Karrier

VASALAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZÁLLÍTÁSI KOORDINÁTOR

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • 8 órás, tel­jes mun­ka­idős pozí­ció
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal
 • Kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támo­ga­tás­sal
 • Igény ese­tén infor­ma­ti­kai tovább­kép­zés
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók láto­ga­tá­sa)
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebéd­szü­net
 • Cégünk­ről itt olvas­hat »>

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • Beszál­lí­tók­kal, gyár­tók­kal való kap­cso­lat kiépí­tés, kap­cso­lat­tar­tás, egyez­te­tés
 • Áru meg­ren­de­lé­se a gyár­tók­tól, rak­tá­ro­zás­i­fel­ada­tok
 • Kiszál­lí­tás, meg­va­ló­sí­tá­sa, logisz­ti­ka, vevők­kel való egyez­te­tés, koor­di­ná­lás
 • Ajtós meg­ren­de­lé­sek­hez a sze­rel­vé­nyek meg­ren­de­lé­se, után köve­té­se
 • Áru fel­adás elő­ké­szí­té­se, cso­ma­go­lás

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • Mini­mum közép­fo­kú vég­zett­ség, szak­mai tapasz­ta­lat
 • Nyí­lás­zá­rók vasa­la­ta­i­nak isme­re­te
 • Veze­tői képes­ség, tulaj­do­no­si szem­lé­let
 • Jó kom­mu­ni­ká­ció, ügy­fél­ori­en­tált­ság
 • Ápolt, meg­nye­rő meg­je­le­nés
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te
 • Egész­ség­ügyi alkal­ma­ság
 • Bejegy­zés men­tes erköl­csi bizo­nyít­vány
 • B kate­gó­ri­ás jogo­sít­vány

Mun­ka­vég­zés helye:
Szent­end­re