Otthonfelújítás 2021

BELTÉRI AJTÓ VÁSÁRLÁS TÁMOGATÁSSAL
5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

2021. janu­ár 1‑től lehe­tő­ség van bel­té­ri ajtók vásár­lá­sá­ra is “ott­hon­fel­ú­ját­ási” támo­ga­tást igé­nyel­ni. Feléte­lek­ről az aláb­bi­ak­ban és a Magyar Állam­kincs­tár olda­lán köz­zé­tett tájé­koz­ta­tó­ban olvashat.

BELTÉRI AJTÓ VÁSÁRLÁS TÁMOGATÁSSAL
5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

2021. janu­ár 1‑től lehe­tő­ség van bel­té­ri ajtók vásár­lá­sá­ra is “ott­hon­fel­ú­ját­ási” támo­ga­tást igé­nyel­ni. Feléte­lek­ről az aláb­bi­ak­ban és a Magyar Állam­kincs­tár olda­lán köz­zé­tett tájé­koz­ta­tó­ban olvashat.

Nyílászárók és kiegészítőik kiválasztása

Láto­gas­son el buda­pes­ti vagy buda­ör­si bemu­ta­tó­ter­münk­be, ahol szak­kép­zett érté­ke­sí­tő kol­lé­gánk segít­sé­gé­vel kivá­laszt­hat­ja stí­lu­sá­nak és ott­ho­ná­ba leg­job­ban illő JAN pré­mi­um vagy kiv­ál­ló ár érték ará­nyú PASCAL bel­ső nyílászárókat.

Helyszíni felmérés

Csa­pa­tunk fel­mé­rő kol­lé­gá­ja fel­ke­re­si Önt, hogy elvé­gez­zék a hely­szí­ni tanács­adás­sal egy­be­kö­tött bejá­rást és fel­mé­rést. A fel­mé­rés során rög­zí­tés­re kerül­nek a gyár­tás­hoz szük­sé­ges fal­nyí­lás adatok.

Árajánlat készítés

Ter­mé­kek kivá­lasz­tás és a hely­szí­ni fel­mé­rés után érté­ke­sí­tő kol­lé­gánk sze­mély­re sza­bot­tan készí­ti el áraján­la­tát. Szük­ség ese­tén a meg­adott elér­he­tő­sé­ge­ken fel­ke­re­si Önt és pon­to­sít­ja a kér­dé­ses műsza­ki tartalmat.

Szállítás és szakszerű beépítés

Csa­pa­tunk kivá­ló szak­kép­zett­sé­gé­nek köszön­he­tő­en a gyár­tás és a szál­lí­tást köve­tő­en, pon­to­san, szak­sze­rű­en, garan­ci­á­val és első osz­tá­lyú minő­ség­ben tör­té­nik a JAN és PASCAL bel­té­ri ajtók beépítése.

Otthonfelújítás” állami támogatás igénylés

Szük­sé­ges doku­men­tá­ció benyúj­tá­sá­val kérel­mez­ze a támo­ga­tást. Amennyi­ben meg­fe­lel a ott­hon­fel­újí­tás álla­mi támo­ga­tás fel­té­te­le­i­nek, úgy akár 3.000.000.- forint kifi­zet­he­tő támo­ga­tást is elér­het.
Fel­té­te­lek­ről bővebben »>

ELÉRHETŐSÉGEK

Bel­té­ri ajtó és kilincs áruházak
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2. Óbuda
2040 Buda­örs, Károly király utca 82/b.
+36 1 998 8833
Mail: info@ajtogyar.hu

JAN

Prémium egyedi beltéri ajtók

PASCAL

Szabvány és egyedi beltéri ajtók

Budaörs bemutatóterem

Óbuda bemutatóterem

Támogatás feltételei

Lakóhelyre vonatkozó feltételek

 • csak akkor igé­nyel­he­tő, ha a támo­ga­tás­sal érin­tett lakás­ban az érin­tet­tek együt­te­sen leg­alább 50 szá­za­lé­kos tulaj­don­há­nyad­dal rendelkeznek,
 • az igény­lés idő­pont­ja­kor már leg­alább egy éve a beje­len­tett lakás­ban kell lak­nia a szü­lők­nek és a gyermek(ek)nek (kivé­ve, ha a gyer­mek egy évnél fiatalabb),
 • több lakás­ból álló osz­tat­lan közös tulaj­don­ban lévő ingat­lan ese­tén az elő­írt tulaj­do­ni fel­té­tel tel­je­sü­lé­sét a támo­ga­tás­sal érin­tett ingat­lan­rész­re vonat­ko­zó­an az igény­lő által benyúj­tott hasz­ná­la­ti meg­ál­la­po­dás vagy bíró­sá­gi íté­let alap­ján is szük­sé­ges vizsgálni,

Gyermekre vonatkozó feltételek

 • Leg­alább egy gyer­mek kell a támo­ga­tás­hoz, aki a szü­lők­kel is lakik, a leg­alább 12 hetes mag­za­tok és a nagy­ko­rú­vá vált, a 25. élet­évü­ket még be nem töl­tött együtt­élő gyer­me­kek is beszámítanak.
 • A gyod­ra jogo­sí­tó gyer­me­kek ese­té­ben nincs élet­ko­ri határ.

Szülőkre vonatkozó feltételek

 • Házas­pá­rok és élet­tár­sak mel­lett egy­szü­lős csa­lá­dok és külön­élők, elvál­tak is élhet­nek a lehetőséggel.
 • A külön­élők ese­té­ben az a fél jogo­sult, aki neve­li a gyer­me­ket, de ha pél­dá­ul 1–1 gyer­me­ket nevel­nek, akkor 1,5–1,5 mil­lió forin­tot vehet­nek igénybe.
 • Az egyik fél dönt­het úgy, hogy átad­ja a támo­ga­tás­ra a jogot a másik szülőnek.

Társadalombiztosításra vonatkozó feltételek

 • Egy leg­alább 1 éves, maxi­mum 30 nap­ra meg­sza­kí­tott folya­ma­tos tb-jog­vi­szony szükséges.
 • Az elmúlt 2 hónap­ban vala­mely másik állam vagy nem­zet­kö­zi szer­ző­dés­sel lét­re­ho­zott nem­zet­kö­zi szer­ve­zet tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si rend­sze­ré­nek hatá­lya alá tar­to­zott sze­mé­lyek is igé­nyel­he­tik, ha az igény­lés nap­ján már a magyar tb alá tartoznak.
 • Az igény­lést meg­elő­ző 180 nap­ban a köz­fog­lal­koz­ta­tá­si jog­vi­szony­ban álló sze­mé­lyek nem igé­nyel­he­tik a támogatást,
 • Fel­té­tel a köztartozás-mentesség.
 • Amennyi­ben az egyik szü­lő kül­föl­dön dol­go­zik, akkor is élhet­nek a lehetőséggel.
 • Egy­szü­lős csa­lád ese­tén akkor is igé­nyel­he­tő a támo­ga­tás, ha a szü­lő kül­föl­dön dol­go­zott – ebben az eset­ben az igény­lés nap­ján kell hazai tb-jog­vi­szonnyal rendelkeznie.

Támogatható költségek és munkálatok

Szin­te min­den ott­hon­fel­újí­tás­sal kap­cso­la­tos mun­ka­vég­zés­re igé­nyel­he­tő a támogatás:

 • Víz‑, csatorna‑, elektromos‑, gáz-köz­mű­szol­gál­ta­tás beve­ze­té­se, illet­ve bel­ső háló­za­tá­nak kiépí­té­se vagy cseréje.
 • Für­dő­he­lyi­ség, illet­ve WC léte­sí­té­se olyan lakás­ban, amely nem ren­del­ke­zik ilyen helyiséggel.
 • Fűté­si rend­szer kiala­kí­tá­sa, kor­sze­rű­sí­té­se vagy ele­me­i­nek cse­ré­je, ide­ért­ve a  meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok alkal­ma­zá­sát is.
 • Az épü­let szi­ge­te­lé­se, ide­ért­ve a lába­zat­szi­ge­te­lést, a hő‑, hang‑, illet­ve víz­szi­ge­te­lé­si munkálatokat.
 • A kül­ső nyí­lás­zá­ró cse­ré­je, redőny, árnyé­ko­ló, spa­let­ta, rovar­há­ló, biz­ton­sá­gi rács fel­sze­re­lé­se vagy cse­ré­je, pár­ká­nyok, küszö­bök cse­ré­je vagy felújítása.
 • Tető cse­ré­je, fel­újí­tá­sa, szigetelése.
 • Égés­ter­mék-elve­ze­tő épí­té­se, korszerűsítése.
 • Klí­ma­be­ren­de­zés beépí­té­se, cseréje.
 • Nap­kol­lek­tor, nap­ele­mes rend­szer tele­pí­té­se, cseréje.
 • Bel­ső tér fel­újí­tá­sa, ide­ért­ve a  lakás helyi­sé­ge­i­nek bel­ső fali, padló‑, födém- vagy álmennye­ze­ti bur­ko­lat cse­ré­jét, fel­újí­tá­sát, fes­té­sét, tapé­tá­zá­sát, a galé­ria­épí­tést, a bel­ső lép­cső kiala­kí­tá­sát és cse­ré­jét, a sza­ni­te­rek beépí­té­sét vagy cse­ré­jét, a vil­lany­kap­cso­lók és ‑dug­al­jak kiala­kí­tá­sát és cse­ré­jét, a bel­ső nyí­lás­zá­rók, bel­ső pár­ká­nyok, küszö­bök beépí­té­sét, cse­ré­jét vagy felújítását.
 • A lakás­sal azo­nos ingat­lan-nyil­ván­tar­tá­si hely­raj­zi szá­mon talál­ha­tó épü­let, nem lakás cél­já­ra szol­gá­ló helyi­ség (így külö­nö­sen: nyá­ri kony­ha, mosó­kony­ha, táro­ló) felújítása.
 • Kerí­tés építése.
 • Gép­jár­mű­tá­ro­ló épí­té­se vagy nyi­tott gép­ko­csi­be­ál­ló kialakítása.
 • Terasz, log­gia, erkély, elő­te­tő építése.
 • Tér­bur­ko­lat készí­té­se, cseréje.
 • Téli­kert kialakítása.
 • Amennyi­ben az igény­lő vagy gyer­me­ke moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mély­nek minő­sül – meg­ha­tá­ro­zott aka­dály­men­te­sí­té­si munkák.
 • Ala­po­zá­si szer­ke­zet meg­erő­sí­té­se, vala­mint, beépít­he­tő bútor vagy kony­hai gép beépí­té­se, cseréje.

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Ki számít gyermeknek a rendelet szempontjából, aki után igénybe lehet venni az otthonfelújítási támogatást?

Egy­fe­lől már a mag­zat a 12. betöl­tött váran­dós­sá­gi hetet köve­tő­en. A vér sze­rin­ti vagy örök­be foga­dott, eltar­tott gyer­mek 25 éves korig, vagy­is az, aki élet­vi­tel-sze­rű­en együtt él a csa­lád­dal. Azon­ban ha a gyer­mek meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű, akkor nem szá­mít az élet­ko­ra. A kis­ko­rú, aki­nek meg­hal­tak a szü­lei, és a roko­na lett a kiren­delt gyám.

Pontosan milyen típusú ingatlant lehet a támogatással felújítani?

Magyar­or­szág terü­le­tén fek­vő, az ingat­lan-nyil­ván­tar­tás­ban lakás vagy lakó­ház fő ren­del­te­tés sze­rin­ti jel­leg­gel nyil­ván­tar­tott ingat­lan, vala­mint tanya vagy bir­tok­köz­pont jogi jel­leg­gel nyil­ván­tar­tott ingat­lan lakás­cé­lú épü­le­tei – fogal­maz a kormányrendelet.

Felújíthatok‑e a rokonokkal, közeli hozzátartozókkal?

A fel­újí­tás­sal kap­cso­la­tos ter­ve­zé­si, épí­té­si és sze­re­lé­si mun­ká­kat vég­ző vál­lal­ko­zó által kiál­lí­tott szám­lát csak akkor fogad­ják el, ha a vál­lal­ko­zó a támo­ga­tást igény­be vevő­nek nem köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja vagy élet­tár­sa. Illet­ve ha nem egyé­ni vál­lal­ko­zó, hanem cég vég­zi a fel­újí­tást, ugyan­ez érvé­nyes: nem lehet a rokon ebben sem alkal­ma­zott, sem veze­tő, sem tulaj­do­nos stb. Ha a szü­lők együtt igény­lik a támo­ga­tást, az emlí­tett kri­té­ri­u­mok­nak mind­ket­ten egy­aránt meg kell felelniük.

Több szakaszban zajlik nálunk a felújítás, több mesteremberrel, több munkálatot is végzünk, az egyiket például tavasszal, a másikat azonban csak ősszel. Ebben az esetben mikor igényelhetjük az otthonfelújítási támogatást?

Magát a támo­ga­tást 2021. janu­ár 1‑től 2022. decem­ber 31-ig lehet igé­nyel­ni. A támo­ga­tás csak a janu­ár 1‑je után meg­kez­dett mun­ká­la­tok után jár, és kizá­ró­lag a laká­son vég­zett fel­újí­tás befe­je­zé­sét és a szám­lák kifi­ze­té­sét köve­tő­en lehet igé­nyel­ni.
Több szám­la ese­tén az igény­lé­si határ­idő szá­mí­tá­sá­nál a leg­utol­só kifi­ze­té­si idő­pon­tot fog­ják ala­pul ven­ni a Magyar Állam­kincs­tár (MÁK) mun­ka­tár­sai, akik­hez a szük­sé­ges doku­men­tá­ci­ót, illet­ve a szám­lá­kat be kell nyúj­ta­ni.
Amennyi­ben az anya­got is a vál­lal­ko­zó biz­to­sít­ja az igény­lő­nek, akkor a szám­lán eze­ket egye­sé­vel kell részletezni.

Pontosan hogyan fogják ellenőrizni, hogy valóban arra ment el a támogatás összege, amire igényeltük?

A támo­ga­tás igény­be­vé­te­lé­nek jog­sze­rű­sé­gét a MÁK vég­zi. Leg­ké­sőbb a támo­ga­tás folyó­sí­tá­sát köve­tő 180. napig azon­ban a lakás­hoz leg­kö­ze­leb­bi fővá­ro­si vagy megyei kor­mány­hi­va­tal a hely­szí­nen ellen­őriz­he­ti, hogy a csa­lád a támo­ga­tást jog­sze­rű­en vette‑e igény­be. A kivizs­gá­lás­ról jegy­ző­könyv készül, ame­lyet eljut­tat­nak a MÁK-hoz a kor­mány­hi­va­tal emberei.

Hogyan oszlik meg az anyagköltségre és a munkadíjra igénybe vehető összeg?

Az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tás fele-fele arány­ban vehe­tő igény­be mun­ka­díj­ra és anyag­költ­ség­re. A csa­lá­dok akkor jár­nak a leg­job­ban, ha össze­sen 6 mil­lió forin­tért újí­ta­nak fel úgy, hogy a mun­ka­díj és az anyag­költ­ség össze­ge sem kisebb más­fél-más­fél mil­lió forint­nál.
Pél­dák a MÁK hiva­ta­los tájé­koz­ta­tó­já­ból.
1. Fel­újí­tás tel­jes költ­sé­ge: 6.000.000,- Ft
Anyag­költ­ség: 4.500.000,- Ft
Mun­ka­díj: 1.500.000,- Ft
Kifi­zet­he­tő támo­ga­tás: 3.000.000,- Ft
Tekin­tet­tel arra, hogy a támo­ga­tás össze­gé­ben az anyag­költ­ség és a mun­ka­díj ará­nyá­nak 50–50 %-nak kell len­nie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal tel­je­sül, jár a maxi­má­lis összeg
2. Fel­újí­tás tel­jes költ­sé­ge: 5.000.000,- Ft
Anyag­költ­ség: 4.000.000,- Ft
Mun­ka­díj: 1.000.000,- Ft
Kifi­zet­he­tő támo­ga­tás: 2.000.000,- Ft
A maxi­má­lis támo­ga­tá­si összeg 2.500.000,- Ft len­ne, de mivel a mun­ka­díj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50–50 %-os sza­bály akkor érvé­nye­sül, ha az anyag­költ­ség­ből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figye­lem­be, így a kifi­zet­he­tő támo­ga­tás 2.000.000,- Ft.
3. Fel­újí­tás tel­jes költ­sé­ge: 1.000.000,- Ft
Anyag­költ­ség: 1.000.000,- Ft
Mun­ka­díj: 0,- Ft
Kifi­zet­he­tő támo­ga­tás: 0,- Ft
A kifi­zet­he­tő támo­ga­tás 500.000,- Ft len­ne, ha leg­alább 250.000,- Ft össze­gű mun­ka­díj­ról szó­ló szám­la is benyúj­tás­ra került vol­na. Tekin­tet­tel arra, hogy ebben az eset­ben az egyik költ­ség a lehet­sé­ges támo­ga­tá­si összeg 50 %-a alatt van, az 50–50 %-os sza­bály sem­mi­kép­pen nem érvé­nye­sül­het, így támo­ga­tás nem fizet­he­tő ki.

Mekkora támogatás jár, ha magam végzem a felújítást?

Fon­tos sza­bály, hogy a Kincs­tár által kiutalt támo­ga­tás össze­gé­ben a vál­lal­ko­zá­si díj és az anyag­költ­ség 50–50%-ban osz­lik meg. Tehát a benyúj­tott kére­lem­ben csa­tolt szám­lák között fel­tét­le­nül kell len­nie vál­lal­ko­zá­si díjat és anyag­költ­sé­get tar­tal­ma­zó szám­lá­nak is – állít­ja a MÁK.

Mikor kapjuk meg a lakásfelújítási támogatás összegét?

A támo­ga­tás irán­ti kérel­me­ket a MÁK a hoz­zá tör­té­nő beér­ke­zés idő­pont­ját köve­tő­en, a beér­ke­zés sor­rend­jé­ben, 30 napon belül bírál­ja el. A kére­lem elbí­rá­lá­sa során hiány­pót­lás­ra egyet­len alka­lom­mal kerül­het sor. A MÁK öt napon belül kiutal­ja a támo­ga­tá­si összeget.

Mekkora az állami keret az otthonfelújítási program finanszírozására?

Az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tás­ra szánt össze­get 150–170 mil­li­árd forint­ra becsü­li Novák Kata­lin – derült ki a csa­lá­do­kért fele­lős tár­ca nél­kü­li minisz­ter köz­mé­di­á­nak adott friss inter­jú­já­ból. Ugyan­ak­kor az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tás felül­ről nyi­tott elő­irány­zat, így ha a becsült­nél töb­ben igény­lik majd a támo­ga­tást, a for­rás­összeg eme­lé­sé­re is lesz lehe­tő­ség a minisz­te­ri ígé­ret szerint.

Korábban felvettük a csokot. Így is jár az otthonfelújítási támogatás?

Nincs dup­la elszá­mo­lás. Amit a csok igény­be­vé­te­le során egy­szer már elszá­mol­tunk, azt az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tás­nál már nem lehet még egy­szer. Ez lénye­gé­ben csak a falu­si csok­nál jöhet szó­ba, ami­kor az álla­mi támo­ga­tás össze­gé­nek a felét fel­újí­tás­ra köl­töt­tük.
Ettől füg­get­le­nül a csok és az ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tás fel­vé­te­le nem zár­ja ki egy­mást. A 2018 októ­be­re előtt kötött szer­ző­dé­sek alap­ján járó lakás-taka­rék­pénz­tá­ri támo­ga­tás­ban érin­tett fel­újí­tá­si mun­kák kizá­rá­sát sem rög­zí­ti a rendelet.

ÉLNE ÖN IS A LEHETŐSÉGGEL?

Kérjen szakmai támogatást, telefonos viszahívást!

  Mikor hív­hat­juk vissza?


  A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

  A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás