Nyiss a stílusodra!

Láto­gass el áru­há­za­ink­ba
vagy vásá­rolj online!

Letisztult design és prémium minőségű nyílázárók

Egy iga­zán exk­lu­zív min­ta­te­rem épí­té­sén dol­go­zunk.
Több mint tíz JAP ajtó modell kerül kiál­lí­tás­ra­ra, köz­tük
Magyar­or­szág leg­ma­ga­sabb élő­ben is meg­te­kint­he­tő tapétaajtajával.

Beltéri ajtók prémium minőségben egyedi méretben

Válo­gas­son bel­té­ri ajtók hihe­tet­len for­ma, stí­lus és felü­let válasz­té­ká­ban!
Pré­mi­um minő­ség­ben, egye­di méret­ben, vál­to­za­tos való­di fafur­nér vagy fes­tett felü­le­tek­ben!
JAN bel­té­ri ajtó­csa­lá­dok online a JAN ter­mék olda­lon, sze­mé­lye­sen a óbu­dai vagy buda­ör­si áru­há­zunk­ban tekint­he­tők meg.

Pascal szabvány és egyedi nyílászárók

A PASCAL bel­té­ri ajtók kitű­nő ár/érték ará­nyú ter­mé­kek a magyar bel­té­ri ajtó­pi­a­con. Ter­mék­csa­lád­tól füg­gő­en szab­vány de akár egye­di méret­ben, a vevő igé­nyei sze­rint kerül­nek gyár­tás­ra. Ter­mé­kek­ről bőveb­ben online a ter­mék olda­la­kon, sze­mé­lye­sen óbu­dai vagy buda­ör­si áru­há­zunk­ban kap­hat tájékoztatást.

Szabvány beltéri ajtó raktárról AZONNAL

Teli kivi­tel­ben 5 felü­let­ben azon­na­li átvé­tel­lel szent­end­rei rak­tá­runk­ban, továb­bi 12 felü­let 2–5 mun­ka­na­pos átfu­tá­si idő­vel kül­ső rak­tá­runk­ból.
Szent­end­re, Dózsa György út 22. (papír­gyár iprai terület)

Vásárolj online webshopunkban

Több mint 15 kilincs­gar­ni­tú­ra gyár­tó ter­mék­pa­let­tá­ja, az ország leg­na­gyobb válasz­té­ká­val. PASCAL szab­vány bel­té­ri ajtók, Eclis­se fal­ban futó toló­aj­tó rend­szerk és még ren­ge­teg ter­mék­ka­te­g­óra bel­ső nyí­lás­zá­rók vilá­gá­ból. Láto­gas­sa meg websho­pun­kat és vásá­rol­jon kényel­me­sen online.

JAP bemutatóterem Budapest

JAP
bemutatóterem
BUDAPEST / BUDAÖRS

JAP pré­mi­um nyí­lás­zá­rók és falburkolatok

Budaörs Áruház virtuális séta

Budaörs
áruház
Virtuális séta

JAN pré­mi­um bel­té­ri ajtók és PASCAL szab­vány és egye­di bel­té­ri ajtók

Óbuda Áruház virtuális séta

Csillaghegy
áruház
Virtuális séta

PASCAL szab­vány és egye­di bel­té­ri ajtók

Beltéri ajtók

BELTÉRI AJTÓK

Egye­di és szab­vány bel­té­ri ajtók, pré­mi­um belt­ső nyílászárók.

Eclisse innovatív toló és nyílóajtók

ECLISSE

Fal­ba futó toló­aj­tó és fal­sík­ba záró­dó tapé­ta­aj­tó rendszerek

Projekt ajtók

PROJEKT AJTÓK

Acél­to­kok, ajtó­la­pok acél­tok­ra, tűz­gát­ló ajtók

Kilincsgyár kilincsek és kiegészítők webáruháza

KILINCSEK WEBSHOP

Kilincs­gar­ni­tú­rák és bel­té­e­ri ajtó kiegé­szí­tők, WEBÁRUHÁZ — kilincsgyar.hu