Karrier

Raktáros munkalehetőség, azonnali kezdéssel Szentendrén

Főbb fel­ada­tok, mun­kák:

 • Rak­tár­kész­let keze­lé­se (bel­tér ajtók, bejá­ra­ti ajtók, acél­to­kok, tűz­gát­ló ajtók, kiegé­szí­tők)
 • Áru­át­vé­tel, ‑kiadás, lel­tá­ro­zás
 • Meg­ren­de­lé­sek pon­tos, ren­de­zett össze­ál­lí­tá­sa
 • Áru össze­ké­szí­té­se, pako­lás, cso­ma­go­lás, cím­ké­zés
 • Mun­ka­te­rü­let folya­ma­tos tisz­tán tar­tá­sa
 • Egyéb rak­tá­ros fel­ada­tok

Az állás­hoz tar­to­zó elvá­rá­sok:

 • Fel­hasz­ná­lói szin­tű szá­mí­tó­gé­pes isme­ret
 • Meg­bíz­ha­tó, fele­lős­ség­tel­jes, pre­cíz mun­ka­vég­zés
 • Prob­lé­ma­meg­ol­dó szem­lé­let, jó kom­mu­ni­ká­ci­ós kész­ség
 • Ter­hel­he­tő­ség és jó álló­ké­pes­ség
 • Gyors mun­ka­vég­zés
 • Erős fizi­kum
 • B kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány

Amit kíná­lunk:

 • Hosszú távú, biz­tos mun­ka­hely
 • Vál­to­za­tos, önál­ló mun­ka
 • Hely egy dina­mi­ku­san fej­lő­dő, fia­tal csa­pat­ban
 • Céges kép­zé­sek, ren­dez­vé­nyek
 • Jó han­gu­la­tú, pozi­tív lég­kör

Mun­ka­vég­zés helye:
Mun­ka­vég­zés helye a beta­nu­lás alatt Buda­pest 3. kerü­let, beta­nu­lás után Szent­end­re.