JAN beltéri ajtó bemutatóterem Virtuális séta

Pascal beltéri ajtó bemutatóterem Virtuális séta

Kilincsgyár bemutatóterem Virtuális séta

Szabvány és egyedi beltéri ajtók

kiskereskedelem • nagykereskedelem • projekt

JAN beltéri ajtók

Az Ajtó­gyár a tel­jes bel­té­ri ajtó pia­cot lefe­dő for­gal­ma­zott ter­mék­kí­ná­la­tá­ban a Pré­mi­um már­ka kép­vi­se­lő­je a JAN. A JAN szi­go­rú fel­té­tel­rend­sze­ré­nek és meg­fe­le­lő ará­nyú recep­tú­rá­já­nak töké­le­tes és utá­noz­ha­tat­lan ered­mé­nye a pré­mi­um kate­gó­ri­á­jú JAN Ajtó. Irány­el­ve­ink:

  • minő­sé­gi ellen­őr­zött alap­anya­gok szi­go­rú sza­bály­rend­sze­rünk sze­rint
  • fej­lett pre­cí­zi­ós gépe­sí­tett tech­no­ló­gi­ai
  • művé­szi szép­sé­gért fele­lős műbú­tor­asz­ta­los és kéz­mű­ves rész­fo­lya­ma­tok
  • magas szín­vo­na­lú mér­nö­ki mun­ka­fo­lya­ma­tok ered­mé­nye­ként hoz­zá­adott szel­le­mi ter­mék

A JAN Bel­té­ri Ajtók Magyar­or­szá­gon készül­nek egye­di méret­ben és tet­sző­le­ges kivi­tel­ben. Design­ere­ink alko­tá­sai for­ma­ter­ve­zés­i­min­ta-olta­lom­mal védett ter­mé­kek. Az ajtó­mo­del­lek for­mái kiegyen­sú­lyo­zott ará­nya­ik­kal biz­to­sít­ják a művé­szi szép­sé­get és a stí­lus­irány­za­tok tel­jes palet­tá­ját. Az esz­té­ti­kum, a szép­ség és a deko­ra­ti­vi­tás min­dig az embe­ri törek­vés és a művé­szet közép­pont­já­ban áll­tak. Ren­del­je meg JAN ajta­ját, tel­jes körű szol­gál­ta­tás­sal, beépí­tés­sel, garan­ci­á­val! Tapasz­talt szak­em­be­re­ink kész­ség­gel segí­te­nek az Ön igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő ajtók kivá­lasz­tá­sá­ban. Meg­ter­vez­zük és for­má­ba önt­jük álmai bel­té­ri ajta­ját, har­mó­ni­á­ban ente­ri­őr­jé­vel!

Bemu­ta­tó­te­rem, iro­da:
2040 Buda­örs, Károly király utca 82.
Mobil: +36–20–500‑5353
E‑mail: info@janbelteriajtok.hu

Jan beltéri ajtók

Pascal beltéri ajtók

Pas­cal-Door Kft. több mint tíz éves szak­mai tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző, magyar tulaj­do­nú vál­lal­ko­zás. Ha bel­té­ri ajtók­ról van szó, nem isme­rünk lehe­tet­lent: mun­ka­tár­sa­ink szak­ér­tel­me, hatal­mas gyár­tói kapa­ci­tá­sunk, tech­no­ló­gi­ai hát­te­rünk, vala­mint egye­di és kre­a­tív meg­ol­dá­sa­ink biz­to­sít­ják ügy­fe­le­ink maxi­má­lis elé­ge­dett­sé­gét. Lakos­sá­gi igé­nyek kiszol­gá­lá­sa mel­lett pro­jekt­mun­kák­kal is fog­lal­ko­zunk, legyen szó tár­sas­há­zak­ról, lakó­par­kok­ról vagy köz­in­téz­mé­nyek­ről. Nálunk egy helyen meg­ta­lál­ja a spe­ci­á­lis és nor­mál igé­nyek­nek meg­fe­le­lő bel­té­ri ajtót, kilin­cset és par­ket­tát is. Ha sze­ret­ne, lehe­tő­sé­ge van min­tát behoz­ni a bemu­ta­tó­ter­münk­be a leg­egy­sé­ge­sebb felü­le­tek kiala­kí­tá­sa végett.

Bemu­ta­tó­te­rem és iro­da:

1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.

Mobil: +36–20–497‑5379
E‑mail: info@pascaldoor.hu  

Pascal beltéri ajtó bemutatóterem

Kilincs­gar­ni­tú­rák az ajtók leg­fon­to­sabb és leg­meg­ha­tá­ro­zóbb kiegé­szí­tői. Ma már a kilincs nem csu­pán funk­ci­o­ná­lis tárgy, hanem esz­té­ti­kai is, a lak­be­ren­de­zés része. Éppen ezért a külön­bö­ző már­kák ter­ve­zői azon van­nak, hogy minél vál­to­za­to­sabb stí­lu­sú kilincs­mo­del­le­ket alkos­sa­nak.
Vásá­rol­jon kényel­me­sen ott­hon­ról web­áru­há­zunk­ban. Modern és klasszi­kus kilincs­gar­ni­tú­rák szé­les válasz­té­ka, rövid szál­lí­tá­si idő, ked­ve­ző szál­lí­tá­si díjak. Maest­ro, Oli­va­ri, Man­del­li, Tupai, D&D, Eclis­se, Bus­sa­re, Cebi, Colom­bo Design, Con­vex, Fimet, Hop­pe, Griff werk, FSB, Linea Cali, Sco­op, Pas­cal, FF Sys­tem­bau, Form, Silin, Dor­ma érté­ke­sí­té­si pont!

Bemu­ta­tó­te­rem, átvé­te­li pont:

1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.
Mobil: +36–20–584‑0742
E‑mail: webaruhaz@kilincsgyar.hu

 

Kilincsgyár bemutatóterem