Karrier

Nyílászáró beépítő

Ami­re a csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • Magas kere­se­ti lehe­tő­sé­gek
 • Fize­tett túl­óra
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal (beta­nu­lás után)
 • Úti­költ­ség támo­ga­tás
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Beta­nu­lá­si lehe­tő­ség
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • Modern, jól fel­sze­relt szer­szám­park, Maki­ta, Meta­bo akku­mu­lá­to­ros gépek­kel
 • Nap­in­dí­tó kávé­zás

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • Mini­mum 1–2 éves nyí­lás­zá­ró beépí­tői tapasz­ta­lat, vagy asz­ta­los ipar­ban szer­zett tapasz­ta­lat
 • Fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, pre­ci­zi­tás
 • Ter­hel­he­tő­ség
 • B kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány
 • Jó prob­lé­ma meg­ol­dó képes­ség

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • Bel­té­ri ajtók beépí­té­se és finom beál­lí­tá­sa
 • Hely­szí­ni fel­mé­rés
 • Érté­ke­sí­tő kol­lé­gák­kal kap­cso­lat­tar­tás

Pálya­kez­dők­nek: Ha műsza­ki beál­lí­tott­sá­gú vagy, ha érdek­lődsz az asz­ta­los ipa­ri szak­ma iránt és szí­ve­sen bele­ta­nul­nál a bel­té­ri ajtók beépí­tés szak­má­ba akkor jelent­kezz bát­ran. De jelent­ke­zés­kor tün­tesd fel, hogy „pálya­kez­dő” vagy.

Mun­ka­vég­zés helye:
Buda­pest és von­zás­kör­ze­te.