Jap exclusive beltéri ajtó szakmainapok
2022 Június 13–14-15.

Miről szól a szakmainap:

10:00–10:30
Érke­zés utá­ni köszön­tés, kávé­zás, teázás

10:30–12:30
Cég­is­mer­te­tők, exc­lu­sive ajtó meg­ol­dá­sok bemu­ta­tá­sa,
- JAP ajtó rend­sze­rek: Mas­ter, Idea
- JAP fal­bur­ko­la­ti rend­sze­rek: Efekta

12:30–13:30
Ebéd

13:30–14:30
Ajtógyár/Kilincsgyár áru­ház ter­mé­ke­i­nek bemutatása

14:30–14:45
Össze­fog­la­ló, aján­dé­kok kiosztása

Kinek érdemes részt venni

Szak­mai napunk egye­dül­ál­ló módon nyújt átfo­gó képet a JAP ajtó­rend­sze­re­i­ről és spe­ci­á­lis meg­ol­dá­sa­i­ról. Az érdek­lő­dők így egy helyen jut­hat­nak hoz­zá hasz­nos infor­má­ci­ók­hoz és a beépí­tett szer­ke­ze­te­ken keresz­tül meg­is­mer­he­tik azok műkö­dé­sét és élő­ben is lát­hat­ják eze­ket a párat­lan bel­té­ri ajtó­kat. A részt­ve­vők meg­is­mer­ked­het­nek azzal, hogy milyen új fej­lesz­té­se­ket és esz­kö­zö­ket hasz­nál­hat­nak fel mun­ká­ik során. Az Ajtógyár/Kilincsgyár áru­ház gran­di­ó­zus kiál­lí­tó­ter­mé­nek bejá­rá­sá­val és a már­kák bemu­ta­tá­sá­val a láto­ga­tók átfo­gó képet kap­hat­nak a bel­té­ri ajtók vilá­gá­ról. A fen­ti prog­ra­mok segít­sé­get nyúj­ta­nak min­den­ki­nek, akit érde­kel­nek az új tren­dek és meg­ol­dá­sok, illet­ve szé­le­sí­te­ni sze­ret­né szak­mai tudá­sát éppen ezért jószív­vel ajánl­juk a rész­vé­telt min­den érdeklődőnek.

HELYSZÍN

Ajtó­gyár / Kilincs­gyár Óbu­da áru­ház
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.

1038 Budapest Fürdő utca 2.

Időpontok és regisztráció:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás