Karrier

Műszaki tanácsadó, értékesítő

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • Bel­ső­épí­té­sze­ti kon­cep­ció meg­ha­tá­ro­zá­sa
 • Bel­té­ri ajtók, fal­bur­ko­la­ti rend­sze­rek ter­ve­zé­se, kon­szig­ná­lá­sa
 • Bel­té­ri ajtók érté­ke­sí­té­se
 • Pro­jec­tek nyo­mon köve­té­se
 • Gyár­tás elő­ké­szí­té­se, támo­ga­tá­sa, meg­va­ló­sí­tás ellen­őr­zé­se nyo­mon köve­té­se.

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • Műsza­ki vég­zett­ség
 • Fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás, kre­a­ti­vi­tás
 • Jó szer­ve­ző és prob­lé­ma­meg­ol­dó kész­ség
 • Nagy fokú ter­hel­he­tő­ség
 • Maga­biz­tos fel­lé­pés, meg­nye­rő meg­je­le­nés
 • Kivá­ló és hatá­ro­zott kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te

Az állás betöl­té­sé­hez előnyt jelent:

 • Épí­tész­mér­nök, faipa­ri mér­nök, épí­tész, épí­tő­mér­nök vagy bel­ső­épí­tész képe­sí­tés
 • Angol vagy német nyelv­tu­dás (doku­men­tá­ció olva­sás)
 • Buda­pest kör­nyé­ki lakó­hely

Amit kíná­lunk:

 • Magas fize­tés
 • Csa­lá­di­as kör­nye­zet
 • Beta­ní­tás biz­to­sí­tá­sa
 • Magas szín­vo­na­lú kiemelt és egye­di pro­jec­tek
 • Szak­mai fej­lő­dés

Állás, mun­ka terü­le­tei:

 • Érté­ke­sí­tés, Keres­ke­de­lem
 • Mér­nök, Műsza­ki érté­ke­sí­tő
 • Mér­nök
 • Épí­tész­mér­nök
 • Épí­tő­mér­nök
 • Tel­jes mun­ka­idő

Szük­sé­ges tapasz­ta­lat:

 • 1–3 év szak­mai tapasz­ta­lat
 • Mun­ka­vég­zés helye:
  2040 Buda­örs Károly király u.82/b.