Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Tár­sa­ság; szék­hely: 1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.; Cg.01–09-279891; adó­szám: 13856454–2‑41) a kilincsgyar.hu hon­la­pon talál­ha­tó inter­ne­tes áru­ház­ban kilin­csek, vasa­la­tok és kiegé­szí­tők és szab­vány nyí­lás­zá­rók vásár­lá­sá­ra is, azon­ban ezen jog­ügy­le­tek­re a Kilincs­gyár Kft. álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lei az irányadók.

84. A Tár­sa­ság hon­lap­ján talál­ha­tó tar­tal­mak szer­zői jog­vé­de­lem alatt áll­nak. Annak rész­ben, vagy egész­ben tör­té­nő bár­mi­ne­mű fel­hasz­ná­lá­sa kizá­ró­lag a Tár­sa­ság elő­ze­tes írás­be­li hoz­zá­já­ru­lá­sá­hoz kötött. A Tár­sa­ság hon­lap­ján talál­ha­tó bár­mely tar­ta­lom akár enge­déllyel, akár enge­dély nél­kül tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa jog­díj­kö­te­les, mely­nek díja 5000 Ft/nap/mű (ahol külön műnek tekin­ten­dő min­den álló‑, vagy moz­gó­gép, fény­kép, rajz, gra­fi­ka, ábra, ani­má­ció, szlo­gen, szö­veg, stb).

85. A Tár­sa­ság nem áll maga­tar­tá­si kódex hatá­lya alatt.

86. A Tár­sa­ság köz­re­mű­kö­dő (pl.: alvál­lal­ko­zó, tel­je­sí­té­si segéd) igény­be­vé­te­lé­re jogo­sult. Az köz­re­mű­kö­dő kivá­lasz­tá­sá­ról a Tár­sa­ság hatá­roz és vele saját elha­tá­ro­zá­sa sze­rint, de saját fele­lős­sé­gé­re és koc­ká­za­tá­ra köt szer­ző­dést. A Tár­sa­ság a jogo­san igény­be vett köz­re­mű­kö­dő­ért ugyan­úgy felel, mint­ha a mun­kát saját maga végez­te vol­na el, vala­mint fele­lős min­den olyan kárért, mely a köz­re­mű­kö­dő igény­be­vé­te­le nél­kül nem követ­ke­zett vol­na be.

87. A Felek jelen ÁSZF alap­ján meg­kö­tött jog­vi­szony tel­je­sí­té­se során a nyi­lat­ko­za­ta­i­kat kizá­ró­lag írás­ban, magyar nyel­ven, a Tár­sa­ság részé­re a beve­ze­tő rész­ben fel­tün­te­tett, míg az Ügy­fél részé­re az álta­la meg­adott elér­he­tő­sé­gek vala­me­lyi­kén lehet meg­ten­ni. Az e‑mail kom­mu­ni­ká­ció írás­be­li­nek tekin­ten­dő. A Felek az egy­más­hoz cím­zett kül­de­mé­nye­ket azon a napon tekin­tik kéz­be­sí­tett­nek, ami­kor az a másik fél­hez meg­ér­ke­zett. Az emai­len kül­dött üze­ne­tek – amennyi­ben attól elté­rő kéz­be­sí­té­si jelen­tés, vagy kéz­be­sít­he­tet­len­sé­get iga­zo­ló rend­szer­üze­net nem érke­zik – az elkül­dés nap­já­tól 5. mun­ka­na­pon közölt­nek tekin­ten­dők. Abban az eset­ben, ha a kom­mu­ni­ká­ció pos­tai úton tör­té­nik, úgy a sike­res kéz­be­sí­tés idő­pont­já­nak a tér­ti­ve­vé­nyen fel­tün­te­tett dátum tekin­ten­dő. Amennyi­ben a kül­de­mény „nem keres­te”, „elköl­tö­zött”, vagy „cím­zett elég­te­len” jel­zés­sel érke­zik vissza a fel­adó­hoz, úgy a máso­dik siker­te­len kéz­be­sí­tést köve­tő 5. mun­ka­na­pon a kül­de­mény kéz­be­sí­tett­nek tekin­ten­dő (kéz­be­sí­té­si fik­ció).

88. A Felek a jelen ÁSZF alap­ján meg­kö­tött jog­vi­szony tel­je­sí­té­se során egy­más­sal köl­csö­nö­sen együtt­mű­köd­ve, a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség elvé­nek, vala­mint a ren­del­te­tés­sze­rű jog­gya­kor­lás köve­tel­mé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en köte­le­sek eljár­ni. Köte­le­sek ezen felül tájé­koz­tat­ni egy­mást min­den olyan tény­ről és körül­mény­ről, amely a másik fél szá­má­ra lénye­ges lehet.

89. Amennyi­ben a jelen ÁSZF egyes ren­del­ke­zé­sei rész­ben vagy egész­ben érvény­te­le­nek, vagy a vonat­ko­zó sza­bá­lyok­nak nem meg­fe­le­lő­ek len­né­nek, az a töb­bi ren­del­ke­zés érvé­nyes­sé­gét érin­tet­le­nül hagy­ja. Felek köte­le­zett­sé­get vál­lal­nak arra, hogy az érvény­te­len­nek minő­sü­lő ren­del­ke­zést egy jogi­lag meg­en­ge­dett ren­del­ke­zés­sel helyet­te­sí­tik, amely tar­tal­mi­lag a lehe­tő leg­job­ban meg­kö­ze­lí­ti az ere­de­ti ren­del­ke­zés tartalmát.

90. A jelen ÁSZF alap­ján lét­re­jött jog­vi­szo­nyok­ra a magyar jog irány­adó, mellyel össze­füg­gő jog­vi­ták elbí­rá­lá­sá­ra hatás­kör­től füg­gő­en a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság, avagy a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék kizá­ró­la­go­san illetékes.

Törvényi hivatkozások

Az ÁSZF-re külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san az aláb­bi jog­sza­bá­lyok vonatkoznak:

 • évi V. tör­vény a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről (Ptk.);
 • évi CLV. tör­vény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. tör­vény az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kérdéseiről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren­de­let az egyes tar­tós fogyasz­tá­si cik­kek­re vonat­ko­zó köte­le­ző jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kor­mány­ren­de­let a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM ren­de­let a fogyasz­tó és vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dés kere­té­ben eladott dol­gok­ra vonat­ko­zó sza­va­tos­sá­gi és jót­ál­lá­si igé­nyek inté­zé­sé­nek eljá­rá­si szabályairól

Adat­ke­ze­lés:

 • évi CXII. tör­vény (Infotv.)
 • az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács 2016/679 Ren­de­le­te (GDPR)

Elál­lás, ter­mék­sza­va­tos­ság, kel­lék­sza­va­tos­ság, visszatérítés:

 • 45/2014 (II.26) kor­mány­ren­de­let a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes szabályairól

Jót­ál­lás:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren­de­let az egyes tar­tós fogyasz­tá­si cik­kek­re vonat­ko­zó köte­le­ző jótállásról

Szer­zői jogok:

 • évi LXXVI. tör­vény a szer­zői jogról

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás