Felmérés feltételei

BELTÉRI AJTÓ MEGRENDELÉS ELŐTTI HELYSZÍNI FELMÉRÉS

Pas­cal és Jan bel­té­ri ajtók meg­ren­de­lé­se előtt szük­sé­ges a hely­szín fel­mé­ré­se. Ennek cél­ja, hogy meg­ál­la­pít­suk, hogy az elő­ze­te­sen kivá­lasz­tott ajtó az adott hely­re beépíthetők‑e, illet­ve a fal­nyí­lá­sok pon­tos mére­té­nek meghatározása.

A HELYSZÍN FELMÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

 1. Alj­zat­be­ton meg­lé­te (a kész, vég­le­ges pad­ló­színt megléte)
 2. Vég­le­ge­sen bur­kolt válasz­fa­lak (amennyi­ben nin­cse­nek még bur­kol­va a falak, szük­sé­ges tud­nunk a bur­ko­la­tok pon­tos vastagságát)
 3. Amennyi­ben már lakott lakás fel­újí­tá­sá­ról van szó, úgy a jelen­le­gi ajtók legye­nek kibont­va. Ha a kibon­tá­sa nem meg­old­ha­tó, kér­jük, az egyik oldal­ról távo­lít­sák el a takaróléceket.
 4. Fel­mé­ré­sen meg­ren­de­lő vagy az Ő álta­la meg­bí­zott dön­tés­ho­zó legyen jelen.
 5. Fel­mé­ré­si díj meg­fi­ze­té­se. Buda­pest és von­zás­kör­ze­té­ben Brut­tó 15.000 Ft a fel­mé­rés díja, melyet meg­ren­de­lés ese­tén beépí­tés díjá­ból jóvá­í­runk. Buda­pest von­zás­kör­ze­tén kívül kiszál­lá­si díjat kalkulálunk. 

Fel­mé­ré­sen kide­rül­het­nek olyan fala­zá­si vagy fes­té­si fel­ada­tok melyet a beépí­tés ide­jé­re a meg­ren­de­lő­nek el kell végez­nie. Ezek a fel­ada­tok a meg­ren­de­lés vissza­iga­zo­lás­ban is rög­zí­tés­re kerülnek.

AZ AJTÓK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETEK:

 1. Fal­ká­va kiala­kí­tás PDF – Fal cso­mó­pon­tok meg­fe­le­lő kialakítása.
 2. Nyi­tás­irány meg­ha­tá­ro­zás PDF – A nyi­tás­irá­nyok meg­ha­tá­ro­zá­sa­kor a prak­ti­kum mel­lett figye­lem­be kell ven­ni a bur­ko­lat­vál­tá­so­kat és elekt­ro­mos kap­cso­lók kon­nek­to­rok elhelyezkedését.
 3. Bur­ko­lat­vál­tó elhe­lyez­ke­dé­se PDF
 4. Fel­mé­ré­si segéd­let PDF
 5. Klí­ma­osz­tály értel­me­zés segéd­let PDF – Az ajtók hosszan­tar­tó hibát­lan műkö­dé­sé­hez fon­tos a helyi­sé­gek­nek meg­fe­le­lő bel­té­ri ajtók kivá­lasz­tá­sa. Pél­dá­ul garázs‑, padlás‑, pin­ce­aj­tó ese­tén 2‑es klí­ma­osz­tály beso­ro­lá­sú ter­mé­ket kiválasztása.

Felmérés igénylése

Kapcsolat felvétel a helyszíni felmérés igényléséhez!

  Személyes adatok


  Felmérési helyszín adatok
  A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

  A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás