Karrier

Irodai asszisztens — adminisztráció munkakör

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • napi admi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tok elvég­zé­se
 • nyil­ván­tar­tá­sok veze­té­se
 • kol­lé­gák admi­niszt­ra­tív támo­ga­tá­sa
 • tele­fo­nok fel­vé­te­le, kon­takt infor­má­ció fel­rög­zí­té­se, vagy infor­má­ció nyúj­tás
 • az iro­da műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges alap­anya­gok után­ren­de­lé­se
 • a beér­ke­ző pos­tai leve­le­ket átvé­te­le, bon­tá­sa, érkez­te­té­se, továb­bí­tá­sa
 • pos­tai ügy­in­té­zés
 • kiemelt ügy­fe­lek foga­dá­sa
 • az iro­da és bemu­ta­tó­te­rem folya­ma­tos és zavar­ta­lan műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa
 • ren­dez­vé­nyek elő­ké­szí­té­se

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • mini­mum közép­fo­kú vég­zett­ség
 • szá­mí­tó­gép fel­hasz­ná­lói szin­tű isme­re­te (Word, Excel, Out­lo­ok)
 • fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás
 • jó prob­lé­ma­meg­ol­dó képes­ség
 • nagy­fo­kú ter­hel­he­tő­ség
 • B kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány
 • jó kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség
 • csa­pat­szel­lem
 • empa­ti­kus­ság
 • rugal­mas­ság

Amit kíná­lunk:

 • ver­seny­ké­pes fize­tés
 • csa­lá­di­as kör­nye­zet
 • beta­ní­tás biz­to­sí­tá­sa
 • szak­mai fej­lő­dés
 • mun­ka­esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sa tele­fon, lap­top

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.