cégünkről

Történetünk

Cégünk 20 éve kép­vi­se­li magát a magyar bel­té­ri ajtó pia­con. Műkö­dé­sünk kez­de­te óta meg­va­ló­sult pro­jek­tek és nagy mére­tű beru­há­zá­sok­ba való helyt­ál­lá­sunk egy­ér­tel­mű­en alá­tá­masszák hitelességünket.

KIVITELEZŐK, BERUHÁZÓK ÉS TERVEZŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Cégünk a lakos­sá­gi igé­nyek kiszol­gá­lá­sa mel­lett pro­jekt­mun­kák­kal is fog­lal­ko­zik, legyen szó tár­sas­há­zak­ról, lakó­par­kok­ról vagy köz­in­téz­mé­nyek­ről. Nálunk egy helyen meg­ta­lál­ja a spe­ci­á­lis és nor­mál igé­nyek­nek meg­fe­le­lő bel­té­ri ajtót, kilin­cset és nyí­lás­zá­ró kiegé­szí­tő­ket is. Ha sze­ret­ne, lehe­tő­sé­ge van min­tát behoz­ni a bemu­ta­tó­ter­münk­be a leg­egy­sé­ge­sebb felü­le­tek kiala­kí­tá­sa végett.
Láto­gas­son el bemu­ta­tó­ter­münk­be vagy írjon e‑mailt, szak­ér­tő kol­lé­gá­ink kész­sé­ge­sen segí­te­nek a fel­me­rü­lő kérdésekben.

Vállalunk:

pro­ject mennyi­sé­gű ajtók legyár­tá­sát és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó szer­ke­ze­tek, kiegé­szí­tők beszer­zé­sét és beépí­té­sét (legyen szó tűz‑, füst­gát­ló ajtóról)

már meg­lé­vő ele­mek­hez iga­zo­dó nyí­lás­zá­rók legyár­tá­sát és beépítését

Célkitűzésünk

” Célunk, hogy ügy­fe­le­ink­nek tel­jes körű kiszol­gá­lást adjunk a lehe­tő leg­ma­ga­sabb minő­ség­ben. Amennyi­ben bel­té­ri ajtók­ról van szó, nem isme­rünk lehe­tet­lent, mun­ka­tár­sa­ink szak­ér­tel­me, hatal­mas gyár­tói kapa­ci­tá­sunk, tech­no­ló­gi­ai hát­te­rünk, egye­di, kre­a­tív meg­ol­dá­sa­ink biz­to­sít­ják ügy­fe­le­ink maxi­má­lis elégedettségét. ”

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás