Eclisse innovatív toló és nyílóajtók

eclisse innovatív toló és nyíló ajtók

Az ECLISSE figyel­mét a tech­ni­kai rész­le­tek­re a leg­job­ban a pro­fiz­mus feje­zi ki! A fel­hasz­ná­ló­nak csak a meg­je­le­nés­re kell fókusz­ál­nia mert a hasz­nál­ha­tó­ság és a meg­bíz­ha­tó­ság magá­tól érte­tő­dő hiszen a ter­mék kivá­ló­an műkö­dik egy egész éle­ten át. Inno­va­tív meg­ol­dá­sok mind a tra­di­ci­o­ná­lis, lát­ha­tó tok­bo­rí­tás­sal ren­del­ke­ző mind a mini­ma­lis­ta, tok­bo­rí­tást nem igény­lő toló­aj­tó szer­ke­ze­tek, vagy akár a fer­de szö­get bezá­ró tok­pro­fi­lú nyí­ló ajtók ese­té­ben is megtalálhatók.

Full Doors design ajtók

full doors design ajtók

A Full Doors­nál min­den az ajtó­ról szól. Sze­rin­tük az ajtó nem csu­pán funk­ci­o­ná­lis tárgy, hanem a beren­de­zés, a bútor­zat része is egy­ben, ezért fon­tos esz­té­ti­kai, ergo­nó­mi­ai érté­ket hor­doz. Ter­mé­ke­i­ket folya­ma­to­san fej­lesz­tik, és kere­sik az új uta­kat, tech­no­ló­gi­á­kat. CPL ext­ra felü­le­te­ik szé­les válasz­té­ká­val újra divat­ba hoz­zák a szí­nes ajtók hasz­ná­la­tát. Úgy is szok­ták mon­da­ni, hogy a Full Doors az az ajtó, ami­nek lel­ke van!

Full Doors design ajtók

Jan prémium beltéri ajtók

Áru­há­zunk büsz­ke­sé­ge a pia­con egye­dül­ál­ló JAN pré­mi­um bel­té­ri ajtó! 
A model­lek ter­ve­zé­se­kor design­er kol­lé­gá­ink elsőd­le­ges szem­pont­ja volt az esz­té­ti­kum, a szép­ség és a funk­ci­o­na­li­tás. A stí­lus­je­gyek jel­lem­ző­it pedig még mar­kán­sab­ban kieme­li a kéz­zel készült fur­nér vagy fes­tett felü­let, ami az ajtók egye­di­sé­gét erősíti. 
JAN bel­té­ri ajtó model­lek for­mái design­ere­ink for­ma­ter­ve­zé­si min­ta­ol­ta­lom­mal védett alko­tá­sai, a fafur­nér felü­le­tek és a szí­nek kivá­lasz­tá­sá­nál pedig olyan neves olasz gyár­tó­kat von­tunk be a mun­ká­ba, mint az ALPI és a TABU
A vég­ered­mény egy olyan léleg­zet­el­ál­lí­tó kol­lek­ció, amit kizá­ró­lag áru­há­za­ink­ban talál­hat meg! 

Pascal egyedi és szabvány ajtók

pascal egyedi és szabvány ajtók

Ügy­fe­le­ink ked­venc ajtó már­ká­ja a PASCAL!
Debü­tá­lá­sa óta a már­ka a kitű­nő ár/érték ará­nyú ter­mé­ke­ket kép­vi­se­li a magyar bel­té­ri ajtó­pi­a­con. Ismert­sé­gét meg­ala­poz­ta, hogy ter­mék­csa­lád­tól füg­gő­en szab­vány, de akár egye­di méret­ben, a vevő igé­nyei sze­rint kerül­het­nek gyártásra.
Azért, hogy vásár­ló­in­kat még rugal­ma­sab­ban szol­gál­has­suk ki a leg­nép­sze­rűbb felü­le­tek­ből rak­tár­kész­le­tet is tar­tunk. Igy ügy­fe­le­ink már aznap kéz­hez kap­hat­ják a kisze­melt bel­té­ri ajtajukat.

Érde­mes figyel­ni ránk mert min­den évben elő­ruk­ko­lunk egy újdon­ság­gal vagy külön­le­ge­ség­gel, hogy tovább­ra is mi dik­tál­has­suk a bel­té­ri ajtó trendeket! 

JAP exclusive ajtórendszerek

jap exclusive ajtórendszerek

A cseh­or­szá­gi szék­he­lyű exc­lu­sive ajtó­rend­sze­re­ket gyár­tó JAP a gon­dos kivi­te­le­zés és a kifi­no­mult műsza­ki meg­ol­dá­sok elkö­te­le­zett híve. Kíná­la­tuk­ban a nyí­ló vagy toló­aj­tók mel­lett spe­ci­á­lis nyi­tás­mó­dok­kal is találkozhatunk.
Vevő­ink sze­mély­re sza­bott szol­gál­ta­tás kere­té­ben műsza­ki segít­sé­get kap­nak már a ter­ve­zés folya­ma­tá­tól kezd­ve egé­szen a beépítésig.
A közös mun­ka ered­mé­nye egy olyan csúcs­mi­nő­sé­gű JAP épü­let­elem, ame­lyet az ügy­fe­lek még sok éven át érté­kel­ni fog­nak és soha nem megy ki a divatból.

JAP exclusive ajtórendszerek

form projekt ajtók és tokok

Az ajtó­la­pok és acél­to­kok melyek a tar­tós­sá­got demonst­rál­ják. Ked­ve­ző ár-érték aránnyal bíró ter­mé­kek, melyek töké­le­te­sen alkal­ma­sak akár lakás­cé­lú vagy közös­sé­gi léte­sít­mé­nyek beru­há­zá­sá­nál. Legyen szó akár gipsz­kar­ton rend­sze­rek­hez illesz­ke­dő acél­to­kok­ról vagy uni­ver­zá­lis ajtó­ele­mek­ről, illet­ve kiemel­ke­dő tűz­vé­de­lem­ről, a FORM ter­mé­kei a leg­jobb meg­ol­dás azo­kon a helye­ken, ahol a nor­mál bel­té­ri ajtók bel­ső szer­ke­ze­tük­ből és felü­le­tük­ből adó­dó­an már nem használhatók

JAP exclusive ajtórendszerek

westag technikai ajtók

A leg­jobb minő­ség és hosszú ter­mék­élet­cik­lus. Eze­ket az érté­ke­ket a német WESTAG évek óta kép­vi­se­li ajta­ja­i­val. Az euró­pai pia­con is úttö­rő­nek szá­mí­tó WESTAG ren­ge­teg eset­ben meg­elő­zi ver­seny­tár­sa­it. Tech­no­ló­gi­ai bra­vú­rok soka­sá­ga jel­lem­zi a gyár­tást, illet­ve a felü­le­te­ket házon belül állít­ják elő, ami hatal­mas előny. Az épí­té­szek­kel, ter­ve­zők­kel tör­té­nő évti­ze­des kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak köszön­he­tő­en min­den fel­me­rü­lő kér­dés­re szin­te azon­nal választ tud­nak adni hiszen fenn­ál­lá­suk óta folya­ma­to­san gya­ra­po­dó tech­ni­kai ajtó kíná­lat­tal rendelkeznek.

JAP exclusive ajtórendszerek

peneder

A hagyo­má­nyos csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ként műkö­dő oszt­rák PENEDER‑t a „leg­gyor­sabb gyár­tó” név­vel ille­tik az euró­pai pia­con. Ezt a címet nem könnyű kivív­ni főleg a tűz­vé­de­lem terü­le­tén, ahol a leg­na­gyobb oda­fi­gye­lés­re van szük­ség és nem lehet hibáz­ni hiszen ember­éle­tek múl­hat­nak raj­ta. Kivá­ló minő­sé­gű ter­mék­pa­let­tá­ju­kat nem­csak a lehe­tő leg­na­gyobb biz­ton­ság, hanem a ter­ve­zé­si sza­bad­ság, az egye­di gyár­tás és a lehe­tő leg­gyor­sabb szál­lí­tá­si idő jel­lem­zi. Legyen szó acél, alu­mí­ni­um-üveg­ből, fa vagy tex­til­ből készült tűz­vé­del­mi szer­ke­ze­tek­ről, min­dent egy kéz­ből kínálnak.
Ha minő­ség vagy a spe­ci­á­lis meg­ol­dá­sok és leg­fő­képp a gyor­sa­ság szá­mít akkor min­den­ki a PENE­DER-re gondol. 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás