Karrier

Webshop adminisztrátor

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól szá­mít­hatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos mun­ka­le­he­tő­ség
 • 8 órás, tel­jes mun­ka­idős pozí­ció
 • Céges okos­te­le­fon mobil­in­ter­net fel­hasz­ná­lás­sal
 • Kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támo­ga­tás­sal
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész mun­ka­tár­sak
 • Szak­mai támo­ga­tás, fej­lő­dé­si lehe­tő­ség
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebéd­szü­net
 • Spor­to­lá­si lehe­tő­ség
 • Cégünk­ről itt olvas­hat »>

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz

 • A webshop admi­niszt­ra­tív teen­dő­i­nek elvég­zé­se.
 • Lis­tá­zá­sok ellen­őr­zé­se, fel­töl­té­se a webshop felü­le­té­re.
 • Ár beál­lí­tá­si fel­ada­tok.
 • Ter­mé­kek, infor­má­ci­ók fel­töl­té­se, fris­sí­té­se.
 • Akci­ók, pro­mó­ci­ók beál­lí­tá­sa.
 • Gra­fi­kai anya­gok kihe­lye­zé­se a webshop felü­le­té­re.
 • Ter­mék­ké­pek opti­ma­li­zá­lá­sa.
 • For­gal­mi elem­zé­sek készí­té­se.

Amit csa­pa­tunk elvár:

 • Mini­mum közép­fo­kú vég­zett­ség, szak­mai tapasz­ta­lat
 • pre­ci­zi­tás, önál­ló mun­ka­vég­zés, haté­kony­ság
 • loja­li­tás, csa­pat­szel­lem
 • Mono­to­ni­tás tűrő képes­ség
 • Shop­ren­ter, Unas prog­ra­mok isme­re­te előny
 • Bejegy­zés men­tes erköl­csi bizo­nyít­vány

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.