Karrier

Műszaki tanácsadó, értékesítő

Főbb fel­ada­tok, munkák:

 • Bel­ső­épí­té­sze­ti kon­cep­ció meghatározása
 • Bel­té­ri ajtók, fal­bur­ko­la­ti rend­sze­rek ter­ve­zé­se, konszignálása
 • Bel­té­ri ajtók értékesítése
 • Pro­jec­tek nyo­mon követése
 • Gyár­tás elő­ké­szí­té­se, támo­ga­tá­sa, meg­va­ló­sí­tás ellen­őr­zé­se nyo­mon követése.

Az állás­hoz tar­to­zó elvárások:

 • Műsza­ki végzettség
 • Fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás, kreativitás
 • Jó szer­ve­ző és prob­lé­ma­meg­ol­dó készség
 • Nagy fokú terhelhetőség
 • Maga­biz­tos fel­lé­pés, meg­nye­rő megjelenés
 • Kivá­ló és hatá­ro­zott kom­mu­ni­ká­ci­ós készség
 • MS Offi­ce prog­ra­mok ismerete

Az állás betöl­té­sé­hez előnyt jelent:

 • Épí­tész­mér­nök, faipa­ri mér­nök, épí­tész, épí­tő­mér­nök vagy bel­ső­épí­tész képesítés
 • Angol vagy német nyelv­tu­dás (doku­men­tá­ció olvasás)
 • Buda­pest kör­nyé­ki lakóhely

Amit kíná­lunk:

 • Magas fize­tés
 • Csa­lá­di­as környezet
 • Beta­ní­tás biztosítása
 • Magas szín­vo­na­lú kiemelt és egye­di projectek
 • Szak­mai fejlődés

Állás, mun­ka területei:

 • Érté­ke­sí­tés, Kereskedelem
 • Mér­nök, Műsza­ki értékesítő
 • Mér­nök
 • Épí­tész­mér­nök
 • Épí­tő­mér­nök
 • Tel­jes munkaidő

Szük­sé­ges tapasztalat:

 • 1–3 év szak­mai tapasztalat
 • Mun­ka­vég­zés helye:
  2040 Buda­örs Károly király u.82/b.