információk

COVID információ

COVID információ

áru­há­za­ink látogathatósága

Ügyfélszolgálat

?

Cégünkről

cégünkről

tör­té­ne­tünk a magyar bel­té­ri ajtó piacon

Referenciák

referenciák

aktu­á­lis és lezárt munkáinkról

Karrier

karrier

Dol­goz­zon velünk!

Partner program

Garancia bejelentés

 

ÁSZF

Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Feltételek

Covid információ

Áru­há­za­in­kat nem érin­ti korá­to­zás ezért a meg­szo­kott nyit­va­tar­tásal vár­juk vásár­ló­in­kat. Kér­jük a sze­mé­lyes láto­ga­tá­sa során érke­zés­kor hasz­ná­ják a bejá­ra­tok­nál kihe­lye­zett auto­ma­ta kéz­fer­tőt­le­ní­tő­ket.
Száj­maszk vise­lé­se nem szükséges.