JAN beltéri ajtó
bemutatóterem
Virtuális séta

Pascal beltéri ajtó
bemutatóterem
Virtuális séta

Kilincsgyár
bemutatóterem
Virtuális séta

Szabvány és egyedi beltéri ajtók

kiskereskedelem • nagykereskedelem • projekt

Tisztelt Ügyfelünk,

A COVID-19 vírus által oko­zott jár­vány­ügyi hely­zet­re, vala­mint az ennek követ­kez­té­ben meg­ho­zott rend­kí­vü­li kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek­re tekin­tet­tel üzle­tünk nyit­va tar­tá­sá­val, a szer­ző­dé­ses és garan­ci­á­lis igé­nyek tel­je­sí­té­sé­vel, ille­tő­leg tel­je­sít­he­tő­sé­gé­vel kap­cso­la­to­san az aláb­bi­ak sze­rint tájé­koz­tat­juk.

A Kor­mány a 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelettel az élet- és vagyon­biz­ton­sá­got veszé­lyez­te­tő töme­ges meg­be­te­ge­dést oko­zó humán­jár­vány követ­kez­mé­nye­i­nek elhá­rí­tá­sa, a magyar állam­pol­gá­rok egész­sé­gé­nek és éle­té­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben Magyar­or­szág egész terü­le­té­re veszély­hely­ze­tet hir­de­tett ki.

A ható­sá­gok irány­mu­ta­tá­sa sze­rint a jár­vány ter­je­dé­sé­nek meg­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben az egyik leg­fon­to­sabb közös teen­dőnk a sze­mé­lyes érint­ke­zé­sek szá­má­nak mini­má­lis­ra csök­ken­té­se.

Ennek meg­fe­le­lő­en a 1038 Buda­pest, Für­dő u. 2. szám alat­ti és a 2040 Buda­örs, Károly király utca 82/b üzlet­hely­sé­günk a 46/2020. (III. 16.) Korm. ren­de­let sze­rint, a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­ig az ügy­fél­for­ga­lom elől zár­va tart.

Figye­lem­mel arra, hogy a beépí­té­si és garan­ci­á­lis javí­tá­si mun­ká­kat mun­ka­tár­sa­ink­nak szám­ta­lan vál­to­zó hely­szí­nen kel­le­ne elvé­gez­nie – mely nyil­ván­va­ló­an foko­zott egész­ség­ügyi koc­ká­za­tot rejt mind az ügy­fe­le­ink, mind pedig a mun­ka­tár­sa­ink szá­má­ra – így ezen mun­ká­la­tok lebo­nyo­lí­tá­sát a veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­ig fel­füg­geszt­jük, ille­tő­leg elha­laszt­juk.

Mivel a koro­na­ví­rus jár­vány egy­ér­tel­mű­en és nyil­ván­va­ló­an az ellen­őr­zé­si körün­kön kívül eső elő­re nem lát­ha­tó körül­mény, így a Ptk.6:142. §-ra hivat­ko­zás­sal az eset­le­ges kése­de­lem­ből ere­dő bár­mi­ne­mű igény tekin­te­té­ben a fele­lős­sé­gün­ket tel­jes egé­szé­ben kizár­juk, törek­szünk azon­ban arra, hogy a szük­sé­ges beépí­té­si, ille­tő­leg javí­tá­si mun­ká­la­to­kat – Önnel egyez­tet­ve – a lehe­tő leg­ha­ma­rab­bi idő­pont­ban el tud­juk végez­ni.

Mun­ka­tár­sa­ink ezen idő­szak alatt is mun­ka­na­po­kon 8:00 és 17:00 óra között a 06 20 497 5379 (Pas­cal-Door) és 06 20 500 5353 (JAN) alat­ti tele­fon­szá­mon, ille­tő­leg az info@pascaldoor.hu / info@janbelteriajtok.hu email címen kész­ség­gel áll­nak ren­del­ke­zé­sük­re.

Jó egész­sé­get kíván­va Önnek és egész csa­lád­já­nak, tisz­te­let­tel,
Pas­cal-Door és JAN Bel­té­ri ajtók csa­pa­ta

További termékeink

For­gal­ma­zott már­kák.
Tovább >

JAN beltéri ajtók

Az Ajtó­gyár a tel­jes bel­té­ri ajtó pia­cot lefe­dő for­gal­ma­zott ter­mék­kí­ná­la­tá­ban a Pré­mi­um már­ka kép­vi­se­lő­je a JAN.

A JAN szi­go­rú fel­té­tel­rend­sze­ré­nek és meg­fe­le­lő ará­nyú recep­tú­rá­já­nak töké­le­tes és utá­noz­ha­tat­lan ered­mé­nye a pré­mi­um kate­gó­ri­á­jú JAN Ajtó.

Irány­el­ve­ink:

  • minő­sé­gi ellen­őr­zött alap­anya­gok szi­go­rú sza­bály­rend­sze­rünk sze­rint
  • fej­lett pre­cí­zi­ós gépe­sí­tett tech­no­ló­gi­ai
  • művé­szi szép­sé­gért fele­lős műbú­tor­asz­ta­los és kéz­mű­ves rész­fo­lya­ma­tok
  • magas szín­vo­na­lú mér­nö­ki mun­ka­fo­lya­ma­tok ered­mé­nye­ként hoz­zá­adott szel­le­mi ter­mék

A JAN Bel­té­ri Ajtók Magyar­or­szá­gon készül­nek egye­di méret­ben és tet­sző­le­ges kivi­tel­ben. Design­ere­ink alko­tá­sai for­ma­ter­ve­zés­i­min­ta-olta­lom­mal védett ter­mé­kek. Az ajtó­mo­del­lek for­mái kiegyen­sú­lyo­zott ará­nya­ik­kal biz­to­sít­ják a művé­szi szép­sé­get és a stí­lus­irány­za­tok tel­jes palet­tá­ját. Az esz­té­ti­kum, a szép­ség és a deko­ra­ti­vi­tás min­dig az embe­ri törek­vés és a művé­szet közép­pont­já­ban áll­tak. Ren­del­je meg JAN ajta­ját, tel­jes körű szol­gál­ta­tás­sal, beépí­tés­sel, garan­ci­á­val! Tapasz­talt szak­em­be­re­ink kész­ség­gel segí­te­nek az Ön igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő ajtók kivá­lasz­tá­sá­ban. Meg­ter­vez­zük és for­má­ba önt­jük álmai bel­té­ri ajta­ját, har­mó­ni­á­ban ente­ri­őr­jé­vel!

Pascal beltéri ajtók

Pas­cal-Door Kft. több mint tíz éves szak­mai tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző, magyar tulaj­do­nú vál­lal­ko­zás. Ha bel­té­ri ajtók­ról van szó, nem isme­rünk lehe­tet­lent: mun­ka­tár­sa­ink szak­ér­tel­me, hatal­mas gyár­tói kapa­ci­tá­sunk, tech­no­ló­gi­ai hát­te­rünk, vala­mint egye­di és kre­a­tív meg­ol­dá­sa­ink biz­to­sít­ják ügy­fe­le­ink maxi­má­lis elé­ge­dett­sé­gét.
Lakos­sá­gi igé­nyek kiszol­gá­lá­sa mel­lett pro­jekt­mun­kák­kal is fog­lal­ko­zunk, legyen szó tár­sas­há­zak­ról, lakó­par­kok­ról vagy köz­in­téz­mé­nyek­ről. Nálunk egy helyen meg­ta­lál­ja a spe­ci­á­lis és nor­mál igé­nyek­nek meg­fe­le­lő bel­té­ri ajtót, kilin­cset és par­ket­tát is. Ha sze­ret­ne, lehe­tő­sé­ge van min­tát behoz­ni a bemu­ta­tó­ter­münk­be a leg­egy­sé­ge­sebb felü­le­tek kiala­kí­tá­sa végett.

Kilincs­gar­ni­tú­rák az ajtók leg­fon­to­sabb és leg­meg­ha­tá­ro­zóbb kiegé­szí­tői. Ma már a kilincs nem csu­pán funk­ci­o­ná­lis tárgy, hanem esz­té­ti­kai is, a lak­be­ren­de­zés része. Éppen ezért a külön­bö­ző már­kák ter­ve­zői azon van­nak, hogy minél vál­to­za­to­sabb stí­lu­sú kilincs­mo­del­le­ket alkos­sa­nak.
Vásá­rol­jon kényel­me­sen ott­hon­ról web­áru­há­zunk­ban. Modern és klasszi­kus kilincs­gar­ni­tú­rák szé­les válasz­té­ka, rövid szál­lí­tá­si idő, ked­ve­ző szál­lí­tá­si díjak. Maest­ro, Oli­va­ri, Man­del­li, Tupai, D&D, Eclis­se érté­ke­sí­té­si pont!