Felületek

főol­dal | Felü­le­tek
dekor szabvány

A dekor ajtók nagy nép­sze­rű­sé­gé­nek oka, hogy gaz­da­sá­gos módon érhe­tünk el meg­té­vesz­té­sig hason­ló ered­ményt a fur­nér­aj­tók­hoz. A papír­fó­li­ás felü­le­tek magas minő­sé­gű nyom­dai eljá­rás­sal készül­nek, mely lehe­tő­vé teszi, hogy az ajtó­kon meg­le­pő­en szép, élet­hű raj­zo­la­tok köszön­je­nek vissza. A dekor­fó­li­ás ajtót első­sor­ban magán­la­ká­sok­ba és tár­sas­há­zak­ba, lakó­par­kok­ba ajánljuk.

3D felületek

A 3D felü­let egy plusz struk­tú­rá­val ren­del­ke­zik, ami­nek köszön­he­tő­en még élet­hűbb hatás­sal repro­du­kál­ja a való­di fafur­nér hatást.

iridium felületek

Magas karc­ál­ló és kopás­ál­ló tulaj­don­sá­gok­kal bíró felü­let, amely egy for­rón pré­selt lami­ná­lás tech­no­ló­gi­á­val hoz­nak lét­re spe­ci­á­lis ragasz­tó­val és karc­ál­ló kopás­ál­ló UV álló fedő­lak­kal borítva.

A DECO+ fóli­ás felü­le­tek magas minő­sé­gű nyom­dai eljá­rás­sal készül­nek, mely lehe­tő­vé teszi, hogy az ajtó­kon élet­hű raj­zo­la­tok köszön­je­nek vissza. Pia­con egy­dül­ál­ló kere­kí­te élki­ala­kí­tás, nem lát­ha­tó fólia illesztéssel.
Optima CPL felületek
Az Opt­ima CPL felü­let nagy elő­nye, hogy stra­pa­bí­ró és hatal­mas szín­vá­lasz­ték­kal ren­del­ke­zik. A felü­let elő­ál­lí­tá­sa­kor a gyan­tát egy hatal­mas hen­ger­rel folya­ma­to­san pré­se­lik a hor­do­zó­fe­lü­let­re, ami­nek köszön­he­tő­en az ajtó ellen­ál­lóbb lesz a kül­ső hatá­sok­kal szem­ben. Magas a karc­ál­ló­sá­ga, bír­ja a fröccse­nő vizet, álta­lá­nos tisz­tí­tó­sze­rek­kel könnyen tisz­tít­ha­tó, laká­sok­ba, tár­sas­há­zak­ba, iro­dák­ba, pan­zi­ók­ba, szál­lo­dák­ba, közü­le­tek­nek töké­le­tes választás.

A CPL felü­let nagy elő­nye, hogy stra­pa­bí­ró és hatal­mas szín­vá­lasz­ték­kal ren­del­ke­zik. A felü­let elő­ál­lí­tá­sa­kor a gyan­tát egy hatal­mas hen­ger­rel folya­ma­to­san pré­se­lik a hor­do­zó­fe­lü­let­re, ami­nek köszön­he­tő­en az ajtó ellen­ál­lóbb lesz a kül­ső hatá­sok­kal szem­ben. Magas a karc­ál­ló­sá­ga, bír­ja a fröccse­nő vizet, álta­lá­nos tisz­tí­tó­sze­rek­kel könnyen tisz­tít­ha­tó, laká­sok­ba, tár­sas­há­zak­ba, iro­dák­ba, pan­zi­ók­ba, szál­lo­dák­ba, közü­le­tek­nek töké­le­tes válasz­tás. Acél- vagy szín­azo­nos tok­kal ren­del­he­tő.. A CPL felü­let már tech­ni­kai ajtók­hoz is alkalmas.

A Pré­mi­um fes­tett felü­le­tű bel­té­ri ajtók úgy­ne­ve­zett szu­per­fi­nom paint­brush tech­no­ló­gi­á­val készül­nek, ami három­ré­te­gű egyen­le­tes fes­tést és kör­nye­zet­ba­rát víz­bá­zi­sú lak­ko­zást fog­lal magá­ba. A több­ré­te­gű fes­tés mel­lett a tar­tós­sá­got az UV véde­lem­mel ellá­tott felü­let biz­to­sít­ja, hiszen szín­tar­tó és védi a felü­le­tet a besár­gu­lás­tól.
A pre­cíz, kézi meg­mun­ká­lás ala­csony­nyo­má­sú kam­rá­ban tör­té­nik: az ajtó min­den alkat­ré­sze alap­fó­li­á­zott, erre az anyag­ra kerül az opci­o­ná­li­san választ­ha­tó RAL szín­ská­la sze­rin­ti Mile­si alap­fes­ték, ami alap­eset­ben 20 gloss matt felü­le­tű (elér­he­tő még 10 gloss ext­ra matt és 30 gloss fényes felü­let is).

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás