Kapcsolat

JAN beltéri ajtó bemutatóterem és iroda

2040 Buda­örs,
Károly király utca 82/A‑B.

+36–20-500‑5353

Továb­bi kap­cso­la­ti ada­tok »>

PASCAL beltéri ajtó bemutatóterem és iroda

1038 Buda­pest,
Für­dő utca 2.

+36–20-497‑5379

Továb­bi kap­cso­la­ti ada­tok »>

Tisztelt Ügyfelünk,

A COVID-19 vírus által oko­zott jár­vány­ügyi hely­zet­re, vala­mint az ennek követ­kez­té­ben meg­ho­zott rend­kí­vü­li kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek­re tekin­tet­tel üzle­tünk nyit­va tar­tá­sá­val, a szer­ző­dé­ses és garan­ci­á­lis igé­nyek tel­je­sí­té­sé­vel, ille­tő­leg tel­je­sít­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­la­to­san az aláb­bi­ak sze­rint tájé­koz­tat­juk.

A Kor­mány a 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelettel az élet- és vagyon­biz­ton­sá­got veszé­lyez­te­tő töme­ges meg­be­te­ge­dést oko­zó humán­jár­vány követ­kez­mé­nye­i­nek elhá­rí­tá­sa, a magyar állam­pol­gá­rok egész­sé­gé­nek és éle­té­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben Magyar­or­szág egész terü­le­té­re veszély­hely­ze­tet hir­de­tett ki.

A ható­sá­gok irány­mu­ta­tá­sa sze­rint a jár­vány ter­je­dé­sé­nek meg­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben az egyik leg­fon­to­sabb közös teen­dőnk a sze­mé­lyes érint­ke­zé­sek szá­má­nak mini­má­lis­ra csök­ken­té­se.

Ennek meg­fe­le­lő­en a 1038 Buda­pest, Für­dő u. 2. szám alat­ti és a 2040 Buda­örs, Károly király utca 82/b üzlet­hely­sé­günk a 46/2020. (III. 16.) Korm. ren­de­let sze­rint, a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­ig az ügy­fél­for­ga­lom elől zár­va tart.

Figye­lem­mel arra, hogy a beépí­té­si és garan­ci­á­lis javí­tá­si mun­ká­kat mun­ka­tár­sa­ink­nak szám­ta­lan vál­to­zó hely­szí­nen kel­le­ne elvé­gez­nie – mely nyil­ván­va­ló­an foko­zott egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot rejt mind az ügy­fe­le­ink, mind pedig a mun­ka­tár­sa­ink szá­má­ra – így ezen mun­ká­la­tok lebo­nyo­lí­tá­sát a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­ig fel­füg­geszt­jük, ille­tő­leg elha­laszt­juk.

Mivel a koro­na­ví­rus jár­vány egy­ér­tel­mű­en és nyil­ván­va­ló­an az ellen­őr­zé­si körün­kön kívül eső elő­re nem lát­ha­tó körül­mény, így a Ptk.6:142. §-ra hivat­ko­zás­sal az eset­le­ges kése­de­lem­ből ere­dő bár­mi­ne­mű igény tekin­te­té­ben a fele­lős­sé­gün­ket tel­jes egé­szé­ben kizár­juk, törek­szünk azon­ban arra, hogy a szük­sé­ges beépí­té­si, ille­tő­leg javí­tá­si mun­ká­la­to­kat – Önnel egyez­tet­ve – a lehe­tő leg­ha­ma­rab­bi idő­pont­ban el tud­juk végez­ni.

Mun­ka­tár­sa­ink ezen idő­szak alatt is mun­ka­na­po­kon 8:00 és 17:00 óra között a 06 20 497 5379 (Pas­cal-Door) és 06 20 500 5353 (JAN) alat­ti tele­fon­szá­mon, ille­tő­leg az info@pascaldoor.hu / info@janbelteriajtok.hu email címen kész­ség­gel áll­nak ren­del­ke­zé­sük­re.

Jó egész­sé­get kíván­va Önnek és egész csa­lád­já­nak, tisz­te­let­tel,
Pas­cal-Door és JAN Bel­té­ri ajtók csa­pa­ta

JAN beltéri ajtó bemutatóterem és iroda

2040 Buda­örs,
Károly király utca 82/A‑B.

+36–20-500‑5353

info@janbelteriajtok.hu

Nyit­va­tar­tás:
Hét­fő: 12:00 – 17:00
Kedd: 10:00 – 17:00
Szer­da: 10:00 – 17:00
Csü­tör­tök: 10:00 – 17:00
Pén­tek: 10:00 – 15:00
Szom­bat: 10:00 – 15:00
Vasár­nap: zár­va

Cég­ada­tok:
Ajtó­gyár Kft.
szék­hely: 1038 Buda­pest, Für­dő u. 2.
Telep­hely: 2040 Buda­örs, Károly király u. 82.
Adó­szám: 14376209–2‑41
Cég­jegy­zék­szám: Cg 01–09-279646

2040 Budaörs, Károly király utca 82/A‑B.

Írjon nekünk

6 + 7 =

PASCAL beltéri ajtó bemutatóterem és iroda

1038 Buda­pest,
Für­dő utca 2.

+36–20-497‑5379

info@pascaldoor.hu
www.pascaldoor.hu

Nyit­va­tar­tás:
Hét­fő: 10:00 – 17:00
Kedd: 10:00 – 17:00
Szer­da: 10:00 – 17:00
Csü­tör­tök: 10:00 – 17:00
Pén­tek: 10:00 – 17:00
Szom­bat: 10:00 – 13:00
Vasár­nap: zár­va

Cég­ada­tok:
Pas­cal-Door Kft.
Szék­hely: 1038, Buda­pest Für­dő utca 2.
Cég­jegy­zék­szám: Cg 01–09-279891
Adó­szám: 13856454–2‑41
EU adó­szám: hu13856454
Szám­la­szám: CIB Zrt 10700763–44444200-51100005
Sta­tisz­ti­kai szám: 13856454412011313

1038 Budapest Fürdő utca 2.

Írjon nekünk

4 + 15 =

KILINCSGARNITÚRA ÉS BELTÉRI AJTÓ KIEGÉSZÍTŐ WEBÁRUHÁZ

1038 Buda­pest,
Für­dő utca 2.

+36–20-584‑0742

webaruhaz@kilincsgyar.hu
www.kilincsgyar.hu

Nyit­va­tar­tás:
Hét­fő: 10:00 – 17:00
Kedd: 10:00 – 17:00
Szer­da: 10:00 – 17:00
Csü­tör­tök: 10:00 – 17:00
Pén­tek: 10:00 – 17:00
Szom­bat: 10:00 – 13:00
Vasár­nap: zár­va

Cég­ada­tok:
Pas­cal-Door Kft.
Szék­hely: 1038, Buda­pest Für­dő utca 2.
Cég­jegy­zék­szám: Cg 01–09-279891
Adó­szám: 13856454–2‑41
EU adó­szám: hu13856454
Szám­la­szám: CIB Zrt 10700763–44444200-51100005
Sta­tisz­ti­kai szám: 13856454412011313

1038 Budapest Fürdő utca 2.

Írjon nekünk

6 + 12 =