Karrier

Recepciós — Beltéri ajtó és kilincs áruház

Az aláb­bi fel­ada­tok vár­nak Rád:

 • Az ügy­fe­lek és láto­ga­tók köszön­té­se, foga­dá­sa, a tár­gya­ló, bemu­ta­tó­te­rem és a recep­ció rend­ben tartása.
 • Meg­be­szé­lé­sek­re a tár­gya­ló elő­ké­szí­té­se, kávé, fris­sí­tők felszolgálása.
 • Infor­má­ci­ó­kat szol­gál­tat a ter­mé­kek­ről a beér­ke­ző ügyfeleknek.
 • A cég álta­lá­nos napi üzlet­vi­te­lé­nek elő­se­gí­té­se: e‑mailek keze­lé­se, leve­lek ikta­tá­sa – továb­bí­tá­sa az ille­té­ke­sek felé.
 • Tele­fon­köz­pont keze­lé­se, tele­fo­nos ügy­fe­lek álta­lá­nos tájékoztatása.
 • Az álta­la kezelt ada­to­kat és infor­má­ci­ó­kat foko­zott biza­lom­mal kezeli.
 • Esz­köz beszer­zés­ben való köz­re­mű­kö­dés (iro­da­szer, bal­lo­nos víz stb.).
 • Egyéb ad-hoc jel­le­gű feladatok.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez az aláb­bi­ak elvárásaink:

 • Mini­mum közép­fo­kú isko­lai végzettség.
 • Maga­biz­tos angol nyelvtudás
 • MS Offi­ce prog­ra­mok fel­hasz­ná­ló szin­tű ismerete.
 • Jó kom­mu­ni­ká­ci­ós képes­ség, ügy­fél ori­en­tált gondolkodás. 
 • Barát­sá­gos, dina­mi­kus, pozi­tív, nyi­tott személyiség. 
 • Mun­ka­idő­höz illesz­ke­dő rugalmasság. 
 • Pre­cíz, lel­ki­is­me­re­tes munkavégzés.
 • Diszk­ré­ció.
 • Hatá­ro­zott fel­lé­pés, meg­bíz­ha­tó­ság, önál­ló­ság, prob­lé­ma­meg­ol­dó képesség.
 • Pro­ak­tív hozzáállás

Amit kíná­lunk:

 • Tel­jes munkaidő.
 • Sta­bil hosszú­tá­vú munkalehetőség.
 • Kor­rekt bére­zés, beje­len­tett munkaviszony.
 • Folya­ma­tos fej­lő­dé­si és tanu­lá­si lehetőség.
 • Kul­tu­rált, modern munkakörnyezet

Mun­ka­vég­zés helye:
Bel­té­ri ajtó és kilincs áruház
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.