Értékesítő munkatársat keres a Kilincsgyár webáruház és bemutatóterem

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól számíthatsz:

 • hosszú­tá­vú biz­tos munkalehetőség
 • ver­seny­ké­pes jövedelem
 • céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net felhasználással
 • kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támogatással
 • úti­költ­ség támogatás
 • igény ese­tén infor­ma­ti­kai továbbképzés
 • jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész munkatársak
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók látogatása)
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive bemutatóterem
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebédszünet
 • Spor­to­lá­si lehetőség

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • web­áru­há­zi ren­de­lé­sek kezelése
 • bemu­ta­tó­te­rem­be érke­ző ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sa, kiszolgálása
 • kilincs­gyár­tók új ter­mé­ke­i­nek megismerése
 • beszál­lí­tók­kal való kapcsolattartás

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • közép­fo­kú vagy fel­ső­fo­kú végzettség
 • jó ver­bá­lis és írás­be­li kom­mu­ni­ká­ció, ügyfélorientáltság
 • ápolt, meg­nye­rő megjelenés
 • Web­áru­há­zi érté­ke­sí­té­si folya­ma­tok ismerete

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.