Tudástár és gyakori kérdések

Fel­mé­rés
Előkészítés
Beépítés
Az ajtó beépítése

Könnyen belát­hat­juk, hogy a hét­köz­na­pi lakás­hasz­ná­la­tunk során a bel­té­ri ajtó­kat éri a leg­na­gyobb igény­be­vé­tel, ren­ge­te­gen ren­ge­teg­szer, a lehe­tő leg­vál­to­za­to­sabb módon csuk­ják — csap­ják be az ajtót. A bel­té­ri ajtó tok­szer­ke­ze­té­nek rög­zí­té­sét kiemelt körül­te­kin­tés­sel kell tehát elvé­gez­ni. A rög­zí­tés­hez fel­hasz­nál­ha­tó anya­gok: deco­mas­tic tapasz, plasz­tu­bit tapasz, silop­last massza, és poli­u­re­tán hab. Utó­lag sze­rel­he­tő bel­té­ri ajtó­nál kizá­ró­lag a poli­u­re­tán hab ter­jedt el, mivel gyors, olcsó, sta­bil és könnyen kezel­he­tő rögzítőanyag.

Beltéri ajtó fogadásához a falnyílás kialakítása

Első­ként mér­je meg a vég­le­ges pad­ló­szint és a fal­nyí­lás tete­je közöt­ti távol­sá­got, majd a fal­nyí­lás szé­les­sé­gét, végül pedig a fal vastagságát.

Mikor kell, lehet beépíteni az ajtókat?

Az utó­lag elhe­lyez­he­tő ajtó­kat az épít­ke­zés utol­só fázi­sá­ban kell tele­pí­te­ni, tehát várd meg, míg végez a bur­ko­ló és a fes­tő, és csak ezek után kezd­je­tek neki a bel­té­ri ajtó beépí­té­sé­nek. A bel­té­ri ajtók meg­ren­de­lé­sé­vel azon­ban már a fel­újí­tás ele­jén keress meg min­ket, hiszen amennyi­ben már beköl­töz­nél, és akkor sze­ret­nél azon­nal bel­té­ri ajtót, a lehe­tő­sé­ge­id igen kor­lá­to­zot­tak. Per­sze tudsz vásá­rol­ni tele ajtót rak­tár­ról sok szín­ben, azon­ban egy diva­tos fém­csí­kos ajtó vagy egy modern üve­ges ajtó elké­szí­té­se hete­ket is igény­be vehet, nem beszél­ve egy kéz­zel készí­tett fur­nér ajtó­ról, ahol a vari­á­ci­ók szá­ma szin­te tény­leg kor­lát­lan, mind szín, mind for­ma tekintetében.

Hogyan építsem be a beléri ajtót?
Belét­ri ajtó beépí­té­si útmutató

Szük­sé­ges anya­gok és szer­szá­mok: poli­u­re­tán hab, ékek, táv­tar­tó fa, csa­var­hú­zó, kala­pács, víz­mér­ték mérő­sza­lag, 4 mm-es imbuszkulcs

Besze­re­lés sor­rend­je és menete:0

 1. cso­ma­gol­ja ki az ajtó tok­já­nak alkat­ré­sze­it és a két füg­gő­le­ges, illet­ve egy víz­szin­tes ele­met illessze egy­más mel­lé, a szer­ke­zet­nek megfelelően
 2. a talál­ko­zá­si pon­tok­ban talál­ha­tó furat­ki­ala­kí­tá­sok­ba helyez­ze bele az egy­ség­cso­mag­ban talál­ha­tó kerek össze­hu­za­tó­kat, majd a csa­var­hú­zó segít­sé­gé­vel rögzítse
 3. az illesz­té­sek­nél lévő vájat­ki­ala­kí­tá­sok­ba helyez­ze be kala­páccsal a szin­tén az egy­ség­cso­ma­gok­ban talál­ha­tó fémkapcsokat
 4. az így össze­sze­relt bel­té­ri ajtó­to­kot helyez­ze a falkialakításba
 5. az ékek és a kala­pács segít­sé­gé­vel az ajtó­tok fel­ső részét jobb és bal oldalt rögzítse
 6. a pánt felő­li oldalt állít­sa a víz­mér­ték segít­sé­gé­vel függőlegesbe
 7. a tok fel­ső részé­nél mér­je le az ajtó­tok bel­mé­re­tét, majd vág­ja méret­re a víz­szin­tes táv­tar­tó fákat, és az egyi­ket helyez­ze be a tok bel­se­jé­be alul­ra, meg­tart­va a tok füg­gő­le­ges pozícióját
 8. az ékek­kel való rög­zí­tést végez­ze el a tok alsó és közép­ső részén is táv­tar­tó­val együtt, tovább­ra is figyel­ve a füg­gő­le­ges álla­pot megtartására
 9. a poli­u­re­tán habot fel­rá­zás után fúj­ja a fal és a füg­gő­le­ges ele­mek közé, ügyel­ve arra, hogy a hab kike­mé­nye­dés köz­ben a kb. három­szo­ro­sá­ra dagad.
 10. a hab meg­kö­té­se után a feles­le­get távo­lít­sa el, ekkor a taka­ró­ele­me­ket el tud­ja helyez­ni a szá­muk­ra kiala­kí­tott nút­ba tolva
 11. az egy­ség­cso­mag­ban talál­ha­tó pán­to­kat rak­ja az ajtó­to­kon talál­ha­tó helyük­re úgy, hogy szá­ra­ik 3 mm‑t áll­ja­nak vissza a tok sík­já­tól, eze­ket a 4 mm-es imbusz­kulccsal oldal irány­ból tud­ja rögzíteni
 12. a gumi­tö­mí­tést helyez­ze az ajtó­tok­ba, ügyel­ve a sar­kok­nál a meg­fe­le­lő illesztésre
 13. ezután az ajtó­lap a helyé­re akasztható
 14. ellen­őriz­ze műkö­dé­sét, szük­ség sze­rint a pán­to­kon utó­lag állíthat
 15. sze­rel­je a kilin­cset az ajtólapra

Jó sze­re­lést!

Régi beltéri ajtók bontását is vállalják?
A régi bel­té­ri ajtó helyét leg­rit­kább eset­ben takar­ja le az új ajtó, így álta­lá­ban ezt a műve­le­tet a fel­újí­tást vég­ző kőmű­ves vagy bur­ko­ló szak­em­be­rek szok­ták elvé­gez­ni, így ami­kor tele­pí­tünk, utó­lag már nem kell fél­ned, hogy a hely­re­ál­lí­tás­kor eset­leg meg­sé­rül a fürdőszobaajtó.
Mi az a falkáva vagy falfül?

A fal­ká­va a tok rög­zí­té­sé­hez szük­sé­ges. Főként folyo­só­kon for­dul elő, hogy a tokot merő­le­ges fal­hoz kell rög­zí­te­ni. Ilyen eset­ben van szük­ség káva kiala­kí­tá­sá­ra. Káva mére­té­nek 4–5 cm-nek, és vas­tag­sá­gá­nak egyez­nie kell a szem­köz­ti fal­vas­tag­sá­gi értékkel.

Fal­fül­nek nevez­zük azt a fal­sík­ból kiál­ló, vagy folya­ma­tos fal­nyí­lás két füg­gő­le­ges olda­lán talál­ha­tó sza­bad részt, ami alkal­mas egy átfo­gó tokos bel­té­ri ajtó beépí­té­sé­re, a tok­ál­lók foga­dá­sá­ra. Neve­zik fal­csonk­nak is esetenként.

Mit jelent a beltéri ajtó tok?

Az ajtó tok­ja nem más, mint egy keret, ami két füg­gő­le­ges és egy víz­szin­tes elem­ből, eset­leg egy küszöb­ből áll. A tokok lehet­nek utó­lag sze­rel­he­tő kivi­te­lű­ek, befa­la­zan­dó tokok, vagy blokk­to­kok. Mivel ma már kizá­ró­lag utó­lag sze­rel­he­tő bel­té­ri ajtó­to­kot válasz­ta­nak a meg­ren­de­lők, a töb­bi­ről nincs értel­me beszél­ni. A tokok füg­gő­le­ges szá­ra­it min­den eset­ben egy víz­szin­tes tok köti össze. Amennyi­ben egy fix küszö­böt is részét képe­zi az ajtó­nak (manap­ság ez is egy­re rit­kább), akkor a küszöb vagy a pad­ló szint­jé­be kerül beépí­tés­re, vagy kiemel­ke­dik abból. Küszö­böt leg­in­kább akkor szok­tak válasz­ta­ni, ha a két helyi­ség pad­ló­szint­je eltérő.

Mi azaz utólag szerelhető tok?

Könnyen és gyor­san sze­rel­he­tő. 2 cm állít­ha­tó­ság­gal ren­del­ke­zik. Könnyen szál­lít­ha­tó és tárol­ha­tó. Az épít­ke­zés vagy fel­újí­tás utol­só ele­men­ként kell besze­rel­ni. Ter­mé­sze­tes anyag hatá­sát kel­ti. A gumi­tö­mí­tés­nek köszön­he­tő­en halk működtetésű.

Miért kell falkáva az ajtókhoz?

A fal­ká­va az ajtó elhe­lye­zé­sé­nek elen­ged­he­tet­len része, mely­nek több szem­pont­ból is meg kell felel­nie a műsza­ki elvá­rá­sok­nak. Fal­ká­vá­nak hív­juk a sza­bad nyí­lás mel­let­ti sza­bad fal­fe­lü­le­tet, mely­nek leg­alább 5 cm‑t foly­ta­tód­nia kell a nyí­lás mel­lett, így az ajtó borí­tá­sai kényel­me­sen elfér­nek. Főleg a fel­újí­tá­sok alkal­má­val talál­ko­zunk azzal a prob­lé­má­val, hogy ugyan az ajtó részé­re meg­fe­le­lő sza­bad nyí­lás áll ren­del­ke­zés­re, azon­ban a futó falon, a nyí­lás másik olda­lán egy merő­le­ges fal­csat­la­ko­zás talál­ha­tó. Ilyen estek­ben a nyí­lás­zá­rók csak nagy esz­té­ti­kai komp­ro­misszu­mok árán épít­he­tő­ek be, vagy eset­leg kőmű­ves mun­ká­val kell a prob­lé­mát orvo­sol­ni az elhe­lyez­he­tő­ség érde­ké­ben. Amennyi­ben sem­mi­lyen módon nem tud­juk meg­ol­da­ni a kiala­kí­tá­sát, szó­ba jöhet az úgy­ne­ve­zett blokk­to­kos bel­té­ri ajtó. Ennél a típus­nál nincs szük­ség fal­ká­vá­ra, hiszen kiala­kí­tá­sá­nál fog­va nem igény­li azt. Elhe­lye­zé­sét álta­lá­ban ott alkal­maz­zuk, ahol utó­la­go­san kávát épí­te­ni biz­ton­ság­gal nem nagyon lehet, vagy az átjá­rást jelen­tős mér­ték­ben szű­kí­te­né, ilye­nek pél­dá­ul a panel­la­ká­sok folyo­só ajtói, hiszen itt a panel­hez rög­zí­te­ni szin­te lehe­tet­len. A blokk­tok ilyen eset­ben kézen­fek­vő meg­ol­dás­nak tűnik. Azért csak “tűnik”, mert sen­ki­nek nem tudom jó szív­vel aján­la­ni eze­ket a toko­kat, hiszen a tok­mag­juk szab­vány ajtó ese­té­ben 80 mm, egye­di ajtó ese­té­ben 60 mm szé­les. A rög­zí­té­sük rend­kí­vül nehéz­kes és bizony­ta­lan, s a PUR-habos rög­zí­tés sem meg­ol­dás, hiszen egy komo­lyabb moz­du­lat­tal letép­he­tő a fal­ról. Való­szí­nű­leg azt sem szí­ve­sen lát­nánk, ha a sze­re­lő szak­em­ber a vég­le­ges felü­let­ke­ze­lé­sű ajtó tok­ját átfúr­va, tip­li­vel rög­zí­te­né a fal­hoz. Azo­kon a helye­ken viszont, ahol az egyik olda­lon van fal­ká­va, a mási­kon pedig nincs, ott való­ban nehéz hely­zet­ben vagyunk, hiszen a tok kiala­kí­tá­sa vagy ilyen vagy olyan. Egy 120 mm-es válasz­fal­tok­hoz egy 80 mm-es tokot rög­zí­te­ni nem túl vidám dolog, ráadá­sul ilyen­kor a mara­dék 40 mm vako­lat­la­nul néz ránk, amit esz­té­ti­ku­san elta­kar­ni szin­te lehe­tet­len. A kiala­kí­tás hát­rá­nya még az is, hogy a rög­zí­tés­hez szük­sé­ges sze­re­lé­si héza­go­kat kizá­ró­lag kis lécecs­kék lesza­bá­sá­val lehet elta­kar­ni, ami szin­tén nem túl esz­té­ti­kus. A fen­ti­ek miatt úgy gon­do­lom, hogy bár­mennyi plusz mun­ká­val és idő­rá­for­dí­tás­sal is jár a káva kiépí­té­se, min­den­kép­pen meg­há­lál­ja azt a szé­pen elhe­lye­zett ajtó.

Falkáva hiányok a gyakorlatban?

Saj­nos tel­je­sen álta­lá­nos, hogy vagy a ter­ve­ző­nél, vagy a kőmű­ves­nél “elvész” a fal­ká­va, nekik külö­nö­seb­ben nem hiány­zik, és a vevő is csak akkor szem­be­sül ennek a dolog­nak a hiá­nyá­val, ami­kor az ajtó beépí­té­sé­re kerül­ne a sor. Ha nincs fal­ká­va épí­te­ni kell gipsz­kar­ton­ból vagy Ytong felhasználásával.

Miért nem csavaros rögzítéssel kerül be az ajtó?

Nem rög­zí­tünk csa­va­rok­kal ajtót, mert egy­sze­rű­en nincs rá szük­ség, nincs rá idő és az esz­té­ti­kus meg­va­ló­sí­tás is komoly prob­lé­mát okoz­na. Min­den fal­nyí­lás más és más, van tég­la van beton, van gipsz­kar­ton, van tég­la van por­la­dó, szét­eső “por” és “sár” fal­nyí­lás, tehát min­den fal­nyí­lás más csa­va­ros rög­zí­té­si eljá­rást igé­nyel­ne, és van olyan nyí­lás is, ahol a PUR-habon kívül sem­mi mást nem lehet alkalmazni.

Mi a falkáva? Ideális eset, buktatók?

Az utó­lag elhe­lye­zett bel­té­ri ajtó leg­jobb barát­ja a fal­ká­va úgy, mint a geréb- vagy blokk tok­nak a kőmű­ves. Fal­ká­vá­nak hív­juk a falak vége­it, ahon­nan majd a leen­dő fur­nér vagy lami­nált ajtó „kez­dő­dik”. A szé­ria vagy szab­vány ajtó­tok szer­ke­ze­te “U” for­ma azaz a fal­vé­get kör­be­fog­ja. A leg­egy­sze­rűb­ben úgy tudod elkép­zel­ni egy utó­lag sze­rel­he­tő, átfo­gó tokos ajtó befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas ide­á­lis nyí­lást, ha magad elé kép­zelsz egy vég­te­len falat, mely­nek a köze­pé­ből kép­ze­let­ben kivá­god az ajtód helyét. A vágás helyén kiala­kul az úgy­ne­ve­zett fal­ká­va, ami­be az ajtó átfo­gó tok­ja „bele­ha­rap”. Hogy a tipi­kus töké­let­len nyí­lást lemo­del­lez­zük, kép­zelj magad elé egy vége­te­len, tel­je­sen sima falú folyo­sót, ami­nek mond­juk a köze­pé­re kel­le­ne beépí­te­ni az ajtót. Itt mivel nincs a folyo­só falá­ból kiál­ló fal­ká­va, az ajtó “U” pro­fil­já­nak sincs mit kör­be­ölel­nie. Ter­mé­sze­te­sen a töké­let­lent is lehet töké­le­te­sí­te­ni. Ha mond­juk a folyo­só falá­ra egy­más­sal szem­be és a mennye­zet­re Ytong elő­fa­la­zó elem­ből vagy gipsz­kar­ton­ból — aján­lott nem fage­ren­dát a fal­ra fel­fúr­ni, mert az idő­vel elvá­lik – kis fal­cson­kot, fal­ká­vát épí­tesz, az ajtó beépít­he­tő és esz­té­ti­kus lesz.

Mikor beszélünk vastag falról?

Mi 6 cm-es fal­ká­va vas­tag­ság­tól fel­fe­le tet­sző­le­ges méret­ben tud­juk biz­to­sí­ta­ni az ajtó­kat, a 10 cm-es fal­ká­va vas­tag­ság­ra alap­áras az ajtó, míg a 30 cm-es fel­áras. Van­nak meg­ren­de­lő­ink, akik ódz­kod­nak a vas­tag, egész fal­ká­vát átfo­gó tokok­tól, Ők kis sza­bás árán vagy sarok, vagy blokk­tok jel­leg­gel épí­tik be az ajtó­in­kat (ilyen­kor marad alap­áras az ajtó). Az ajtók fel­ár elle­né­ben ren­del­he­tő­ek tömör fafor­gács betét­tel is, ami­nek nor­mál hét­köz­na­pi hasz­ná­lat során nem sok jelen­tő­sé­ge van, egy papír­rács beté­tes ajtót ha lap­já­val lefek­te­tünk a föld­re, akár 5 ember súlyát is elbírja!

Hogyan cseréljünk beltéri ajtót panellakásban?

Tapasz­ta­la­tunk sze­rint a leg­több panel­la­kás tulaj­do­nos nincs azzal tisz­tá­ban, hogy ott­ho­ná­ban megvalósítható‑e a meg­le­he­tő­sen csú­nya és gyen­ge minő­sé­gű ház­gyá­ri ajtók cse­ré­je, ezért sok eset­ben a sok szé­pen fel­újí­tott panel­la­kás­ban ékte­len­ked­nek a már régen szét­esett, tol­do­zott-fol­to­zott, agyon­fes­te­ge­tett műanyag tokos, kopott, zör­gő szin­te nul­la hő és hang­szi­ge­te­lés­sel, ren­del­ke­ző 30–40 éves bel­té­ri ajtók. Bel­té­ri ajtó cse­re panel­la­kás­ban ter­mé­sze­te­sen meg­old­ha­tó, és ha a lakás­tu­laj­do­nos a fel­újí­tás során oda­fi­gyel néhány, csak és kizá­ró­lag panel­la­kást érin­tő sajá­tos­ság­ra, a vég­ered­mény sem­mi­ben nem fog külön­böz­ni bár­mely más új épí­té­sű nem lakás bel­té­ri ajtóitól.

Falkáva problémák

Első és leg­fon­to­sabb dolog tisz­táz­ni, hogy a panel­la­ká­sok­ban talál­ha­tó 150 cm-es úgy­ne­ve­zett főfa­lak az ajtó­nyí­lás­nál ren­del­kez­nek egy kis kör­be futó, mind­össze 6 cm vas­tag­sá­gú, sok eset­ben töre­de­zett kis­csonk­kal. Ez a bizo­nyos kis­csonk szin­te min­den eset­ben meg­aka­dá­lyoz­za azt, hogy az ajtó átfo­gó tok­ja ráfog­jon, “ráha­rap­jon” a 15 cm-es főfal­ra is. Sze­ren­csé­re az egye­di gyár­tá­sú CPL bel­té­ri ajtók tok­ja már 6 cm-től indul, tehát alap­áron tudunk ajtót adni a kis­ká­vá­ra (6cm) és a nagy­ká­vá­ra (15 cm) is egy­aránt. A Meg­ren­de­lő­nek azt kell eldön­te­nie, hogy elfo­gad­ja kis­ká­vás beépí­tés­sel járó meg­je­le­nést vagy sem. Néha elő­for­dul, hogy a kis­ká­vás bel­té­ri ajtó beépí­tés ese­té­ben a Meg­ren­de­lőt zavar­ja a lép­cső a bel­té­ri ajtó tok­ja és a 15cm-es fal között, de leg­több­ször ezzel sen­ki­nek sem­mi gond­ja nincs.

Panel fal kiscsonk eltűntetése?

Ha a Meg­ren­de­lőnk elfo­gad­ja a kis­ká­vás meg­je­le­nést, nincs más dol­ga, mint gon­dos­ko­dik a 6cm-es csonk foly­to­nos­sá­gá­ról, ugyan­is a régi panel­la­ká­sok bel­té­ri ajtó­kat gyark­ran vas­kar­mok rög­zí­tet­ték, és a vas­kar­mok­nál hiány­zik egy darab a fal­ká­vá­ból, eze­ket a hiá­nyos­sá­gok egy­sze­rű gip­sze­lés­sel javíthatóak.

Panel fal kiscsonk eltűntetése?

Ha a Meg­ren­de­lőnk elfo­gad­ja a kis­ká­vás meg­je­le­nést, nincs más dol­ga, mint gon­dos­ko­dik a 6cm-es csonk foly­to­nos­sá­gá­ról, ugyan­is a régi panel­la­ká­sok bel­té­ri ajtó­kat gyark­ran vas­kar­mok rög­zí­tet­ték, és a vas­kar­mok­nál hiány­zik egy darab a fal­ká­vá­ból, eze­ket a hiá­nyos­sá­gok egy­sze­rű gip­sze­lés­sel javíthatóak.

Falcsonk felhízlalása?

Fel­töl­töd, fel­híz­la­lod a kiál­lást a főfal 15 cm-es vas­tag­sá­gá­ra. A feltöt­lés­re ren­ge­teg igen jó meg­ol­dást lát­tunk, Meg­ren­de­lő­ink talá­lé­kony­sá­ga igen dícsé­re­tes. Fel lehet töl­te­ni a kis­csonk mel­lett az akár kony­ha­kés­sel is könnyen farag­ha­tó YTONG tég­lá­val amit csem­pe­ra­gasz­tó­val szo­kás rög­zí­te­ni, vagy gipsz­kar­ton lapok­kal, eset­leg külön­fé­le szi­va­csos szer­ke­ze­tű kül­té­ri szi­ge­te­lő anyag­gal, a lényeg, hogy a kitöl­tő anyag tisz­tes­sé­ge­sen egy­be legyen dol­goz­va (glett) a 15cm-es fal­lal, mivel az utó­lag fel­tett anyag garan­tál­tan ki fog lát­sza­ni a bel­té­ri ajtót tok­ja alól. A panel­la­ká­sok falai kőke­mény beton­ból van­nak, masszív épít­mé­nyek, ezért nem­igen mozog­nak-rezeg­nek, az utó­la­gos repe­dé­sek­re viszony­lag kicsi­si az esély, de kénye­sebb ese­tek­ben java­sol­juk a két fal­sza­kasz talál­ko­zá­sá­nál üveg­szá­las sza­lag alkal­ma­zá­sát, ezt min­den fes­tő ismeri.

Miért érdemes levésni a kiscsonkot? Milyen hátrányokkal találkozhatunk?

Levé­se­ted a 6 cm-es kiál­lást, ami véső­gép­pel vagy  pro­fi sarok­csi­szo­ló­val meg­va­ló­sít­ha­tó. Ez meg­le­he­tő­sen han­gos és las­sú mun­ka, ami igen nagy kosszal jár, ezért érde­mes a fel­újí­tás kez­de­ti stá­di­u­má­ra idő­zí­te­ni. Panel-fal­ká­va levé­sés­nél arra kell figyel­ned, hogy ala­pos mun­kát végez­zen a szak­em­ber, ne marad­ja­nak “sal­lan­gok” a nyílásban.

Vésés elő­nye

 • Nő a fal­nyí­lás szé­les­sé­ge, ézért nő a bel­té­ri ajtó sza­bad átjá­rá­si mére­te is
 • Nem kell tar­ta­ni az utó­la­gos repedésektől
 • Egy­sze­rű, meg­le­he­tő­sen kis szak­tu­dást igény­lő munka

Vésés hát­rá­nya

 • Han­gos mun­ka, ami­nek a szom­szé­dok leg­ke­vés­bé sem örülnek
 • Bőven kime­rí­ti a pisz­kos mun­ka fogal­mát, ezért csak fel­újí­tá­si fázis­ban megvalósítható
Kiskáva feltöltés előnye, hátránya?
Elő­nye
 • Tisz­tább és min­den­kép­pen hal­kabb mun­ka mint a vésés, de a glet­te­lés miat­ti fal­csi­szo­lás itt  elkerülhetetlen.
 • Nincs gép­igény, így vál­lal­ko­zó ked­vű tulaj­do­no­sok akár maguk is megvalósíthatják.
 • Talán olcsóbb mint a vésés

Hát­rá­nya

 • A bel­té­ri ajtó sza­bad átjá­rá­si mére­te nem lesz nagyobb, mint volt a régi panel­aj­tó esetében.
Egyenetlen falkáva eltüntetése?

Fal­ká­va hiány nem annyi­ra tipi­kus prob­lé­ma panel­la­ká­sok ese­té­ben mint mond­juk az új épí­té­sű tár­sas­há­zak­nál, de azért néha elő­for­dul.  Azon WC‑k ese­té­ben, ahol tel­je­sen sarok­ba került az ajtó álta­lá­ban egy staf­ni­fa van fel­csa­va­roz­va, továb­bá a vizes­blok­kok mel­let­ti kis­szo­bák­nál is ilyen meg­ol­dást alkal­maz­tak, ami nem jó, de azért jobb a sem­mi­nél. Eze­ket a fada­ra­bo­kat a fel­újí­tás során a mes­te­rek ki szok­ták dob­ni és nem repro­du­kál­ják azo­kat. Álta­lá­nos taná­csunk, hogy a staf­ni­fát ha eltá­vo­lít­ják, pótol­ják azt YTONG-ból vagy gipsz­kar­ton­ból, ha a staf­ni­fa marad, akkor dol­goz­zák egy­be azt a fallal.

Padlószint különbségek

A máso­dik panel­la­ká­so­kat súly­tó bel­té­ri ajtó prob­lé­ma, a fürdőszoba/WC és elő­szo­ba között tapasz­tal­ha­tó tete­mes pad­ló­szint különb­ség. Keve­sen tud­ják, de a bel­té­ri ajtó lap­ja csu­kott álla­pot­ban kb. fél cen­tit bel­jebb van a fal­sík­tól, ami­vel önma­gá­ban nincs sem­mi prob­lé­ma, de ha a két helyi­ség között pad­ló­szint­kü­lömb­ség mutat­ko­zik, és a Meg­ren­de­lő mind­két oldalt pad­ló­ig érő tokot sze­ret­ne lát­ni, a nagyobb fal­nyí­lás magas­ság­ra kell legyár­ta­ni az ajtót, és a beépí­tők bevág­ják a lép­csőt a bel­té­ri ajtó tok­já­ba. Ez szin­te rutin fel­adat az éle­tünk­ben, de csak akkor való­sít­ha­tó meg, ha fürdőszoba/WC pad­ló­szint­je meg­áll min. 1–1,5 cen­ti­vel az elő­szo­bai fal­sík előtt, ellen­ke­ző eset­ben a bel­té­ri ajtó lap­ja nem tud becsu­kód­ni, neki­üt­kö­zik a bel­ső maga­sabb pad­ló­szint­nek. A meg­ol­dás egy­sze­rű, ha kilóg az elő­szo­ba fal­sík­já­ig a bel­ső szint, kis vésés és már­is min­den­hon­nan néz­ve leér az ajtó­tok a padlóig.

A fal ferdesége milyen problémákat okoz?

Panel­la­ká­sok a hat­va­nas és a het­ve­nes évek tájé­kán gom­ba­mód lep­ték el a váro­so­kat, a nagy siet­ség­nek és a költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dá­sok­nak köszön­he­tő­en van­nak jobb és van­nak rosszabb minő­sé­gű panel­la­ká­sok. A Bel­té­ri ajtót érin­tő minő­sé­gi prob­lé­mák jórészt a falak dőlé­sé­ből, vagy azok fer­de­sé­gé­ből fakad. A fer­de­ség jobb eset­ben nem halad­ja meg a fél cen­tit, de pél­dá­ul talál­koz­tunk már két méte­ren 3 cm-es fal­dő­lés­sel is. Mivel a bel­té­ri ajtó­kat a tök­lé­le­tes műkö­dés érde­ké­ben a tele­pí­tők “víz­be-füg­gő­be” állít­ják, ezek a fer­de­sé­gek elég mar­kán­san meg­mu­tat­koz­nak. Ezzel külö­nö­seb­ben nem tudsz mit kez­de­ni, a fel­újí­tás során töre­kedj a javít­ha­tó hibák keze­lé­sé­re, fogj egy víz­mér­té­ket és ellen­őrízd az ajtó­nyí­lá­so­kat, ha fer­de­sé­get, gör­be­sé­get tapasz­talsz egyez­tess a kőmű­ves­sel, fes­tő­vel, hogy tudják‑e orvo­sol­ni a hibákat.

Hogyan kell felmérni egy nyílást?

Fel­mé­ré­si útmutató

Amennyi­ben meg­győ­ződ­tél róla, hogy a fal­nyí­lá­sa­id alkal­ma­sak bel­té­ri ajtó befo­ga­dá­sá­ra, fel­mér­he­ted Te magad is, ezzel is időt és pénzt spó­rol­hatsz meg.

 1. a fal­nyí­lás­ban ne legyen régi ajtó
 2. a falon lehe­tő­leg legyen vako­lat vagy nyi­lat­koz­zon a kőmű­ves a vég­ső falvastagságról
 3. legyen fent a csem­pe, vagy bár­mi, ami a fal­ra kerül. Ha nincs fent a vako­lat, de tudod a vas­tag­sá­gát, akkor becsüld meg a vég­ső bur­kolt fal vastagságát
 4. fon­tos, hogy a pad­lón legyen alj­zat­be­ton és lehe­tő­leg burkolat

Csi­nálj egy felül­né­ze­ti váz­la­tot a laká­sod­ról és nevezd el az egyes helyi­sé­ge­ket. A raj­zod lehet akár­mi­lyen csú­nya vagy arány­ta­lan. A gör­be vona­lak­kal egy per­cig se fog­lal­kozz, Te csak arra töre­kedj, hogy min­den apró rész­le­tet papír­ra vess!

 1. mérd meg a fal­nyí­lás szé­les­sé­gét a leg­szű­kebb pon­ton (lent, közé­pen és fent is mérd meg)
 2. mérd meg a fal­nyí­lás magas­sá­gát a leg­ala­cso­nyabb pon­ton (és lehe­tő­leg több pon­ton), mérd meg a fal­vas­tag­sá­got az ajtó mind­két olda­lán (erre harap rá a tok), itt is kell a leg­vas­ta­gabb és a leg­vé­ko­nyabb pont is. Ha van csem­pe vagy egyéb bur­ko­lat, akkor tün­tesd fel, és annak figye­lem­be­vé­te­lé­vel mérj
 3. ha ki- és beszö­ge­lé­sek talál­ha­tó­ak, azt is tün­tesd fel
 4. a mére­te­ket írd be a rajzodba
 5. döntsd el, hogy mer­re nyíl­jon az ajtó és raj­zold be a nyílásba
 6. Ha mind­ez­zel meg­vagy, láto­gass el bemu­ta­tó­ter­münk­be vagy kérj aján­la­tot e‑mailben.
Beépí­tés és
Tárolás
Hogyan tárolható az ajtó ha közvetlenül a vásárlás után még nem kerül beépítésre?
Táro­lás­nál helyez­zük a szer­ke­ze­te­ket a fa alá­tét­re. A toko­kat össze­sze­re­lés előtt alá­tét lemez­re helyez­ve víz­szin­te­sen egy­más­ra rak­va is tárol­hat­juk. Mecha­ni­kai sérü­lé­sek elke­rü­lé­se végett ne támasszuk, illet­ve ne tegyünk jelen­tős súlyú anya­got az ajtó­ra. A táro­lá­si hely­ség kli­ma­ti­kus viszo­nyai lakó­szo­bá­nak meg­fe­le­lő­ek legye­nek. Fris­sen vakolt épü­let­ben, szo­bá­ban és bár­mely más ned­ves vagy túl szá­raz helyen az ajtó­kat tárol­ni még ide­ig­le­ne­sen sem sza­bad! A rela­tív pára­tar­ta­lom nem halad­hat­ja meg a 65%-ot! A ter­mé­ket sza­bad ég alatt illet­ve tűző nap­nak sem a szál­lí­tás, sem a táro­lás alatt kiten­ni nem szabad.
Milyen kiegészítő munkálatokra lehet szükségem az ajtók beépítése után?
A beépí­tést köve­tő­en eset­leg szük­ség lehet a tokok körü­li hézag szi­lop­lasz­tos tömí­té­sé­re, illet­ve kisebb fes­té­si javításokra.
A felújítás/építkezés melyik fázisában építhető be az ajtó?
A mai, modern, átfo­gó tokos, fóli­ás, fes­tett és fafur­né­ros felü­le­tű ajtók a fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok leg­vé­gén kerül­het­nek beépí­tés­re. Fon­tos, hogy a bur­ko­la­tok már le legye­nek rak­va, a falak vako­lá­sa, glet­te­lé­se, festése/ tapé­tá­zá­sa befejeződjön.
A vako­ló és ragasz­tó­anya­gok­nak, aljat beton­nak szá­raz­nak kell len­nie, a leve­gő rela­tív pára­tar­tal­ma nem halad­hat­ja meg az 50%-ot, a tokok nem kap­hat­nak ned­ves­sé­get a faltól.

Hasz­ná­lat

Milyen általános karbantartást igényel az ajtó?
Annak érde­ké­ben, hogy a Pas­cal és Intek­ta bel­ső ajtók hosszú ide­ig kifo­gás­ta­la­nul működ­je­nek, érde­mes az aláb­bi­a­kat betartani:
 • A moz­gó vasa­la­tok csú­szó alkat­ré­sze­it éven­ként vékony szil­ikon kenő­anyag­gal be kell kenni.
 • A fel­la­zult csa­va­ro­kat utá­na húzni.
 • A lég­zá­ró tömí­tést időn­ként szil­ikon olaj­jal kezelni.
 • Az ajtók felü­le­té­nek tisz­tí­tá­sa karc­men­tes, szá­raz, puha ruhá­val történjen.
 • Kerül­jük a tok aljá­nak bő víz­zel való áztatását.
 • Ügyel­jünk rá, hogy az ajtót ne érje köz­vet­le­nül víz!
 • Garanciális hiba adódott?

  Garan­ci­á­lis hiba ese­tén kér­jük az aláb­bi beje­len­tőt tölt­se ki.
  https://ajtogyar.hu/garancialis-igeny-bejelento/

  Kér­jük, hogy beje­len­tés­hez min­den eset­ben csa­tol­jon fotót köz­vet­le­nül a hibá­ról, majd az érin­tett ajtó egé­szé­ről, és kör­nye­ze­té­ről. A beje­len­tő űrla­pot a fotók­kal együtt küld­je el.

  Tovább­ra is segít­ség­re van szük­sé­ged?
  Küldj nekünk üzenetet!

  info@ajtogyar.hu
  +36 1 998 8833

  A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

  A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás