Értékesítő munkatársat keres a Kilincsgyár webáruház és bemutatóterem

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • ver­seny­ké­pes jöve­de­lem
 • céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal
 • kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támo­ga­tás­sal
 • úti­költ­ség támo­ga­tás
 • igény ese­tén infor­ma­ti­kai tovább­kép­zés
 • jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive bemu­ta­tó­te­rem
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebéd­szü­net
 • Spor­to­lá­si lehe­tő­ség

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • web­áru­há­zi ren­de­lé­sek keze­lé­se
 • bemu­ta­tó­te­rem­be érke­ző ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sa, kiszol­gá­lá­sa
 • kilincs­gyár­tók új ter­mé­ke­i­nek meg­is­me­ré­se
 • beszál­lí­tók­kal való kap­cso­lat­tar­tás

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • közép­fo­kú vagy fel­ső­fo­kú vég­zett­ség
 • jó ver­bá­lis és írás­be­li kom­mu­ni­ká­ció, ügy­fél­ori­en­tált­ság
 • ápolt, meg­nye­rő meg­je­le­nés
 • Web­áru­há­zi érté­ke­sí­té­si folya­ma­tok isme­re­te

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.