Karrier

Beltéri ajtó és kilincsgarnitúra értékesítő

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • 8 órás, tel­jes mun­ka­idős pozí­ció
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal
 • Kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támo­ga­tás­sal
 • Igény ese­tén infor­ma­ti­kai tovább­kép­zés
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive bemu­ta­tó­te­rem
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebéd­szü­net
 • Spor­to­lá­si lehe­tő­ség
 • Cégünk­ről itt olvas­hat »>

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • Bemu­ta­tó­te­rem­be érke­ző ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sa, kiszol­gá­lá­sa
 • Ügy­fe­lek­kel, part­ne­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás az aján­lat­ké­szí­tés­től a beépí­té­sig
 • Web­áru­há­zi / vevői meg­ren­de­lé­sek tel­jes­kö­rű keze­lé­se
 • Gyár­tás elő­ké­szí­té­se, támo­ga­tá­sa, meg­va­ló­sí­tás ellen­őr­zé­se nyo­mon köve­té­se
 • Beszál­lí­tók­kal való kap­cso­lat­tar­tás, egyez­te­tés

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • Mini­mum közép­fo­kú vég­zett­ség
 • Mini­mum 1 év érté­ke­sí­tői tapasz­ta­lat
 • Szak­mai tapasz­ta­lat előny
 • Jó kom­mu­ni­ká­ció, ügy­fél­ori­en­tált­ság
 • Ápolt, meg­nye­rő meg­je­le­nés
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2. Pas­cal bel­té­ri ajtó és kilincs bemu­ta­tó­te­rem