Tanúsítvány a pénzügyileg legstabilabb cégeknek

A Bis­no­de nem­zet­kö­zi cég­mi­nő­sí­tő min­den vál­lal­ko­zás pénz­ügyi sta­bi­li­tá­sát, üzle­ti meg­bíz­ha­tó­sá­gát minő­sí­ti egy folya­ma­to­san vissza­mért és bizo­nyí­tott, nem­zet­kö­zi szak­ér­tők által kiala­kí­tott rend­szer alap­ján. Így került kivá­lasz­tás­ra cégünk, a pas­cal-Door Kft. is, mint a pénz­ügyi­leg leg­sta­bi­labb cégek egyi­ke. Ez alap­ján vál­lal­ko­zá­sunk a magyar cégek azon 9,82 %-ába tar­to­zik, akik pénz­ügyi­leg a leg­szi­lár­dabb lába­kon áll­nak, azaz ren­del­kez­nek vala­mi­lyen Bis­no­de tanúsítvánnyal.

Nagy meg­tisz­tel­te­tés cégünk szá­má­ra, hogy a Bis­no­de objek­tív cég­mi­nő­sí­té­se alap­ján a leg­job­bak között sze­re­pel­he­tünk. Nagy figyel­met for­dí­tunk arra, hogy a pia­con tisz­tes­sé­ge­sen jár­junk el, így fon­tos szá­munk­ra, hogy egy kül­ső szak­ér­tő is meg­erő­sí­tet­te, hogy cégünk fize­tés­kép­te­len­sé­gi való­szí­nű­sé­ge kiemel­ke­dő­en ala­csony. Hisszük, hogy a Bis­no­de tanú­sít­vány segít­sé­gé­vel ügy­fe­le­ink, szál­lí­tó­ink, mun­ka­vál­la­ló­ink felé is tovább fokoz­zuk azt a bizal­mat, mely egy­re fon­to­sabb a hosszú távú, sta­bil üzle­ti kap­cso­la­tok­ban. Azzal, hogy a Bis­no­de füg­get­len szak­ér­tő­ként ismer­te el cégünk sta­bi­li­tá­sát, azt az üze­ne­tet hor­doz­za szá­munk­ra, hogy jó úton járunk cégünk épí­té­sé­ben. Mivel vál­lal­ko­zá­sunk minő­sí­té­se szi­go­rú­an szak­mai szem­pon­tok alap­ján tör­tént és arra sem pályáz­ni, sem jelent­kez­ni nem lehet, így a Bis­no­de tanú­sít­vány való­ban pozi­tí­van külön­böz­te­ti meg cégün­ket a piacon.

A Pas­cal-Door Kft. a Bis­no­de A tanú­sít­vá­nyát kap­ta meg, mellyel Magyar­or­szá­gon csu­pán a cégek 7,44 %-a ren­del­ke­zik, és azt jel­zi, hogy velünk az üzle­ti kap­cso­lat kiala­kí­tá­sá­nak pénz­ügyi koc­ká­za­ta alacsony.

A Bis­no­de tanú­sít­vány alap­ja a Bis­no­de minő­sí­té­se, mely nem­zet­kö­zi szin­ten 1908 óta minő­sí­ti a cége­ket meg­bíz­ha­tó­sá­guk alap­ján. A Bis­no­de tanú­sít­vány mely AAA, AA és A jel­zés­sel kerül kiál­lí­tás­ra jel­zi a cégek sta­bi­li­tá­sát, és azt, hogy az ilyen jel­zés­sel – azaz a Bis­no­de tanú­sít­vánnyal – ren­del­ke­ző vál­lal­ko­zás pénz­ügyi­leg sta­bil. Az AAA cég­mi­nő­sí­tést 1989-ben vezet­ték be és 1996 óta kap­tak lehe­tő­sé­get a vál­la­la­tok, hogy üzle­ti meg­bíz­ha­tó­sá­gu­kat tanú­sít­vány for­má­já­ban is meg­mu­tas­sák. A tanú­sít­vány lehe­tő­sé­get nyújt az arra jogo­sult cégek szá­má­ra, hogy mások szá­má­ra meg­mu­tas­sák cégük elis­mert, meg­bíz­ha­tó, hitel­ké­pes vál­la­lat. A Bis­no­de tanú­sít­ványt Euró­pa szá­mos orszá­gá­ban hasz­nál­ják, és a Skan­di­náv orszá­gok­ban eta­lon­nak szá­mít üzlet­kö­tés esetén.

A Bis­no­de minő­sí­tés több hiva­ta­los for­rás­ból szár­ma­zó ada­ton ala­pul, úgy mint Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um ada­tai, cég­bí­ró­ság bejegy­zé­sei, NAV és más ható­sá­gok ada­tai. A hiva­ta­los for­rá­sok ada­tai mel­lett beépí­ti a vál­la­lat­ra vonat­ko­zó pénz­ügyi infor­má­ci­ó­kat, úgy mint mér­leg­ada­tok, ered­mény-kimu­ta­tás, tren­dek. A minő­sí­tés figye­lem­be veszi a cég vagy szer­ve­zet demog­rá­fi­ai ada­ta­it, azaz a cég élet­ko­rát, tevé­keny­sé­gét, mére­tét, tulaj­do­no­sa­it, azok kap­cso­ló­dá­sa­it. A Bis­no­de fize­té­si tapasz­ta­lat prog­ram ada­ta­i­ból beépí­ti a minő­sí­tés­be, hogy az adott vál­lal­ko­zás határ­idő­ben vagy késés­sel, azaz milyen fize­té­si fegye­lem­mel egyen­lí­ti ki szám­lá­it. A fen­ti­e­ken kívül szá­mos egyéb gyűj­tött infor­má­ci­ót is hoz­zá­tesz a rend­szer a Bis­no­de minő­sí­tés­hez, úgy mint vég­re­haj­tá­si ada­tok vagy sajtóhírek.

Mivel a Bis­no­de minő­sí­tés nem­csak cégünk jelen­le­gi pénz­ügyi sta­bi­li­tá­sát mutat­ja, hanem a Bis­no­de minő­sí­tés kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en azt is, hogy ez elkö­vet­ke­ző egy évben milyen való­szí­nű­ség­gel válik fize­tés­kép­te­len­né vál­lal­ko­zá­sunk, büsz­kén állít­hat­juk, hogy a Pas­cal-Door Kft. a jövő­ben is sta­bil sze­rep­lő­je lesz a piacnak.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás