szolgáltatások

Szabvány ajtót azonnal

Ajtó tervezés

Áru­há­zi tanácsadás

helyszíni felmérés

rendelés kiszállítás

szakszerű beépítés

termék támogatás

GYIK, fogalmak

gyak­ran ismé­telt kér­dé­sek, fogalmak

Garancia és szerviz

Ajtó tervezés, áruházi tanácsadás

A bel­té­ri ajtó ter­ve­zé­se egy össze­tett feladat.

Az AJTÓGYÁR csa­pa­ta díj­men­te­sen segít az Ön stí­lu­sa, igé­nye sze­rin­ti ajtó­vá­lasz­tás­ban szak­ér­tői szem­mel.
Hoz­za el magá­val ajtó­áru­há­zunk­ba a jobb és könnyebb válasz­tás érde­ké­ben az aláb­bi­a­kat, amennyi­ben ren­del­ke­zé­sé­re áll:

  • alap­raj­za­it, ter­ve­it, képe­it a meg­ál­mo­dott otthonáról 
  • hideg vagy meleg­bur­ko­lat ‑min­tá­it

Segí­tünk meg­ter­vez­ni és for­má­ba önte­ni álmai bel­té­ri ajta­ját, har­mó­ni­á­ban enteriőrjével!

Rendelés kiszállítás

Szakszerű beépítés

Utó­lag sze­rel­he­tő bel­té­ri ajtó beépítése:

A pal­ló­to­kos bel­té­ri ajtók beépí­té­se után — a pal­ló­to­kos ajtók a fala­zás­kor, majd azt köve­tő­en a vako­lás, bur­ko­lás és egyéb szak­mun­kák vég­zé­se során — szin­te kivéd­he­tet­len sérü­lés­ve­szély­nek van­nak kité­ve. Ezek a sérü­lé­sek nagy­ban ron­gál­ják a bel­té­ri ajtók esz­té­ti­kai, nem­rit­kán hasz­ná­la­ti értékét.
Az AJTÓGYÁR által gyár­tott, for­gal­ma­zott bel­té­ri ajtók mind utó­lag sze­rel­he­tő tok­kal készül­nek, a leg­kor­sze­rűbb üze­mi körül­mé­nyek között.
A bel­té­ri ajtók beépí­té­se csak a leg­több szak­ipa­ri mun­ka elvég­zé­se után követ­ke­zik, kikü­szö­böl­ve így a hasz­ná­lat­ba vétel előt­ti meg­ron­gá­ló­dá­sát. Az utó­lag sze­rel­he­tő tok­ba szi­ge­te­lő­tö­mí­tés kerül, a meg­fe­le­lő záró­dás, illet­ve hang- és zaj­szi­ge­te­lés érdekében.
Az AJTÓGYÁR csa­pa­ta kivá­ló szak­kép­zett­sé­gé­nek és okle­ve­les faipa­ri mér­nö­ke­i­nek köszön­he­tő­en a fel­mé­rést és a gyár­tást követően

  • pon­to­san
  • szak­sze­rű­en
  • garan­ci­á­val
  • első osz­tá­lyú minő­ség­ben tör­té­nik a beépítés.

Rej­tett szer­ke­ze­tek beépítése:

Rendelés kiszállítása

Ter­mé­ke­in­ket meg­ren­del­he­ti köz­vet­len szál­lí­tás­sal is.
Az épí­té­si hely­szín­re tör­té­nő kiszál­lí­tás­sal Ön időt taka­rít meg illet­ve nem kell erő­fe­szí­té­se­ket ten­nie a szál­lí­tás meg­szer­ve­zé­sé­re.
Külön­bö­ző szál­lí­tá­si módok közül választ­hat ezt befo­lyá­sol­hat­ja a cso­mag mére­te, súlya, típu­sa és a szál­lí­tá­si helyszín.

1, Nor­mál mére­tű vagy kis cso­mag ese­tén futár­szol­gá­lat­tal tör­té­nő kiszál­lí­tást választhat

2, Nagyobb cso­ma­gok ese­tén pl.: bel­té­ri ajtó vagy nagyobb eclis­se szer­ke­ze­tek ese­tén a kiszál­lí­tá­si díj tar­tal­maz­za a nyí­lás­zá­rók kézi lera­ko­dá­sát 60 kg/elem súlyig, a szál­lí­tó jár­mű köz­vet­len köze­lé­be, leg­fel­jebb a ren­delt szál­lí­tá­si cím kapu­já­ig.
Nem tar­tal­maz­za azon­ban a Ter­mé­kek épü­le­ten belül­re behor­dá­sát, szét­hor­dá­sát, pin­ce­szint­re lehor­dást, vala­mint a ter­mé­kek külön­le­ges moz­ga­tá­sá­nak költségeit.

3, Kér­he­ti Pré­mi­um szol­gál­ta­tá­sun­kat mely­nek kere­té­ben a szol­gál­ta­tás díja tar­tal­maz­za a ter­mék épü­le­ten belül eme­let­re tör­té­nő kézi fel­hor­dá­sát, pin­ce­szint­re tör­té­nő lera­ko­dást, házon belü­li szét­hor­dást vagy a kapu­tól az épü­le­tig tör­té­nő eljut­ta­tá­sát.
A szol­gál­ta­tás árá­nak és szál­lí­tá­si ide­jé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa egye­di kal­ku­lá­ci­ót kíván mert az áraján­la­tot befo­lyá­sol­ja a darab­szám a ter­mék műsza­ki para­mé­te­re, eme­let vagy bár­mely más spe­ci­á­lis körülmény.

Garancia és szerviz

Min­den AJTÓGYÁR által gyár­tott, for­gal­ma­zott bel­té­ri ajtó­ra a min­den­ko­ri tör­vény által biz­to­sí­tott garan­ci­á­lis időt és sza­va­tos­sá­got vál­lal­juk . (lásd: Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek)

  • Garan­cia: ingye­nes javítás
  • Sza­va­tos­ság: szer­víz­hát­tér biz­to­sí­tá­sa díja­zás ellenében.

Nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat, ron­gá­lás, ele­mi csa­pás, házi­la­gos, vala­mint utó­la­gos nem AJTÓGYÁR csa­pa­ta által vég­zett javí­tá­sok ese­tén a garan­cia érvé­nyét veszí­ti.
Az Ön maxi­má­lis meg­elé­ge­dett­sé­ge érde­ké­ben az AJTÓGYÁR csa­pa­ta a bel­té­ri ajtók beépí­té­se helyét szak­sze­rű­en fel­mé­ri, így meg­ala­poz­va a minő­sé­gi vég­ered­ményt. Ezt köve­tő­en a méret­pon­tos bel­té­ri ajtó­kat Magyar­or­szá­gon legyárt­ja vagy a szab­vány ajtók ese­té­ben meg­ren­de­li és be is épí­ti az Ön igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en.
Ezzel a hár­mas fel­té­tel­rend­szer­rel biz­to­sít­juk az Ön szá­má­ra a kivá­ló minő­sé­gű JAN é PASCAL bel­té­ri ajtót és szol­gál­ta­tást az ország egész területén.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás